PP 308.És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. „Az efód felett volt a mellvért, a papi díszruha legszentebb darabja. Ezt ugyanabból az anyagból készítették, mint az efódot. Alakja négyszögletű, nagysága arasznyi volt. Aranykarikákba fűzött kék zsinóron függött le a pap válláról. A szélét különböző értékes kövekből formálták. Ezek a kövek ugyanazok a kövek voltak, amelyek Isten városának tizenkét alapját alkotják. A mellvérten tizenkét követ foglaltak aranyba. Ezeket négy sorban rendezték el, és miként a vállpántokban levő kövekbe, ezekbe a kövekbe is belevésték a tizenkét törzs nevét. Az Úr parancsolta: „És viselje Áron az Izrael fiainak neveit az ítélet hósenén, az ő szíve felett, amikor bemegy a szenthelyre, emlékeztetőül az Úr előtt szüntelen” (2Móz 28:29). Így Jézus Krisztus, a nagy főpap mentségül hozza fel vérét az Atya előtt a bűnösökért, mert a szívén viseli minden bűneit megbánt ember nevét. A zsoltáríró ezt mondja erről: „Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot” (Zsolt 40:18). A mellvértnek a jobb és a bal szélén egy-egy nagy és csillogó kő volt. Ezek Urim és Thumim-ként voltak ismertek. Isten ezeken keresztül ismertette meg akaratát a főpappal. Amikor ügyeikben az Úr elé járultak döntés végett, és a világosság dicsfénye jobbról világította meg az értékes követ, az az isteni beleegyezés jele volt, míg Isten tiltakozásának és rosszallásának bizonyítéka volt, ha balról árnyékolta be a követ.

4SG–a 101-2.És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel.

PK 256.És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. –Jeremiás - mint bölcs építőmester - már szolgálata elején arra buzdította Júda népét, hogy lelki életét bűnbánat által széles és mély alapokra helyezze. Már hosszú ideje építettek oly anyagból, amelyet Pál apostol fához, szénához és pozdorjához; Jeremiás pedig salakhoz hasonlított. „Eldobnivaló ezüstnek hívják őket - mondta a bűnében megátalkodott nemzetről -, mert az Úr elveti őket!” (Jer 6:30.) Most arra buzdította Izraelt, kezdjen bölcsen az örökkévalóságra építeni. Dobja el a hitehagyás és hitetlenség limlomát, és használjon alapanyagul tiszta aranyat, megtisztított ezüstöt, drágaköveket - hitet, engedelmességet és jócselekedeteket. A szent Isten csak ezeket fogadhatja el.

Te 150.És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel.

KP 74.A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy. – A megváltás ingyen van: ajándék. Mégis megvehető és eladható. Meg lehet a drágagyöngyöt vásárolni ott, ahol a menny kegyelmét árulják - pénz nélkül és ingyen. Mindenki megszerezheti a menny javait. Az igazság drágaköveinek kincsestára nyitva áll mindenki előtt. „Íme adtam elődbe egy nyitott ajtót - mondja az Úr -, amelyet senki be nem zárhat”. Fegyveres őr nem őrzi ajtaját. Bentről és az ajtónál hangzik a hívás: Jöjj! A Megváltó meleg szeretettel szólít: „Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy” (Jel 3 :8.18).

FLB 363.A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy.

KP 73.A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy. – A megváltó szeretet áldásait Üdvözítőnk az értékes igazgyöngyhöz hasonlította. Tanítását azzal a kereskedővel szemléltette, aki igazgyöngyök után kutatott, és amikor talált egyet, „elméne, és mindenét eladván, amije volt, megvevé azt”. Az értékes igazgyöngy: Krisztus. Magába gyűjti az Atya minden dicsőségét, az Istenség teljességét. Ő az Atya dicsőségének visszatükröződése, valóságának képmása. A Fiú jellemében megmutatkozik Isten tulajdonságainak szépsége. A Szentírás minden egyes lapja Krisztus fényét sugározza. Az Ő igaz lénye hibátlan, makulátlan, mint a fehér, tiszta igazgyöngy. Isten nagy és drága ajándékát az ember nem teheti tökéletesebbé. Nincs szépséghibája. Krisztusban van „a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve”. Ő „bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul” (Kol 2:3; 1 Kor 1: 30). Krisztusban az ember megtalálja mindazt, amire a jelen és az eljövendő élethez szüksége van. Megváltónk a nagy értékű igazgyöngy. Hozzá mérten minden mást "kár"-nak ítélhetünk.

EW 17.A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy. – Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város kapuja felé indultunk. Jézus most felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain s így szólt: Ti megmostátok ruhátokat az én véremben, ti szilárdan megálltatok az én igazságomban, most lépjetek be. Mindnyájan beléptünk és úgy éreztük, hogy jogunk van a városhoz.

ST 1876 FEB 24.A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy.

DS 1846 JAN 24.A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy.

CT 63.A város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg.

LS 66-7.A város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. – Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő. Hét napon át vitettünk az üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezűleg helyezte fejünkre a koronát. Arany hárfát és győzelmi pálmát adott. A száznegyvennégyezer legyező alakban állt fel az üvegtenger mellett. Egyeseknek rendkívül dicső koronájuk volt, másoknak kevésbé. Egyesek koronája telve volt ragyogó csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de azért mindenki teljesen elégedett volt. Vállunktól fogva bokáig érő ragyogó fehér palástba voltunk takarva. Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város felé indultunk. Jézus felemelte hatalmas dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain, s így szólt: ti megmostátok ruháitokat ez én véremben, ti szilárdan megálltatok az én igazságomban, most lépjetek be. Mindnyájan beléptünk és úgy éreztük, hogy jogunk van a városhoz.

2SG 100-1.A város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg.

2T 69-70.A város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. – A szervezet addig tűri a visszaélést, amíg szembeszegülés nélkül bírja. Akkor fellázad és próbálja lerázni a koloncot, a kíméletlen bánásmódot, amit el kellett tűrnie. Ezek következménye a fejfájás, meghűlés, láz, idegesség, bénulás és más betegségek, melyek túl számosak ahhoz, hogy felsorolhatnánk. A helytelen étrend, a helytelen ivás, elpusztítja az egészséget és ezzel az élet boldogabb oldalát. Jaj, hányszor cseréltétek el az úgynevezett finom ebédet a láz, a rossz étvágy és az álmatlanság árán! Az evés örömének elvesztése, álmatlan éjszaka, órák hosszat tartó fájdalom – mindez néhány ínyenc falatért!
Ezrek elégítik ki kificamodott ízlésüket, egyetlen finom ebédért, amit mondják a következménye; lázas betegség, vagy más fájdalmas rosszúlét, később meg a biztos halál. Iszonyú áron vették meg ezt az élvezetet. Sokan követik azt el, és az ilyen öngyilkosságokat még dicsőítik is a barátai, és amikor meghalnak a papjuk is egyenesen a mennybe küldi őket. Micsoda gondolat? Hamis imádók a mennyben! Nem, az ilynek soha be nem teszik lábukat Isten városának gyöngykapuin. Az ilyeneket sohasem emelik fel szeretett megváltónk Jézus jobbjára, a Kálvária szenvedő ember mellé, akinek az élete csupa lemondás és áldozathozatal volt. Nekik a méltatlanok között jelöltek ki helyet, akiknek nem lehet részük a boldogabb életben, a hervadhatatlan örökségben.

ST 1878. JAN 31.A város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg.