RH 1887. máj.31. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg.

ST 1886. dec.9.Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg.

RH 1906. máj.10.Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg.

Ev. szolgái 5.Aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot. Isten szolgáit a hét csillag jelképezi, akik felett Ő, aki az Első és Utolsó, különös gondviselést és oltalmat gyakorol. Az előnyös befolyások - melyeknek bőséggel jelen kell lenniük az egyházban - szorosan kapcsolatban állnak Isten szolgáival, akik Krisztus szeretetét hivatottak képviselni. A menny csillagai Isten hatalma alatt állnak, Tőle nyerik a világosságot, Ő vezérli és határozza meg mozgási lehetőségüket, ha nem így tenne, lehullanának. Így van ez szolgái esetében is. Ők csupán eszközök kezében, és mindaz a jó, amit véghezvisznek, az Ő erejéből történik.
Krisztus dicsőségére szolgál, hogy a Szentlélek működése által szolgáit nagyobb áldássá teszi a gyülekezet számára, mint amilyenek a csillagok a világ számára. Az Üdvözítő az ő erejük. Ha úgy néznek Rá, ahogyan Ő nézett Atyjára, akkor az Ő dolgait végzik majd. Amilyen mértékben Istenre bízzák magukat, akként részesíti majd őket dicsőségében, hogy azt visszatükrözzék a világnak.

AT 401-2. – Aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot. Krisztust úgy is szemléljük, mint aki kezében tartja a hét csillagot. Ez biztosíték számunkra, hogy az a gyülekezet, mely kötelességét teljesíti, nem pusztulhat el; azt a csillagot, melyet a Mindenható védelmez, Krisztus kezéből senki sem ragadhatja ki.
E szavak a gyülekezet tanítóinak szólnak, azoknak, akikre Isten súlyos felelősségeket bízott. Azok a jótékony befolyások, melyekben a gyülekezetnek bővölködnie kell, kapcsolatosak Isten szolgáival, kiknek Krisztus szeretetét kell kinyilvánítaniuk. A menny csillagait Ő kormányozza. Ő adja fényüket, Ő vezeti és irányítja útjukat. Ha nem tenné, lehullanának. Áll ez Isten szolgáira is. Csupán eszközök kezében; minden jótettüket ereje műveli. Világossága általuk fénylik. Erősségük az Üdvözítő. Ha feltekintenek Hozzá, miként Ő is feltekintett Atyjára, képesek lesznek munkáját végezni. Ha Istenre bízzák magukat, világosságát árasztja rájuk, hogy a világra sugározzák.

6T 413-14. Aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot. – A lelkészek és evangélisták többször jöjjenek össze buzgón imádkozni azokkal, akiket meggyőzött az igazság. Ne feledjétek, hogy Krisztus mindig veletek van. Az Úr kegyelmének legbecsesebb megnyilvánulásait tartja készenlétben, hogy megerősítse és bátorítsa az őszinte, alázatos munkást. Azután továbbítsd a világosságot, amit az Úr rád ragyogtat. Akik ezt teszik, azok hozzák az Úrnak a legegészségesebb áldozatot. Azok szívében, akik az üdvösség örömhírét hordozzák, ott izzik a dicséret lelkülete.
„Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között” (Jel 2,1). A tiszta hatások, melyeknek bőségesen ott kell lenniük a gyülekezetben, elválaszthatatlanok Isten igehirdetőitől, akiknek Krisztus értékes szeretetét kell képviselniük. A menny csillagai Krisztus parancsnoksága alatt állnak. Megtölti őket világossággal, irányítja a pályájukat. Ha nem tenné, hulló csillagokká válnának. Ugyanez a helyzet igehirdetőivel is. Ők is eszközök csupán s az összes jó, amit elérnek, Isten hatalma által történik. Isten világosságának rajtuk keresztül kell előragyognia. Krisztus dicsőségét gazdagítja a tény, hogy a Szentlélek tevékenysége által komolyabb áldássá teszi szolgáit a gyülekezet számára, mint amilyenek a csillagok a föld számára. A Megváltó az eredményességük. Ha rajta csüggnek, mint ahogy Krisztus csüggött az Atyán, akkor az ő tetteit fogják végezni. Mikor Istent teszik támasztékukká, akkor nekik adja világosságát, hogy visszatükrözzék azt a világnak.
Akik csillagok Krisztus kezében, ne feledjék, hogy szüntelen meg kell őrizniük a megszentelt, tiszta méltóságot. Krisztust képviselik. Krisztus által való élet ez, az igazság tiszta, s szent méltósága.
Isten szolgái hirdessék az Igét az embereknek. A Szentlélek hatása alatt rendezettekké válnak, mint a csillagok Krisztus kezében, hogy az ő fényességét előragyogtassák. Akik Krisztus szolgáinak tartják magukat, keljenek fel, mert elérkezett világosságuk, és az ő dicsősége felragyogott felettük. Értsék meg, hogy Krisztus ugyanazt a tevékenységet várja el tőlük, mint amelyet ő végzett. Hagyják maguk mögött a gyülekezetet. Azoknak hirdessék az igazság szavát, akik mit sem tudnak a figyelmeztető üzenetéről.

6BC 1118.Aki jár a hét arany gyertyatartó között. – Krisztus szerette egyházát és önmagát adta érte. Az egyházat vérén vásárolta meg. Isten Fiát látja a hét arany gyertyatartó között járni. Jézus maga adja az olajat az égő lámpáknak. Ő gyújtja meg a lángot. „Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága” (Ján 1,4).
Sem a gyertyatartó, sem a gyülekezet nem világít magától. Minden világosság Krisztustól árad. A mennyei egyház ma csupán a földi egyház kiegészítője: ámde magasztosabb, fenségesebb – tökéletes. Ugyanez az isteni világosság folytatódik majd az örökkévalóságban. A Mindenható Isten és a Bárány lesz a világosság. A gyülekezetnek nincsen fénye, hanem az Isten trónjától kapott dicsőséget árasztja szét (1890. 1/a kézirat).

7BC 956.Aki jár a hét arany gyertyatartó között.  1-5.v. – Annak az ajkáról hangzanak el ezek a szavak, aki nem hazudik. A kép örök őrködést nyilatkoztat ki. Krisztus a hét aranygyertyatartó között egyháztól-egyházig, gyülekezettől-gyülekezetig, szívtől-szívig jár. Izrael őrizője nem szunnyad, nem alszik. Ha a gyertyatartókat emberek gondjára bíznák, hányszor pislákolna, hányszor aludna ki a fényük! Ámde Isten nem bízta egyházát emberekre. Krisztus, Aki életét adta a világért, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, úgy őrködik egyházán, mint saját otthonán. Az Úr a templomudvar hű és igaz őre…
Krisztus gyülekezetei között jár a föld egyik végétől a másikig. A legnagyobb érdeklődéssel vizsgálja, hogy népe olyan lelki szinten van-e, hogy hozzájárulhat-e országának előbbre viteléhez. Jelen van a gyülekezet minden összejövetelén. Tudja, kinek szívét töltheti meg szent olajjal, hogy továbbadják másoknak. Akik hűségesen fejlesztik Krisztus művét, szavukkal és viselkedésükkel Isten jellemét képviselve, ezek betöltik az Úr célját és Krisztusnak öröme lesz bennük (RH 1903. máj. 26).

6T 418-19.Aki jár a hét arany gyertyatartó között.  – Akik Isten szolgálatát végzik, azoknak lendületet és eltökélt szándékot kell mutatniuk a lelkek megnyerésének munkájában. Ne feledjük, hogy vannak, akik elvesznek, ha mi, akik Isten eszközei vagyunk, nem fáradozunk olyan eltökélt szándékkal, mely nem lankad el, sem kedvét el nem veszti. Legyen mindenkor Isten trónja a mi támaszunk.
Nincs kifogásunk arra, hogy miért olyan gyönge és esendő gyülekezeteink hite. „Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai!” (Zak 9,12). Krisztusban erő vár ránk. Ő a közbenjárónk az Atyánál. Birodalmának minden részébe elküldi követeit, hogy népe tudomására hozza akaratát. Krisztus a gyülekezetek között jár. Szeretné megszentelni, fölemelni és nemesíteni követőit. Akik igazán hisznek benne, életmentők lesznek. Jobb kezében tartja a csillagokat s terve az, hogy ezeken át, ragyogtassa világosságát a földre. Így kívánja előkészíteni a magasabb szolgálatra népét, a mennyei templomban. Komoly munkát bízott ránk. Végezzük azt pontosan és eltökélten. Mutassuk meg életünkben, hogy mit is tett értünk az igazság.
„Aki a hét gyertyatartó között jár” (Jel 2,1). Ez a kép szemlélteti Krisztus kapcsolatát a gyülekezettel. Krisztus a föld széltében és hosszában mindenfelé gyülekezetei között jár. Élénk érdeklőseddel figyeli őket, hogy megfelelő lelki állapotban vannak-e országa ügyének előbbre vitelében? Krisztus jelen van a gyülekezet minden összejövetelén. Mindenki ismeri, aki kapcsolatban van szolgálatával. Ismeri azokat, akiknek szívét meg tudja tölteni szent olajjal, hogy majd másoknak továbbítsák az olajat. Akik hűségesen viszik előre Krisztus munkáját világunkban, akik szavaikkal és tetteikkel Isten jellemét képviselik, akik betöltik a szerepet, melyet az Úr kijelölt számukra, azok igen értékesek az Úr szemében. Krisztus örömét leli bennük, ahogy az ember örömét leli gondozott kertjében és a maga kezével ültetett virágok illatában.

8T 23.Aki jár a hét arany gyertyatartó között.Krisztus elküldte hírnökeit birodalmának minden tájára, hogy szolgáival közöljék akaratát. Gyülekezetei között jár. Követőit szeretné megszentelni, fölemelni és nemesíteni. A Benne hívők befolyása életre éltető illat lesz a világon. Krisztus jobb kezében tartja a csillagokat és szándéka az, hogy rajtuk keresztül sugározza szét világosságát a világra. Így kívánja népét a mennyei templomban magasabb szolgálatra előkészíteni. Nagy munkát bízott ránk. Végezzük azt hűségesen. Életünkben mutassuk meg, mit tehet az isteni kegyelem az emberért.

AT 401.Aki jár a hét arany gyertyatartó között. Krisztus mondja, hogy a hét gyertyatartó között jár. Ez jelképezi viszonyát a gyülekezetekhez. Összeköttetése népével állandó. Ismeri gyermekeinek valóságos állapotát. Figyeli helyzetüket, kegyességüket, odaadásukat. Noha Jézus Főpap és Közbenjáró a mennyei szentélyben, János mégis úgy látja Őt, mint Aki földi gyülekezetei között jár-kel. Fáradhatatlan éberséggel állandóan őrködik felettük, vajon nem homályosul-e, vagy alszik ki valamelyik őrálló fáklyája? Ha a gyertyatartókat csupán emberek gondoznák, lobogó lángjuk csakhamar lankadna és kialudna. Az Úr házának azonban Ő az őrizője; a templom csarnokának hű védelmezője. Állandó gondoskodása és megtartó kegyelme az élet és világosság forrása.

7BC 956.Aki jár a hét arany gyertyatartó között. Az efézusi gyülekezethez intézett üzenetben Krisztus úgy van bemutatva, hogy hét csillagot tart kezében és hét arany gyertyatartó között jár. Ez egyháza javára végzett lankadatlan, szorgalmas igyekezetét jelzi. Mint Izraelnek őrizője „nem szunnyad, és nem alszik.” Nyája alpásztorainak gondosan tanulmányozniuk kell ezt a jelképet s hűségesen alkalmazniuk saját tapasztalataikra, nehogy szem elől tévesszék a felkínált előjogot, hogy a miden Világosság forrásától nyert világosságot azoknak továbbítsák, akiknek szolgálnak (1908. 4. levél).