7BC 971.Láttam egy másik, erős angyalt az égből leszállani.Jánost nem kisebb személyiség, mint Jézus Krisztus utasította a hatalmas angyal képében. Jobb lábát a tengerre, ball lábát a földre helyezve mutatja, hogy milyen szerepet játszik a Sátánnal folytatott nagy küzdelem záróeseményeiben. Ez a testhelyzet jelzi az egész föld fölötti hatalmát és tekintélyét. A viszály korról-korra egyre erősödött, egyre elszántabb lett, s a végső eseményekig erősödni fog. A sötétség hatalmasságainak mesteri működése ekkor hág tetőpontra. Gonosz emberekkel szövetkezve a Sátán félrevezeti az egész világot és azokat az egyházakat, melyek nem fogadják el az igazság szeretetét. Ennek ellenére a hatalmas angyal figyelmet parancsol, hiszen hangos szóval kiállt. Meg fogja mutatni hangja hatalmát és tekintélyét azoknak, akik a Sátánnal fogtak össze, ellene állni az igazságnak.

EW 286.Aki felhőbe vala öltözve. – Nemsokára megjelent a nagy fehér felhő, amelyen az embernek Fia ült. Az angyal azt mondta, hogy ez a felhő az ember Fiának jele. Mikor közelebb ért a földhöz, láthattuk Jézus dicsőségét és fenségét, amint kivonult győzve, hogy győzzön. A szent angyalok csapatai fejükön ragyogó koronákkal kísérték el útjára.

7BC 989.A fején szivárvány vala.Aki eddig Közbenjárónk volt: aki hallja a bűnbánó imánkat és vallomásokat: aki szivárvánnyal, a kegyelem és a szeretet – fejét körülvevő – jelképével ábrázol az Írás, hamarosan befejezi szolgálatát a szenthelyen. A kegyelem és az irgalmasság rövidesen leszáll a trónról, s jogosság fogadja el a helyét. Akire népe várt, beül jogába –a Főbíró székébe (RH 1889. jan. 1).

3SG 75.A fején szivárvány vala.

TM 157.A fején szivárvány vala. – Komoly, ünnepélyes munka vár rátok, nevezetesen, hogy az Úrnak utat készítsetek. Mennyei kenetre szorultok, de meg is kaphatjátok. „Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.” Ki űzhet tréfát, ki folytathat könnyelmű társalgást, beszédet, mialatt hit által a megöletett Bárányt szemléli, aki az Atya trónja előtt, Közbenjáró gyanánt könyörög földi egyházáért?
Hittel tekintsünk fel a trónt övező szivárványra, amely mögött bevallott bűneik felhője lebeg. Az ígéret szivárványa biztosíték minden alázatos, töredelmes hívő lélek számára, hogy élete Krisztuséval egy, s, hogy Krisztus egy az Atyával. Isten haragja egyetlen lélekre sem zúdul, „Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről.”

EÉ 113.A fején szivárvány vala. – Amiképpen a felhőben megjelenő szivárványív a napfény és a záporeső egyesülésének eredménye, úgy az Isten királyiszéke feletti szivárvány ábrázolja az Ő kegyelmének és igazságának egyesülését. A bűnös, de bűnbánó lélekhez így szól Isten: „…Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!” (Jób 33,24.)
A fején szivárvány vala. lásd EGW Jel 4,3.

EW 179.Az orcája olyan vala, mint a nap. – Nyomorult, koldus és gyenge emberek köpdöstek a dicsőség Királyának arcába, miközben durván ujjongott az aljas bántalmazáson a tömeg. Kegyetlen ütéseikkel torzították el Annak arcát, akiben az egész menny gyönyörködött. Még egyszer megpillantják majd azt az arcot, midőn a napnál is dicsőségesebben ragyog, de akkor szeretnének majd elmenekülni előle. Durva győzelemmámor helyett majd sírnak és jajgatnak.

ML 357.Az orcája olyan vala, mint a nap. – Minden arc visszatükrözi majd Megváltójuk képmását. Akkor nem láthatunk majd aggódó, bánkódó arcokat, mert mindenki vidám lesz és mosolyog ártatlan tisztaságában. Ott lesznek az angyalok a feltámadt szentekkel és vértanúkkal – minden korszak megváltottaival. A legnagyobb örömet azonban az okozza majd, hogy ott lesz szeretett Megváltónk, aki szenvedett és meghalt értünk, hogy örvendhessünk annak a boldogságnak és szabadságnak. Dicső arca fényesebben fog ragyogni a napnál és megvilágosítja a gyönyörű szép várost, és szétárasztja dicsőségét minden felé.

JÉ 663-64.Az orcája olyan vala, mint a nap. – A szemlélők csendben vártak a félelmetes jelenet végére. A nap kisütött, de a keresztet továbbra is beburkolta a sötétség. A papok és a főemberek Jeruzsálem felé tekintgettek; és íme, a sűrű felhők rátelepedtek a városra és Júda síkságaira. Az Igazságosság Napja, a Világ Világossága visszavonta sugarait az egykor kegyelt Jeruzsálem városától. Isten haragjának cikázó villámai a pusztulásra ítélt városra irányultak.
A sötét homály hirtelen felemelkedett a keresztről, és érthető, tiszta, - a trombita hangjához hasonló hangon - amely úgy tűnt, hogy az egész teremtett világmindenségen áthangzott, Jézus így kiáltott fel: „ELVÉGEZTETETT!” (Ján 10:30) „ATYÁM, A TE KEZEDBE TESZEM LE AZ ÉN LELKEMET” (Luk 23:46). Fényesség vette körül a keresztet, és az Üdvözítő arca a nap fényéhez hasonló dicsőséggel ragyogott fel. Krisztus azután lehajtotta fejét a mellére, és meghalt.

TM 280.Az orcája olyan vala, mint a nap. – Akik a lelkeket Kálvária fényében tekintik, nem kell tévedniük, hogy hogyan értékeljék őket. Annak okát, hogy Isten miért engedte meg, hogy az embercsalád tagjai közül néhányan nagyon gazdagok, néhányan pedig nagyon szegények legyenek, az emberek csak az örökkévalóságban értik majd meg, kivéve, ha törekszünk helyes viszonyt fenntartani Istennel, s terveit megvalósítani, ahelyett, hogy saját önző eszméinket követnénk, nevezetesen, hogy jobban értékeljük gazdag felebarátainkat, mint szegény szomszédunkat. Isten felhozza napját mind az igazakra, mind a gonoszokra, ez a nap pedig Krisztust ábrázolja, az Igazság Napját, Aki a világ Világossága, és áldását, irgalmát, a láthatatlanokat és a láthatókat egyaránt árasztja gazdagokra és szegényekre. Ez az elv irányítja megtartásunkat embertársainkkal szemben. Az Úr a legmagasztosabb erkölcsi elvek tanítója. Bűntelenül senki sem térhet el azoktól. Isten jósága ellen elkövetett legnagyobb sértés, ha kételkedünk abban, vajon részesít-e másokat is lelki és testi áldásokban, amelyekből bőségesen juttatott nekünk.

AT 403-4.A lábai, mint a tűzoszlopok. A tűzoszlop, mely Isten törvénye áthágóinak Isten haragja félelmetességéről beszél, a világosság, irgalom és szabadítás jelképe azok számára, akik parancsolatait megtartották. Isten karja, mely elég erős, hogy a lázadókat szétzúzza, elég erős arra is, hogy a hűségeseket megszabadítsa. Akik hűek, valamennyien megmenekülnek. „És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig” (Máté 24, 31).

3T 340.A lábai, mint a tűzoszlopok.Nappal felhőoszlop, éjjel tűzoszlop jelezte, Isten jelenlétét, ami élő emlékeztető volt előttük. Az isteni jelenlét nem függött Mózes jelenlététől. Mégis pontosan akkor, amikor Mózes értük könyörgött az Úrhoz, ők szégyenteljes ballépéseket tettek, megszegve azt a törvényt, melyet nemrég kaptak lélegzetállító körülmények között.