7BC 988.(BO 365).Halál nem lesz többé. – Az egyház most küzdő egyház. Most egy sötétégben veszteglő, majdnem teljesen bálványimádásba merült világgal állunk szemben. De közeleg a nap, mikor a harc véget ér. Az egyház győzni fog. Isten akarata lesz meg a földön, ahogy a mennyben is. Az üdvözültek a menny törvényén kívül más törvényt nem fognak ismerni. Mindnyájan boldogok, eggyé vált család lesznek, magukra öltve Krisztus igazságának - a dicsőítésnek és hálaadásnak – palástját.
Az egész természet a maga páratlan szépségében dicsőítéssel és imádattal adózik Istennek. A világ a menny fényében fürdik majd. A hold fénye olyan lesz, mint a Nap fénye, és a nap hétszerte fényesebb lesz, mint amilyen most. Az évek boldogságban peregnek majd. E kép felett a hajnalcsillagok együtt énekelnek, és Isten fiai örömükben kiáltoznak, miközben Krisztus és Isten együtt hirdetik ki: Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz. (RH 1908. dec.17)

NO 365.Halál nem lesz többé. Az egyház most küzdő egyház. Most egy sötétégben veszteglő, majdnem teljesen bálványimádásba merült világgal állunk szemben. De közeleg a nap, mikor a harc véget ér. Az egyház győzni fog. Isten akarata lesz meg a földön, ahogy a mennyben is. Az üdvözültek a menny törvényén kívül más törvényt nem fognak ismerni. Mindnyájan boldogok, eggyé vált család lesznek, magukra öltve Krisztus igazságának - a dicsőítésnek és hálaadásnak – palástját. Az egész természet a maga páratlan szépségében dicsőítéssel és imádattal adózik Istennek. A világ a menny fényében fürdik majd. A hold fénye olyan lesz, mint a Nap fénye, és a nap hétszerte fényesebb lesz, mint amilyen most. Az évek boldogságban peregnek majd. E kép felett a hajnalcsillagok együtt énekelnek, és Isten fiai örömükben kiáltoznak, miközben Krisztus és Isten együtt hirdetik ki: Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz.
Az eljövendő dicsőséget bemutató látomások, ezek az Isten kezével megrajzolt jelenetek legyenek drágát Isten gyermekeinek!

9T 287.  – Sem gyász, sem kiáltás. – Hazafelé tartunk. Aki annyira szeretett, hogy meghalt értünk, várost épít nekünk. Az új Jeruzsálem a pihenőhelyen városában nem lesz szomorúság. A bánat, jajkiáltás, a széttiport remények és az eltemetett szeretetek gyászének soha többé nem hallatszik. A nehézségek öltözeteit nemsokára felcseréljük a menyegzői ruhákra. Rövid idő múlva szemtanúi leszünk Királyunk megkoronázásának. Akiknek élete Krisztusban rejtőzött el, akik a földön a hit nemes harcát harcolták, azok Isten országában a megváltottak dicsőségében ragyognak majd.

AT 413.Mert az elsők elmúltak. – Ott a Megváltottak üdvözlik azokat, akik fáradozásaik árán a Megváltóhoz vezették őket, és valamennyien egyesülnek Krisztus dicsőítésében, aki meghalt, hogy emberi lények az Isten életéhez hasonló, magasabb rendű életet elnyerhessék. A küzdelem befejeződött. A nyomorúság, viszontagság és harc véget ért. Az egész menny visszhangzik a megváltottak győzelmi énekeitől, midőn örömmel zengik: „Méltó, méltó a Bárány, mely megöletett és él, a diadalmas Győző!"

6BC 1093.Mert az elsők elmúltak. – Íme itt állnak és a halhatatlanság utolsó simításait helyezik rájuk, amint szállnak, szárnyalnak fel a levegőbe találkozni az Ural. Isten városának kapui kitárulnak s az igazságot megtartó nemzetek bevonulnak rajta. Angyalok sorfala áll két felöl s Isten megváltottai bevonulnak a kerubok és a szerafimok között. Krisztus üdvözli őket és áldását adja rájuk: „Jól vagyon jó és hű szolga…lépj be Uradnak örömébe.” Mi ez az öröm? Látja szenvedése eredményeit és megelégedett.
Ez az, amiért fáradozunk. Itt van, akiért éjnek idején esedeztünk Istenhez. A másikkal halálos ágyán beszélgettünk, s ő Jézusra függesztette tehetetlen lelkét. Itta harmadik, aki szegény iszákos volt. Megpróbáltuk arra terelni tekintetét, aki hatalmas a megmentésre, s mi kifejtettük előtte, hogy Krisztus megadhatja a győzelmet. Ott a halhatatlan dicsőség koronája fejükön. Az üdvözültek most Jézus lábához helyezik ragyogó koronájukat, az angyali kar győzelmi énekbe kezd, s az angyalok két sorfala átveszik az éneket. A megmentett sokaság csatlakozik, mintha a földön már énekelték volna – és énekelték is.
Jaj, milyen zene is ez! Egyetlen fülsértő hang se nincs benne. Mind ezt kiáldja: „Méltó a megöletett Bárány!” Jézus látja lelke gyötrelmét, s megelégedett. Gondoljátok-e, hogy bárki meg fogja említeni megpróbáltatásait és szörnyű nehézségeit? „A régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe se jutnak”. Isten minden könnyet letöröl szemükről (1894, 18. kézirat).

7BC 988.Mert az elsők elmúltak. – A föld a mennyre való felkészülés helye. Az itt töltött idő a keresztény tele. A szenvedés hideg szelei fújnak ránk s a nyomorúság hullámai ostromolnak bennünket. Ámde a közeljövőben, mikor Krisztus eljön, a szomorúság és sóhaj mindörökre véget ér. Nem lesz többé betegség, sem halál „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,4)

EW 288-9.Mert az elsők elmúltak. – Ezután igen nagy sereg angyalt láttam, akik a mennyei városból jöttek; minden egyes szent számára, névvel ellátott koronát hoztak. Midőn Jézus a koronákat kérte, átnyújtották neki az angyalok és most Jézus saját kezűleg tette minden egyes szentnek a fejére a koronát. Hárfákat is hoztak elő az angyalok és Jézus minden egyes szentnek egy hárfát nyújtott át. A vezérlő angyal adta meg a hangot, mire hálás, boldog énekek hangzottak fel: az összes szentek művészi tökéllyel pengették hárfáikat és a legszebb, legtökéletesebb zene hangjai hallatszottak. Azután láttam, amint Jézus a megváltottak seregét a város kapuja felé vezette. Megragadta a ragyogó sarkú kaput, kitárta azt és felkérte az igazságszerető népet, hogy lépjen be azon. A város belsejében mindaz fellelhető volt, amiben a szent csak gyönyörködhetett. Túláradó dicsőséget láttak szemeik. Most megváltott szentjeire tekintett Jézus; arcuk ragyogott a boldogságtól; és miközben rájuk irányította szeretetteljes tekintetét, szép dallamos hangján így szólt hozzájuk: „Látom lelkem fáradozását, és elégedett vagyok. Ez a végtelen dicsőség a ti tulajdonotok az örökkévalóságon át. Szenvedésetek vége tért. Többé nem lesz sem halál, sem fájdalom, sem szenvedés, sem jajkiáltás.” Láttam, amint a megváltottak serege leborult és koronáikat Jézus lábaihoz helyezték, és midőn Jézus újra felegyenesítette őket, megragadták hárfájukat és csakhamar a legszebb, s legfenségesebb zene hangjai töltötték be a mennyet s a szentek serege dicséneket zengett a Bárány dicsőségére.
Azután láttam, amint Jézus az élet fájához vezette népét, és ismét hallottuk nyájas szavát, midőn így szólt: "E fának levelei a pogányok gyógyítására valók. Egyetek mindnyájan belőle." Az élet fájának ágairól csüngött alá a legszebb gyümölcs és a szentek szabadon élvezhették azt. A városban fenséges királyiszék volt, amelyből az élet vízének kristálytiszta árjai fakadtak. A folyam mindkét oldalán az élet fája állott és a folyam partján még egyéb pompás fák állottak, amelyek a legízletesebb gyümölcsöt adták.
A nyelv gyenge ahhoz, hogy híven leírhatnák a menny dicsőségét. Mikor ez a jelenet teljesen kibontakozik előttem, a csodálkozástól a szavam is eláll. A menny rendkívüli és felülmúlhatatlan szépségétől teljesen elbűvölve leteszem a tollat, s elragadtatva kiáltom: „Ó, mily szeretet! Ó, mily csodás szeretet!” A legmagasztosabb nyelv sem tudja elbeszélni a menny végtelen dicsőségét és a jóságos üdvözítő örök szeretetének kikutathatatlan mélységeit!

MB 17-8.Mert az elsők elmúltak. – A föld, melyet ezen ígéret szerint az alázatosak örökölni fognak, nem olyan lesz, mint jelenlegi földünk, melyet beárnyékol a halál és az átok. „De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” (2Pét 3,13). „És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki” (Jel 22,3).
Azon a földön nem lesz csalódás, szomorúság, bűn, senki sem mondja, hogy beteg vagyok; ott nem lesznek temetési menetek, nem lesz gyász, halál, elválás és megtört szivek; csak Jézus lesz ott, és a békesség. „Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi” (És 49,10).

NO 184.Mert az elsők elmúltak. – A természetben mindig található olyasvalami, ami a betegek figyelmét önmagukról Istenre tereli. Isten csodálatos műveivel körülvéve a látható dolgok világából a láthatatlanok felé fordulnak. A természet szépsége mennyei otthonukat juttatja eszükbe, ahol semmi sem fogja a szépséget elcsúfítani, semmi sem szennyez vagy romból, semmi sem okoz betegséget vagy halált.

ML 153.Mert az elsők elmúltak. – Mindenkinek kötelessége, hogy ápolja a vidámság lelkületét, ahelyett, hogy szomorkodna és bajai felett töprengene. Ily módon sokan nemcsak nyomorulttá teszik magukat, hanem beteges képzelődésük által feláldozzák egészségüket és boldogságukat is. Vannak olyan dolgok környezetükben, amelyek nem kellemesek, és elégedetlenségüket állandóan mogorva arckifejezésük által nyilvánítják ki. Ezek a lehangoló érzelmek egészségi szempontból nagy kárt okoznak nekik, mert gátolják az emésztés folyamatát és így akadályozzák táplálkozásukat. Miközben a szomorúság és aggodalom egyetlen bajt se tud orvosolni, nagy kárt okozhat, azonban a vidámság és a reménység beragyogja mások ösvényét is, azért „Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.” Példa 4,22.
Krisztus azért jött, hogy a világot visszaállítsa eredeti szépségébe, amelyet a bűn tönkretett… Az újföldön nem lesz bűn és betegség… Testünk visszanyeri eredeti tökéletességét. Urunk szeplőtelen képmását fogjuk viselni…..

NK 602.Mert az elsők elmúltak. – A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.

ML 160. Mert az elsők elmúltak. – A Biblia elénk tárja a menny kikutathatatlan gazdagságát és örökkévaló kincseit. Az embert a legerősebb vágya arra ösztönzi, hogy keresse boldogságát. A Biblia elismeri ezt a vágyát és bemutatja előtte, hogy az egész menny egyesül az emberrel azon erőfeszítésében, hogy elnyerje az igazi boldogságot. Kijelenti azon feltétet, amelynek alapján az ember elnyerheti Krisztus békességét. Leírja az örök boldogság és napfény otthonát, ahol többé nem lesz könny és nélkülözés. (1888, 28. levél)
A Biblia megtanít téged, hogy minden dologban becsületes, mértékletes, szorgalmas, igazságszerető és őszinte légy. Ha tanácsit megfogadod, akkor az ifjúság hű társává tesznek téged. Olyan befolyást kölcsönöznek, amely mindig felfelé vezet, hogy megtisztítsa a jellemet. Erőt ad, amely elvon a bűntől, és az igazság útjára vezet.
Élhetünk-e ilyen életet öröm nélkül? Ó, nem! Telve lesz vigasztalással, megelégedéssel, mivel beviszed életedbe a mennyet, békességet és bizonyságot teszel róla, hogy „Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket.” (Zsolt 19,8)

ML 342.Mert az elsők elmúltak. – Ne azért éljünk, hogy önmagunkat felmagasztaljuk, hanem mint Isten kicsiny gyermekei a legjobb képességeink szerint végezzük el azt a munkát, amelyet Isten ránk bízott. Feladatunk az, hogy jó benyomást gyakoroljunk másokra. Mi az örökkévalóságra készülünk, a mennyei szanatóriumba való bemenetelre, ahol a nagy orvos letöröl minden könnyet minden szemről, ahol az élet fájának levelei a nemzetek gyógyulását szolgálják majd.
Ragadjuk meg mindnyájan Jézus krisztust élő hittel és járjunk alázatos szívvel. Akkor Isten kegyelme megnyilatkozik bennünk és meglátjuk üdvözítését. Ragyogó koronánkat lábai elé tesszük majd és dicsőséget adunk Neki, aki győzött érettünk.

ML 348-9.Mert az elsők elmúltak. –  Dicső jutalmat nyernek majd a hűséges munkások, amikor összegyűlnek Isten és a Bárány trónja előtt… A trón előtt fognak állni, mint akiket elfogadott Isten az Ő szerelmes Fiában. Minden bűnüket eltörölte, minden törvényszegésüket eltávolította. Most szemlélhetik Isten trónjának elhomályosulatlan dicsőségét… Azon a napon a megváltottak fényleni fognak az Atya és a Fiú dicsőségében. Az angyalok a hárfáikat kezükbe véve üdvözlik a Királyt és győzelmének jelvényeit: a megváltottakat, akik ’megmosták és megfehérítették ruhájukat a Bárány vérében”. 9T 285
Mindnyájan egy boldog, egyesült családot alkotnak, akik felöltöztek a dicséret és a hálaadás ruháiba, Krisztus igazságának ruháiba. Az egész természet állandóan kifejezi dicséreté és imádatát Isten iránt az Ő felülmúlhatatlan szépségében. A világot elárasztja a menny fényessége. A könnyek örömre változnak. A Hold fénye olyan lesz, mint a Nap fénye, és a Nap hétszerte erősebb lesz, mint most. A jelenet feletti örömükben együtt énekelnek majd a hajnalcsillagok, és Isten fiai ujjongnak boldogságukban, miközben Isten és krisztus kijelentik: „Bűn nem lesz többé, és halál sem lesz többé”…
A küzdelem véget ért. Minden viszály és nyomorúság megszűnt. Győzelmi ének tölti be majd az egész mennyet, mikor a megváltotta Isten trónja előtt állnak. Mindnyájan örömteljes énekben egyesülnek: „Méltó, méltó a megöletet Bárány, de újra és, a hatalmas Győző.”
Ott nincs csalódás, szomorúság, bűn. Nincs aki azt mondaná: „Beteg vagyok!” Ott nincs gyászmenet, halál és gyász. Nincs elválás, megtört szív. Jézus velünk lesz ott, és szívünket béke tölti be… az Ő jelenlétében teljes öröm van, és jobbján örök gyönyörűség.

ML 355.Mert az elsők elmúltak. – A megváltott szentek, akik szerették Istent és megtartották parancsolatait, bemennek a kapukon a városba, és joguk lesz arra, hogy egyenek az élet fájáról. Szabadon ehetnek az élet fájáról, amiképpen ősszüleink is ehettek róla a bűnbeesésük előtt. Azon halhatatlan, messze terjedő fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Akkor minden fájdalmuk eltűnik. Többé sohasem érzik a betegséget, szomjúságot és halált, mert az élet fájának levelei meggyógyították őket. Akkor Jézus meglátja majd lelke szenvedéseinek gyümölcseit, és megelégszik,, amikor a megváltottak – akik szomorúságnak, fáradságos munkának és szenvedéseknek voltak kitéve és átok alatt nyögtek – összegyűlnek az élet fája körül, hogy egyenek halhatatlan gyümölcséből, amelyhez ősszüleink minden jogukat eljátszották Isten parancsának áthágása által. Többé nem lesznek kitéve annak a veszélynek, hogy újra elveszítik jogukat az élet fájához, mert aki ősszüleinket bűnre csábította, nemsokára elpusztul a második halálba” (YI 1852. okt.
Az élet fáján a legszebb gyümölcsök teremnek, amelyekből a szentek szabadon ehetnek… A legmagasztosabb nyelv sem tudja kifejezni a menny dicsőségét és a Megváltó szeretetének határtalan mélységét. „

PK 456.Mert az elsők elmúltak. – A megváltottak csak egy törvényt fognak ismerni: a menny törvényét. Mindnyájan egy boldog, összeforrt, dicsőítő és hálaadó család lesznek. Felettük a hajnalcsillagok kórusban énekelnek, és Isten fiai örömtől kiáltanak, miközben Isten és Krisztus közösen hirdetik: „Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz többé”. „Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember és leborul előttem - mondja az Úr." "Mert megjelenik az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt." Kisarjasztja „...majd az igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára." "Azon a napon a Seregek Ura lesz népe maradékának díszes koronája, ékes koronája."

PP 445.Mert az elsők elmúltak. – Még más jelenet is kibontakozott szemei előtt - az átoktól megszabadult föld szebb az imént látott ígéret földjénél. Ott nincs bűn és oda a halál sem hatol be. Örök otthont nyernek rajta a megváltottak nemzetei. Kimondhatatlan örömmel néz Mózes a jelenetre, mely dicsőbb szabadulásnak a beteljesedése, mint amit legmerészebb vágyaiban valaha is elképzelt. Földi vándorlásuk örökre véget ért, Isten Izraele végre belépett az ígéret földjére.

5T 313-4.Mert az elsők elmúltak. – Az Úr kegyelmes, irgalmas és igaz. Megengedte, hogy  családotok egyik tagja, aki a legártatlanabb és legfelkészültebb volt, végigpihenje az utolsó idők veszedelmeit. Jaj, ne zárjátok el magatokat gyászotokkal az elöl a dallam és öröm elöl, mintha nem is lenne feltámadás. Hanem dicsérjétek az Istent, hogy a halottak számára többé nem lesz halál., nem lesz többé megpróbáltatás, sem bánat. Ő most Jézusban nyugszik, míg csak az Életadó a dicső halhatatlanságra nem szólítja elő az alvó szenteket.

7T 76.Mert az elsők elmúltak. – Vidéken a beteg mindig talál valamit, ami eltereli figyelmüket önmagukról és szenvedéseikről. Mindenfelé legeltethetik szemüket, s élvezhetik a természet gyönyörű dolgait – a virágokat, a mezőket. A bő terméstől roskadozó gyümölcsfákat, s a kellemes árnyat adó erdei fákat és a hegyeket, völgyeket, az azokat borító sokféle zöldet, s a különböző állatokat.
Ez a környezet nemcsak elszórakoztatja őket, hanem értelmes lelki leckét is ad nekik. Mikor Isten csodálatos keze munkája veszi körül őket, gondolataik a látható dolgokról a láthatatlanokra terelődnek. A természet szépsége az ujjá teremtett föld páratlan szépségét jutatja eszükbe, ahol semmi sem csúfítja el a szépséget, semmi sem piszkolja vagy pusztítja, semmi sem lesz, ami betegséget vagy halált okozna.

8T 42.Mert az elsők elmúltak. – Az egyház most küzdő egyház. Most egy sötétégben veszteglő, majdnem teljesen bálványimádásba merült világgal állunk szemben. De közeleg a nap, mikor a harc véget ér. Az egyház győzni fog. Isten akarata lesz meg a földön, ahogy a mennyben is. Az üdvözültek a menny törvényén kívül más törvényt nem fognak ismerni. Mindnyájan boldogok, eggyé vált család lesznek, magukra öltve Krisztus igazságának - a dicsőítésnek és hálaadásnak – palástját. Az egész természet a maga páratlan szépségében dicsőítéssel és imádattal adózik Istennek. A világ a menny fényében fürdik majd. A hold fénye olyan lesz, mint a Nap fénye, és a nap hétszerte fényesebb lesz, mint amilyen most. Az évek boldogságban peregnek majd. E kép felett a hajnalcsillagok együtt énekelnek, és Isten fiai örömükben kiáltoznak, miközben Krisztus és Isten együtt hirdetik ki: Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz.

9T 286-88.Mert az elsők elmúltak. – A föld zarándokaira otthonok, az igazak ruhái, a dicsőség koronái és a győzelem pálmái várnak. Minden, ami Isten gondviselésében zavaros volt előttünk, világossá válik az eljövendő világban. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek. A kegyelem titkai feltárulnak előttünk. Ahol véges elménk csak zavart és megtört ígéreteket fedezett fel, a legtökéletesebb és a leggyönyörűbb összhangot látjuk majd. Megtudjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el a legnehezebbe elviselhető tapasztalatokat. Mikor rájövünk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgál, kimondhatatlan örömmel és a dicsőség teljességével fogunk örvendezni.
A menny légkörében nem ég meg a fájdalom. A megváltottak otthonában nem lesz könny, halotti menet, gyászszalag. „És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, a mely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer.”  Ésa 33,24. A boldogság gazdag árja ömlik majd, és az örökkévalóság tovahömpölygésével egyre mélyül.
Még mindig a földi tevékenységek árjai és kavarodása között járunk. Mélységesen gondolkozzunk el az áldott eljövendő életről. Hitünk hatoljon át a sötétség minden felhőjén, s szemléljük Őt, aki meghalt a világ bűneiért. Megnyitotta a paradicsom kapuit mindenki előtt, aki befogadja és hisz Benne. Ezeknek erőt ad, hogy isten fiaivá és leányaivá váljanak. A nagy fájdalmat okozó szenvedések váljanak felvilágosító leckékké, melyek megtanítanak arra, hogy előre törjünk Krisztusban magas hitvallásunk jutalma után. Az a gondolat bátorítson minket, hogy Krisztus nemsokára eljön. Örvendeztesse szívünket az a gondolat: „Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.” Zsid 10,37. Áldott az a szolga, akit mikor az ő Uraeljön ébren talál.
Hazafelé tartunk. Aki annyira szeretett, hogy meghalt értünk, várost épít nekünk. Az új Jeruzsálem a pihenőhelyen városában nem lesz szomorúság. A bánat, jajkiáltás, a széttiport remények és az eltemetett szeretetek gyászének soha többé nem hallatszik. A nehézségek öltözeteit nemsokára felcseréljük a menyegzői ruhákra. Rövid idő múlva szemtanúi leszünk Királyunk megkoronázásának. Akiknek élete Krisztusban rejtőzött el, akik a földön a hit nemes harcát harcolták, azok Isten országában a megváltottak dicsőségében ragyognak majd.
Nem tart már soká és meglátjuk azt, akiben örökéletünk reménye összpontosul. S ha jelenlétében semminek tűnik majd ennek az életnek összes megpróbáltatása és szenvedése. "Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik.” Zsidók 10,35-37. Nézzetek fel, felfelé nézzetek, s hiteteket szüntelenül növeljétek. Ez a hit vezessen végig a keskeny ösvényen, Isten városának kapuin át, túl a széles, határtalan dicső jövőbe, mely a megváltottaké. „Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.” Jakab 5,7-8.