4BC 1153.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – A világ Krisztus első eljövetelekor levő állapota annak képe volt, amilyen lesz közvetlen második eljövetele előtt. Ugyanaz a gonoszság fog uralkodni, Sátán ugyanazt az ámító hatalmat fogja gyakorolni az emberek gondolkodásán. Képzett ügynököket állít munkába és hajszol sürgős, erőteljes tevékenységre. Az élet fejedelme elleni küzdelemben az emberi eszközök hadseregét szervezi, hogy megdöntse Isten törvényét, vagyis Isten trónjának alapzatát. Az ősellenség csodadolgokat fog művelni, kápráztató magyarázatokkal előállni, hogy megerősítse az embereket abbéli hitükben, hogy ő valóban az, akinek mondja magát –a világ fejedelmének: sőt mi több, hogy övé a győzelem. Az Istenhez hűségese ellen fogja fordítani seregét, de noha fájdalmat, nyomorúságot, gyötrelmet okozhat nekik, mégsem tudja beszennyezni lelküket. Lesújthatja bár Isten népét, amint Krisztust is súlyosan bántalmazta, mégsem érheti el, hogy Krisztus kicsinyei közül akár egy is elkárhozzon. Isten népe ezekben az utolsó napokban elvárhatja, hogy a harc legnagyobb forgatagába kerüljön bele: hiszen a látnok szava mondja: „Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel 12,17).

7BC 974.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Akik szeretik és megtartják Isten parancsolatait, azok a legutálatosabbak a Sátán zsinagógája előtt. A gonoszság hatalmasságai a lehető legnagyobb mértékben ki fogják mutatni ezek iránti gyűlöletüket. János előre látta a harcot a maradék egyház és a gonoszság hatalmasságai között. Ezért mondta: A sárkány megharagudott az asszonyra: „Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (12,17).
A sötétség hatalmasságai összefognak az emberi eszközökkel, akik a Sátán ellenőrzése alá adják magukat s a Krisztus elítélésén, és keresztre feszítésekor lejátszódó események meg fognak ismétlődni. A sátáni befolyásnak való engedés által az emberek ördögi szörnyetegekké válnak. Így akiket Isten a maga képére teremtett s Teremtőjük tisztségére és dicsőségére alkotott, sárkányok lakhelyévé lesznek, s a Sátán a gonoszság mesterművét nézheti majd a hitehagyott fajban. Olyan emberekben, akik az ő képmását tükrözik (RH 1896. ápr. 14).

7BC 974-75.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Csak két tábor létezik a földön. Akik a Krisztus véráztatott lobogója alatt állnak, másfelől, akik a lázadás fekete zászlaja alatt állnak. Jelenések 12. fejezete leírja az engedelmesek és az engedetlenek között folyó súlyos küzdelmet (12,17: 13,11-17.) (1900, 16. kézirat).
(Jel 12,17) A sátáni eszközök leírhatatlan borzalmak színpadává tették a földet. Magukat keresztényeknek mondó hatalmak űznek háborút, vérontást. Az Isten törvényének semmibevétele meghozza biztos következményét.
A ma folyó harc nem csak ember küzdelme ember ellen. Egyik oldalon az Élet Fejedelme áll az ember helyettese és kezeseként. Másfelől a sötétség fejedelme a bukott angyalok élén (Ef. 6,12-13. 10-11.) (RH 1900. feb. 6).

NK 518.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Sátán, hogy a menny törvényeit lejárassa, kiforgatta a Biblia tanításait, és ezért tévedések kerültek sok ezer ember vallásába, akik azt vallják, hogy hisznek a Szentírásban. Az igazság és a tévelygés közötti utolsó nagy összecsapás csupán az Isten törvénye miatti hosszú küzdelem végső csatája. Mi most kapcsolódunk be ebbe a harcba, az emberi törvények és Jahve rendelkezései, a Biblia vallása és a mesék és hagyományok vallása közötti küzdelembe.

NK 246.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. Századról századra hullt a szentek vére. Miközben a valdensek életüket áldozták Piedmont hegyén „az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért,” testvéreik, a francia albigensek hasonló bizonyságot tettek az igazságról. A reformáció idején az igazság híveit iszonyú kínzások közepette ölték meg. Királyok és nemesek, előkelő nők és törékeny leányok, a nemzet büszkeségei kíváncsian nézték végig Jézus mártírjainak gyötrelmét. A bátor hugenották az emberi szív legszentebb jogaiért vívott kemény csatákban ontották vérüket. A protestánsokat törvényen kívül helyezték, díjat tűztek ki fejükre, és üldözték őket, mint a vadállatokat.

PK 605.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Azok a próbák, amelyek Isten népét Eszter korában sújtották, nemcsak arra a korra jellemzőek. A pátmoszi látnok végigtekintette a korokat az idők végéig, és ezt mondta: „Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele” (Jel 12:17). A föld jelenlegi lakói közül egyesek e szavak teljesedésének tanúi lesznek. Az a lelkület, amely a letűnt korokban az igaz egyház üldözésére késztette az embereket, a jövőben hasonló eljárást fog kiváltani Isten hűséges gyermekeivel szemben. Már folynak az előkészületek erre az utolsó nagy küzdelemre.

TM 472-75. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. Mialatt az utolsó napok veszedelmei környékezik Istennek népét, Sátán komolyan tanácskozik angyalaival, legsikeresebb tervét kovácsolja, hogy hitüket megdöntse. Látja, hogy hitetései következtében a népszerű egyházak álomba merültek. Kellemes bölcseletekkel, hazug csodákkal irányítása alatt tartja őket. Ezért angyalait utasítja, hogy csapdáikat főként azok útjába állítsák, akik Krisztus második eljövetelét várják, s törekszenek Isten minden parancsolatát megtartani.
A nagy csaló így szól: Azokra ügyeljünk, akik a népet Jehova szombatjára figyelmeztetik. Általuk sokan felismerik Isten törvényének kötelező voltát, s az a világosság, amely rávilágít az igazi szombatra, egyben feltárja Krisztus szolgálatát a mennyei szentélyben, kimutatja, hogy ott folyik az ember megváltásának végső műve. Tartsátok az embereket sötétségben, amíg ez a mű befejeződik, s akkor mienk a világ, de mienk az egyház is. A szombat a nagy kérdés, amely lelkek sorsa felett dönt. Mi az általunk teremtett szombatot magasztaljuk. Elfogadtattuk a világ fiaival, sőt az egyháztagok is elfogadták. Bírjuk rá az egyházat, hogy a világgal együtt támogassa, fenntartsa. Jeleket és csodákat kell tennünk, hogy az igazsággal szemben elvakítsuk őket, rá kell bírnunk őket, hogy a józanész és Isten félelme ellenére, szokásaikat és hagyományokat kövessék.
A népszerű lelkészeket befolyásolom, hogy eltereljék hallgatóik figyelmét Isten parancsolatairól. Amit az Írás a szabadság tökéletes törvényének nevez, bélyegezzék igának, rabszolgaságnak. A nép elfogadja a lelkésze írásmagyarázatát, nem vizsgálja, nem kutatja az Írásokat a maga számára. Ezért, a lelkészek által munkálkodva, a népet a saját akaratom szerint irányítom.
Ám a legfőbb dolgunk, hogy elhallgattassuk a szombattartók szektáját. Izgassuk ellenük a közvéleményt. Megnyerjük a nagy embereket, megnyerjük a világ bölcseit, rávesszük a hatóságokat, hogy terveinket keresztülvigye. Akkor majd az általam teremtett szombatot szigorú határozott törvények teszik kötelezővé. Akik pedig nem tartják meg, azokat kiűzik a városokból és a falvakból, azok éhséget, nyomort szenvednek. Ha majd hatalomra jutunk, megmutatjuk, mit teszünk velük, akik Istenükhöz hívek maradnak. Mi rávettük a Római Egyházat, hogy börtönnel sújtsa, kínpadra vonja, halálra adja azokat, akik rendeleteinek nem engedelmeskedtek. Immár, hogy összhangot teremtettünk a protestáns egyházak és a világ között, hatalmunknak ezzel a jobb karjával végül is a törvény erejénél fogva kiírtjuk mindazokat, akik nem engedelmeskednek tekintélyünknek. Ha majd halálbüntetés sújtja szombatunk áthágóit, akkor a törvénytartók soraiból sokan hozzánk csatlakoznak.
Ám mielőtt e szélsőséges intézkedésekhez látnánk, minden bölcsességünket és eszünket felhasználjuk, hogy megtévesszük, tőrbe ejtsük az igaz szombat ünneplőit. Krisztustól sokat elvonhatunk világiasság, szenvedélyek és büszkeség által. Biztonságban érezhetik magukat, mert az igazságot hiszik, de étvágyuk és alantas szenvedélyeik kielégítése, - ami megtéveszti ítélkezésüket, ítélőképességüket, - bukásukat okozza. „Menjetek, kábítsátok el az élet gondjaival a földek és a pénz tulajdonosait. Mutassátok be a világot a legvonzóbb formájában, hogy kincseiket itt fektessék be, szeretetük földi dolgokra irányuljon. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, nehogy anyagiakat szerezzenek, akik Isten művében dolgoznak, s ellenünk fordíthassák. Tartsuk csak a pénzt a mi sorainkban. Mert minél több vagyonhoz jutnak, annál többet ártanak országunknak, mert elveszik tőlünk alattvalóinkat. Bírjátok rá őket, hogy többet törődjenek a pénzzel, mint Krisztus országának építésével s az igazság terjesztésével, amelyet gyűlölünk, s akkor majd nem kell félnünk befolyásuktól, mert tudjuk, hogy minden önző, kapzsi személy hatalmunkba kerül, s végül is távozik Isten népe közül.
Általuk, akik csak a kegyességnek látszatával bírnak, de nem ismerik annak erejét, sok lelket megnyerhetünk, akik egyébként ártanának nekünk. Akik Istennél is jobban szeretik a gyönyört, azok a legeredményesebb segítőink. Közülük, akik alkalmasak és értelmesek, csalétek gyanánt szolgálnak, hogy másokat is hálóikba ejtsenek. Sokan azért nem félnek befolyásuktól, mert hiszen ugyanazt a hitet vallják. Így elhitetjük velük, hogy Krisztus követelményei nem annyira szigorúak, mint valaha hitték, s, hogy a világban való alkalmazkodás által nagyobb befolyást gyakorolhatnak világiakra. Így szakadnak el Krisztustól, azután, pedig már nem lesz erejük, hogy hatalmunknak ellenálljanak, nemsokára pedig csak kinevetik előbbi buzgóságukat, odaadásukat.
Mielőtt a nagy, döntő csapást mérjük, folytassuk harcunkat lankadatlanul a parancsolatok megtartói ellen. Jelen kell lennünk minden összejövetelükön. Különösen nagygyűléseiken ártanak ügyünknek, tehát ébereknek kell lennünk, minden mesterkedésünkkel, hitetésünkkel azon legyünk, hogy megakadályozzuk a lelkeket, nehogy hallgassák az igazságot, nehogy az igazság befolyásolja őket.
„Ott leszek, ott lesznek a helyszínen ügynökeim, emberek, akik igazsággal kevert hamis tanokat hirdetnek, hogy lelkeket megtévesszenek. Lesznek jelen hitetlenek is, akik kételyeiket fejezik ki az Úr intő üzeneteivel szemben, melyeket egyházának küld. Ha az emberek olvasnák és hinnék ezeket az intelmeket, akkor nem volna reményünk, hogy legyőzhetjük őket. Ám ha elterelhetjük figyelmüket ezektől az intelmektől, akkor tudatlanok maradnak hatalmunk, és fortélyunk felől, s végül is soraink közé sorozhatjuk őket. Ám Isten nem engedi, hogy szavát büntetlenül mellőzzék. Ha lelkeket csak kis időre is megtéveszthetünk, Isten elvonja irgalmát, s átengedi őket a mi uralmunknak.
Okozzunk zavart, nyugtalanságot, széthúzást. Szüntessük meg félelmüket lelkük üdvösségéért, bírjuk rá, hogy bírálgassanak, ítélkezzenek, vádolják és kárhoztassák egymást. Legyenek önzők és ellenségeskedők. E bűnök miatt űzött el minket Isten a színe elől, s akik példánkat követik, hasonló sorsra jutnak.

TM 38-39.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Krisztusnak érettünk végzett szolgálatát elénk táró jellemét, - továbbá Sátánnak eltökélt vádaskodását ellenünk, - bemutatja Józsuát, a főpapot, aki Isten előtt könyörög Istennek törvénytartó népéért. Ugyanakkor Sátán nagy bűnösnek tünteti fel Isten népét: Isten elé tárja elkövetett bűneiket, - amelyekre ő kísértette őket - s követeli, hogy törvényszegéseik miatt elpusztításukra a kezébe adassanak. Követeli, hogy a szolgáló angyalok ne oltalmazzák őket a gonoszok szövetségével szemben. Tombol a dühtől, mert Isten népét nem kötheti csomókba, a világgal együtt, hogy egyedül és tökéletesen az ő alattvalói legyenek. Királyok, uralkodók és kormányzók felvették magukra az antikrisztusi bélyeget: az Írás sárkánynak ábrázolja őket, akik hadakoznak a szentek ellen, - azok ellen, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Isten népével szemben tanúsított ellenségeskedésük miatt bűnösségük ugyanúgy nyilvánvaló, mintha Krisztus helyett Barabást választották volna angyal előtt.

8T 41-42.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Látomásban két hadsereg küzdelmét néztem. Az egyik sereget a világ jelvényének zászlói vezették, a másikat meg Immánuel fejedelme véráztatta zászlaja. Zászló-zászló után hullt gazdátlanul a porba, mikor az Úr seregéből század-század után állt át az ellenséghez, s az ellenség soraiból csapat-csapat után egyesült Isten parancsolattartó népével. Az ég közepén repülő angyal Immánuel zászlaját adta sokak kezébe, s ugyanakkor hatalmas hadvezér kiáltotta harsányan: jöjjetek a tűzvonalba. Akik hűek Isten parancsolataihoz és Jézus hitéhez, foglalják el állasukat. Távozzatok közülük, s váljatok el tőlük, s tisztátalant ne illessetek, akkor felkarollak titeket, s Atyátok leszek, ti meg fiaim és leányaim lesztek. Aki akar, jöjjön az Úr segítségére, az Úr segélyére a hatalmasok ellen.
A viadal tombolt. A győzelem majd ide, majd oda pártolt. Most a kereszt katonái vonultak vissza, mint mikor a zászlótartó lesorvad. De a látszólagos visszavonulásuk csak kedvezőbb állások elnyerését célozta. Örömkiáltásokat hallottam. Dicsének szállt fel Istenhez és angyalok csatlakoztak az énekléshez, amikor Krisztus katonái kitűzték zászlójukat az addig ellenséges kézen levő erődök falaira. Üdvösségünk parancsnoka vezette a harcot, és segítséget küldött harcosainak. Hatalma feltűnően látható lett és ez bátorította harcosait, hogy nyomuljanak a várkapukig. Az igazságos tettek mezején félelmetes dolgokra tanította katonáit, mikor lépésről-lépésre, diadalról-diadalra vezette őket.
Végül is diadalt arattak. A sereg, amely az Isten parancsolatai, és a Jézus hite feliratú zászlót követte, győzedelmeskedett. Krisztus katonái közvetlenül a város kapuinál álltak, s a város ujjongva üdvözölte a Királyt. Létre jött a béke, az öröm és az örökkévaló igazságosság országa.

5T 449-50.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel 12,17). A közeljövőben beteljesedni látjuk ezeket a szavakat, majd amikor a protestáns egyházak összefognak a világgal és a pápai hatalommal Isten parancsolatainak megtartói ellen. Ugyanaz a lelkület, amely az elmúlt korokban a katolikus egyházat sarkalta, a protestánsokat is hasonló tettekre vezeti majd azok ellen, akik hűek maradnak Istenhez.
Az állam és az egyház előkészületeket tesz erre a jövendő összecsapásra. A protestánsok állarcban dolgoznak, hogy a vasárnapot tolják előre, akár régen a katolikusok. A katolikusok szerte az országban hatalmas épületeket emelnek, melyek titkos rekeszeiben a régi üldözés jelenetei ismétlődnek majd meg. Ezzel elkészül az út a hamis csodák nagyméretű bemutatására, melyek segítségével, ha lehet, a Sátán elhitetné még magukat a választottakat is.”

5T 472-73.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. Zakariásnak az angyalról és Júsuáról szóló látomása különös erővel vonatkozik Isten népének lelki állapotára az elfedezés sorsdöntő napjának lezárásakor. A maradék gyülekezet még majd súlyos megpróbáltatásokba és nyomorúságokba kerül. Akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, érezni fogják bőrükön a sárkánynak és seregeinek dühét. Már előbb magához kaparintotta a hitehagyott egyházak fölötti uralmat, de itt ez a maroknyi csoport mégis ellene áll. Ha el tudná törölni őket a föld színéről, diadala teljes lenne. Ahogy régen felbujtotta a pogány nemzeteket, hogy irtsák ki Izraelt, úgy fogja felbújtatni a közeljövőben a föld gonosz hatalmait, hogy mészárolják le Isten népét. Mindenkire ráparancsolnak, hogy olyan emberi rendeltnek engedelmeskedjenek, amely sérti Isten törvényét. Akik hűek maradnak Istenhez és kötelességükhöz, azokat majd fenyegetik, beárulják, és törvényen kívül helyezik. Szüleik, testvéreik, rokonaik és barátaik árulják majd el őket.

5T 212-13.  – Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel.„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben” (Dán 12,1). Mire ez a nyomorúságos idő eljön, akkorra mindenki felöl, döntenek már, véget ért a próbaidő, lejárt a megátalkodottak iránti kegyelem. Az élő Isten pecsétje ott lesz már népén. A Sátán seregei felsorakoztatják a világ hatalmasságait Isten népe ellen. Ez a maroknyi maradék nem tudja megvédeni magát ebben a halálos összecsapásban a sárkány seregeitől, ezért Istent teszik meg védelmüknek. A föld legnagyobb hatóságai törvényt hoznak, hogy üldözés és halálbüntetés terhe mellett a fenevadat kell imádni, és az ő pecsétjét kell felvenni. Most segítse meg Isten az ő népét, mert mit is tehetnének ilyen félelmetes összecsapásban az ő segítsége nélkül!

5T 295-96.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – A Sátán bele szeretné sodorni Isten maradék népét a világra váró általános romlásba. Ahogy Krisztus eljövetele közeleg, egyre eltökéltebben és határozottabban fog erőlködni, hogy elveszítse őket. Férfiak és nők támadnak majd, akik azt állítják, hogy új világosságot vagy kijelentést kaptak. Azzal a céllal, hogy megingassák a régi tájékozódási pontokba vetett hitet. Tételeiket nem vetik alá Isten Igéje vizsgálatának. Mégis akadnak majd olyanok, akiket félre tudnak vezetni. Hamis híreket terjesztenek majd, és többen bele esnek majd ebbe a csapdába. Hitelt adnak a kósza híreknek, majd tovább adják a rémhíreket. Ezzel lánc jön létre, amely a csalók fejedelméhez kacsolja őket. Ez a lelkület nem mindig az Isten küldte üzenetek nyílt kérdésessé-tételében fog megnyilvánulni. A kételkedés azonban, ha már egyszer bevette magát, sokféleképp jut kifejezésre. Minden egyes hamis állítás, táplálja és erősíti a kételyt, amelyek miatt sokan helytelen irányba billennek majd.

PK 365.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Jósuáról és az Angyalról látott Zakariási látomás különös mértékben Isten népére vonatkozik a nagy engesztelési nap záró jeleneteiben. Akkor a maradék egyház súlyos megpróbáltatást és gyötrelmet visel el. Az Isten parancsolatait és Jézus hitét megtartók érezni fogják az ősellenség és seregének dühét. Sátán alattvalóinak tartja a föld lakóit, magukat kereszténynek vallók közül sokakat hatalma alá hajtott. De itt van egy kis csapat, amely nem ismeri el felsőbbségét. Ha el tudná őket törölni a földről, győzelme teljes lenne. Amint annak idején a pogány népeket rávette Izrael tönkretevésére, a közeljövőben felindítja a föld gonosz hatalmait, hogy pusztítsák el Isten népét. Kötelezni fogják az embereket arra, hogy áthágva Isten törvényét, emberi rendeletnek engedelmeskedjenek.

1T 356.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Megmutatták nekem, hogy népünk között mekkora izgalmat keltett a „Szemlében” a „Nemzet” című cikk. Némelyek így értelmezik, mások, pedig másként. Eltorzítják a világos megállapításokat, és olyan értelmet tulajdonítanak nekik, ami az írónak nem volt a szándéka. A legjobb világosságot nyújtotta, amivel akkor rendelkezett. Szükség volt szólni az ügyről. Sokan kezdtek felfigyelni a szombattartókra, mert úgy látszott, mintha nem nagyon érdekelné őket a háború, és nem jelentkezetek önkénteseknek. Egyes helységekben a lázadás pártolóinak tartották őket. Ideje volt kifejezniük őszinte nézeteiket a rabszolgaságról és a lázadásról. A szükség volt bölcs lépést tennünk, hogy elhárítsuk a szombattartók ellen támadt gyanút. Nagyon körültekintőknek kell lennünk „Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek” (Róma 12,18). Engedelmeskedhetünk az intésnek anélkül, hogy hitünk elvei közül egyet is fel kellene áldoznunk. Sátán és serege harcba áll a parancsolattartókkal, és igyekezni fog nehéz helyzetbe hozni őket. Nem kellene az előrelátás hiánya miatt oda juttatni magunkat.

2T 105.  – Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Akik az utolsó idők veszedelmei között élnek, azokban az időkben, melyeket az Isten igazságától a mesékhez fordulás jellemez, azokra súlyos feladat vár, hogy hátat fordítsanak a meséknek, miket mindenfelől készítenek nekik, és arra vágyakoznak, hogy a népszerűtlen igazságokon lakmározzanak. Akik a mesékétől az igazsághoz fordulnak, azokat megvetik, gyűlölik, zaklatják, mégpedig azok, akik a meséket teregetik az emberek elé. A Sátán hadat visel a maradék ellen, akik Isten parancsolataihoz és a Jézus bizonyságtételéhez próbálják tartani magukat. Az ellenség megbízta gonosz angyalait, hogy szervezzenek be embereket ügynököknek a földön. Ők tudnak a legsikeresebben odahatni, hogy a Sátán támadásai hatásosak legyenek a maradék ellen, akiket Isten választott nemzetségnek, királyi papságnak, szent nemzetnek és megtartásra való népnek nevez, hogy hirdessék annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívta el őket. Az ellenfél minden áron meg akarja akadályozni. Szolgálatába fogad bárkit, aki hajlandó szolgálatába szegődni, hogy akadályozza Isten népét, hogy annak dicsőségét hirdessék, aki a sötétségből a csodálatos világosságra hívta el őket. Az őslázadó és serege azon működik, hogy elrejtse, betakarja ezt a fényt, hogy bizalmatlanságot és hitetlenséget keltsen az emberekben. Miközben Jézus népet tisztít magának, miközben megszabadítja őket minden gonosztól, az ellenfél beveti seregeit, hogy elállja útját, és nem hagyja, hogy a szentek tökéletessé váljanak. Nem azokra csap le hatalmával, akik teljesen az ámításokba merülnek, akik mesékbe és tévelygésekbe falatozva élnek, s akik nem akarják elfogadni az igazságot, és nem igyekeznek engedelmeskedni annak. Hanem, akik keresik az igazságot, hogy szeretetből engedelmeskedjenek, azok szítják a rosszakaratát, azok váltják ki dühét. De amíg közel állnak Jézushoz, soha meg nem tudja gyengíteni őket.

3T 456.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Téged is fontos eszközül használ fel már jó ideje, hogy hintsed a sötétséget és a zűrzavart. S most azt látja, hogy ragyogó eszköz lettél a kezében. Pontosan azaz eszköz vagy, melyet jelentős eredménnyel tud használni, hogy bántalmazzon, csüggessen, romboljon. Nem töröd magad, hogy Isten népével együtt te is a tehernek vesd vállad, hanem ha megmozdulnak, akkor te többlettehernek dobod oda magad, hogy megakadályozd, amit megtehetnének, hogy a helyes irányba haladjanak. A Sátán egyre támadja azokat, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A legkeserűbb gyűlölet él benne azok ellen, akik hűségesek Istenhez és engedelmeskednek parancsainak. Az ördög nem alszik, pillanatra sem szunnyad el az ébersége. Bárcsak fele olyan okosak, szorgalmasak és kitartóak lennének Isten hitvalló követői az Ő munkájában, mint amilyen Sátán a maga mesterkedéseiben.

3T 570-71.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – 1875. január 3-án lelkemre kötötték, hogy Isten népének egy pillanatra se szabad alábbhagyni a virrasztást és az éberséget. Az ördög egyre a sarkunkba jár. Eltökélte, hogy kísértéseivel le fogja győzni Isten parancstartó népét. Ha nem engedünk teret neki, hanem ellenállunk az áskálódásainak, ha állhatatosak maradunk a hitben, akkor lesz rá erőnk, hogy elhagyjunk minden álnokságot. Akik megtartják Isten parancsait, azok hatalommal rendelkezhetnek a földön, ha világosságuk és előjogaik magaslatán élnek. Az istenfélelem, a megszentelt szív és viselkedés példaképeivé válhatnak. Nem lesz olyan könnyű életünk, hogy abbahagyhatnánk a virrasztást és az imát. Amíg Jézus megjelenésének ideje közeleg, Sátán kísértései egyre hatalmasabban nehezednek azokra, akik Isten parancsaihoz tartják magukat, mert tudja, hogy kevés ideje van.
Sátán aknamunkáját ügynökökön át fogja végezni. Az olyan lelkészek, akik gyűlölik Isten törvényét, felhasználnak majd minden eszközt, hogy eltántorítsák majd az embereket az Isten iránti hűségtől. Legelkeseredettebb ellenségeink a vasárnapünneplő adventisták közül kerülnek ki. Teljesen eltökélték szívükben, hogy hadat viselnek azok ellen, akik megtartják Isten parancsait és a Jézus hitét. Ezek azt tartják, hogy erény, ha kimondják, leírják, és cselekedeteikkel is kifejezésre juttatják ellenünk irányuló keserű gyűlöletüket. Ne várjunk tőlük igazságos bánásmódot. Az ördög, őrjöngő gyűlöletet csihol bennük azok ellen, akik megtartják Isten parancsait. Rosszindulatú és hamis beállítás lesz a sorsunk, rosszul ítélik majd meg indulatainkat, cselekedeteinket, ki fogják kezdeni jellemünket. Ilyen módon nyilvánul meg a Sárkány haragja. De azt is láttam, hogy a legkevésbé se csüggedjünk el. Erőnk Jézusban, Védőügyvédünkben rejlik. Ha alázatosan Istenben bízunk, és erősen ragaszkodunk ígéreteihez, akkor kegyelmet és mennyei bölcsességet ad, hogy elviseljük Sátán mindennemű cselvetéseit, és győztesként kerüljünk ki.

7BC 972.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – A nagy veres sárkány, a párduchoz hasonló fenevad és a bárányszarvú fenevad jelképében Isten azt a három hatalmat mutatta meg Jánosnak, amely különösképpen részt vesz Isten törvényének letaposásában és Isten népének üldözésében. Ez a háború az idők végéig fog tartani. Isten népét, kiket a szent asszony és gyermekei jelképeznek, jelentéktelen kissebségként ábrázolja. Az utolsó időben csak maradék létezett. Ezekről szól János, akik megőrzik Isten parancsait és a Jézus bizonyságtételét” (Idők jelei 1899. nov.1).

1T 210.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. – Láttam Isten népének erőtlen állapotát. Láttam, hogy nem Isten hagyta el őket, hanem ők hagyták el Istent, váltak langyosakká. Náluk megvan az igazság elmélete, de hiányzik belőlük az üdvözítő, megmentő hatalma. Ahogy közeledünk az idők végéhez, az ördög nagy haraggal száll le közénk, mert tudja, hogy kevés ideje van. Különösen a maradék ellen fordítja hatalmát. Hadat fog viselni ellenük, megosztásukra és szétszórásukra fog törekedni, hogy elgyengüljenek, és le tudják győzni őket. Isten népe viselkedjen körültekintően, és húzzák az igát együttes erővel. Legyenek egy akaraton, egy véleményen, és akkor igyekezetük nem tékozol, hanem erőteljesen láthatóvá válik, építeni fogják a jelen igazság ügyét. Rendet kell tartanunk, és közösen kell rendet tartanunk, máskülönben a Sátán ki fogja használni az alkalmat.

9MR 362-63.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel.

JÉ 672.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel. Az emberek saját maguk által felállított törvényeikkel biztosan Isten törvénye ellen munkálkodnak majd. Igyekeznek mások lelkiismeretére kényszerítő nyomást gyakorolni, és buzgalmukkal saját törvényeik érvényességét kierőszakolni, hogy azok segítségével elnyomhassák embertársaikat.
Az Isten törvénye elleni háború, amely még a mennyben kezdődött el, az idők végéig folytatódik. Mindenki próbára tétetik. Engedelmesség vagy engedetlenség, ez az a kérdés, amelyről az egész világnak döntenie kell. Mindenkit felszólítanak, hogy válasszon Isten törvénye és az emberek parancsolatai között. Itt húzzák meg a nagy választóvonalat. Csak két osztály lesz. Mindenki megmutatja majd, hogy vajon a hűség oldalát választotta-e vagy a lázadás oldalát.

NK 513.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel.A valdensek közül némelyek szombatot ünnepeltek. Sokáig tartó, véres üldözésük beszédesen szemlélteti, milyen politikát folytatott Róma a vele ellenszegülőkkel. Mások is hasonlóképpen szenvedtek a negyedik parancsolat iránti hűségükért. Az etióp és abesszin egyház történelme különösképpen sokatmondó. A középkor sötétjében Közép-Afrika keresztényeit szem elől veszítette a világ, és ők hosszú századokon át szabadon gyakorolhatták hitüket. De Róma végül tudomást szerzett létezésükről, és az abesszin császárt csakhamar rávette, hogy ismerje el a pápát Krisztus helytartójának. Ezt további egyezkedések követték. Majd egy rendelet született, amely a legszigorúbb büntetés terhe mellett megtiltotta a szombat ünneplését. A pápai zsarnokság azonban nemsokára olyan kellemetlen iga lett, hogy az abesszinok elhatározták: letörik a nyakukról. Iszonyú harc árán kiűzték birodalmukból a római katolikusokat, és helyreállították az ősi hitet. A gyülekezetek boldogan köszöntötték a szabadságot, és soha nem felejtették el azt a leckét, amelyet Róma megtévesztéseiről, fanatizmusáról és önkényuralmáról tanultak. E félreeső ország népe örült, ha a keresztény világ többi része nem vett róla tudomást.

ST 1894 JUNI 18.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozék egyebekkel.

ST 1889. ÁRPTIL 22.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel.

ST 1892. MÁR. 28.Megharagvék azért a sárkány az asszonyra… hadakozzék egyebekkel.

7BC 972.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – A nagy veres sárkány, a párduchoz hasonló fenevad és a bárányszarvú fenevad jelképében Isten azt a három hatalmat mutatta meg Jánosnak, amely különösképpen részt vesz Isten törvényének letaposásában és Isten népének üldözésében. Ez a háború az idők végéig fog tartani. Isten népét, kiket a szent asszony és gyermekei jelképeznek, jelentéktelen kissebségként ábrázolja. Az utolsó időben csak maradék létezett. Ezekről szól János, akik megőrzik Isten parancsait és a Jézus bizonyságtételét” (Idők jelei 1899. nov. 1).

7BC 981.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Kik ezek? Isten különleges népe, akik a földön bebizonyították hűségüket. Kik ezek? Akik megtartották Isten parancsolatait és a Jézus hitét: akik a megfeszítettet tartották Üdvözítőjüknek” (1903, 132. kézirat).

CW 79.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.

JÉ 334.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Isten parancsolatainak emberi előírásokkal történő helyettesítése nem szűnt meg. Még a keresztényeknél is vannak olyan intézmények, szokások, melyeknek nincs szilárdabb alapjuk, mint az atyák hagyományai. Az ilyen, pusztán emberi tekintélyen nyugvó szokások helyettesítik az isteni rendeléseket. Az emberek ragaszkodnak hagyományaikhoz, nagyra becsülik szokásaikat, és gyűlöletet táplálnak azok iránt, akik megpróbálják megmutatni nekik tévedésüket. Napjainkban, amikor felhívást kapunk, hogy figyeljünk Isten parancsolataira és a Jézus hitére, ugyanazt az ellenségeskedést tapasztaljuk, ami Jézus idejében megnyilvánult. Isten maradék népéről íratott meg: „Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel 12:17).

Ev 179.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Isten Igéjének igazságairól mindannyiunknak egy a hite… Üzenetünk világszéles. Művünk súlypontja: Isten parancsolata és Jézus Krisztus bizonyságtétele” (1887, 37. levél).

EW 42.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – 1849. március 24-én a Mainei Topshamban az ottani testvérekkel nagyon jó és érdekes összejövetelünk volt. Isten Lelke kiáradt ránk és én lélekben elragadtattam az élő Isten városához. Megmutattatott nekem, hogy Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele, mely a zárt ajtóra utal, elválaszthatatlanok. Isten törvényeinek teljes jelentősége éppen akkor lett nyilvánvaló és Isten népe a szombat igazságot éppen akkor ismerte fel, midőn a mennyei szentélyből a szentek szentjébe vezető ajtó megnyílt. Itt a szentek szentjében van a frigyláda s benne a Tízparancsolat. Ez az ajtó mindaddig zárva volt, míg Jézus közbenjárói tisztje a szentélyben, 1844-ben befejeződött. Akkor zárta be a szentély ajtaját és felnyitotta a szentek szentjét, a második kárpiton átlépett, ahol most a frigyláda előtt áll, és ahova most Izrael hite irányul.

EW 58.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Kedves Testvéreim! Legyenek állandóan Isten parancsai és Jézus Krisztus bizonyságtétele gondolataitoknak tárgyai, és ezek űzzék el a világi gondolatokat tőletek. Midőn lefekszetek és mikor felkeltek, ezekről elmélkedjetek. Életetek és eljárástok legyen összhangban az ember Fiának eljövetelével. Az elpecsételés ideje rövid, s csakhamar bevégződik. Most, amíg a négy angyal tartja a négy szelet, itt az ideje, hogy megerősítsük és biztosítsuk elhivatottságunkat és kiválasztottságunkat.

EW 66.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Ezután a menny dicsőségéhez ragadtattam el, a kincsekhez, amelyek ott már készen állnak a hívők számára. Minden kedves és dicső volt. Az angyalok édes dalokat énekelte s mikor befejezték, levették koronáikat fejükről, Jézus lábaihoz helyezték, s kedves hangon kiáltották: Dicsőség, hallelúja! Én is velük együtt magasztaltam és dicsőítettem énekemmel a Bárányt és valahányszor kinyitottam ajkamat dicsőítésére, mindannyiszor áthatotta lelkemet annak a dicsőségnek kimondhatatlan érzete, amely engem körülvett. Nagy, rendkívüli, örökkévaló dicsőség volt. Az angyal így szólott: „Az a kis sereg, amely Istent szereti, parancsolatait megtartja s hűséges mindhalálig, örökli ezt a dicsőséget, állandóan örvendhet Jézus jelenlétének, és együtt énekelhet az angyalokkal.

EW 261.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Láttam, hogy Istennek számos hűséges gyermeke van a névleges adventisták és a névleges egyházak között is, és még mielőtt a hét csapás kiöntetik a földre, az őszinte és igaz lelkek és lelkészek kihivatnak onnan, és örömmel elfogadják az igazságot. Sátán ezt jól tudja; ezért, még mielőtt elhangzana a harmadik angyal hangos kiáltása, izgalmakat idéz elő egyházában, hogy a hívek azt higgyék, miszerint Isten velük van. Azt hiszi, hogy ily módon sikerül néki az őszinte lelkeket továbbra is félrevezetni és elhitetni velük, hogy Isten még mindig munkálkodik az egyházakért. Azonban a világosság fényesen felragyog, és az őszinte lelkek elhagyják az elesett egyházakat és a „maradék”-hoz csatlakoznak.

NK 453.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei Példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében; akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek, mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják.

NK 526.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Amikor a protestáns egyházak elvetik az Isten törvénye mellett szóló világos szentírási érveket, szívesen elnémítanák azokat, akiknek a hitét nem tudják a Bibliával megdönteni. Míg behunyják szemüket a tények előtt, állásfoglalásuk azok üldözéséhez vezet, akik lelkiismeretükre hallgatva távol tartják magukat a többi keresztény gyakorlatától, és nem hajlandók elismerni a pápai szombattal járó követelményeket.
Az egyházi és állami méltóságok összefognak, hogy minden rendű és rangú embert rábeszéljenek; kényszerítsenek, vagy megvesztegetéssel rávegyenek a vasárnap tiszteletben tartására. A mennyei tekintély hiányát zsarnoki rendeletekkel pótolják. A politikai korrupció kiöli a jogosság szeretetét és az igazság tiszteletét. Még a szabad Amerikában is a hatalmasságok és a törvényhozók, hogy a nép kegyét megnyerjék, követelésének engedve kötelezővé teszik a vasárnap megtartását. A lelkiismereti szabadságot, amelynek oly nagy volt az ára, már nem tartják tiszteletben. A nemsokára meginduló küzdelemben teljesedik e prófétai kijelentés: „Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel 12:17).

PK 375.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Azok a próbák, amelyek Isten népét Eszter korában sújtották, nemcsak arra a korra jellemzőek. A patmoszi látnok végigtekintette a korokat az idők végéig, és ezt mondta: „Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele”(Jel 12:17). A föld jelenlegi lakói közül egyesek e szavak teljesedésének tanúi lesznek. Az a lelkület, amely a letűnt korokban az igaz egyház üldözésére késztette az embereket, a jövőben hasonló eljárást fog kiváltani Isten hűséges gyermekeivel szemben. Már folynak az előkészületek erre az utolsó nagy küzdelemre.
Isten maradék népe elleni végső rendelet nagyon fog hasonlítani ahhoz, amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen. Az igaz egyház ellenségei ma a szombat parancsát megtartók kis csoportjában Márdokeust látnak a kapuban. Isten népének a menny törvénye iránti tisztelete állandó szemrehányást jelent azok számára, akik nem félik az Urat, és lábbal tiporják szombatját.
Sátán felháborodást ébreszt a népszerű szokásokat és hagyományokat visszautasító kisebbséggel szemben. Magas állású és neves emberek fognak szövetkezni a törvényt megvető, gonosz emberekkel, hogy tanácskozzanak velük Isten népe ellen. Gazdagság, lángelme, műveltség összefog, hogy megvetéssel illesse őket. Üldöző uralkodók, lelkészek, egyháztagok esküsznek össze ellenük. Szóban és írásban, kérkedéssel, fenyegetéssel és gúnnyal igyekeznek megtörni hitüket. Megtévesztéssel és dühös felhívásokkal fogják felkelteni az emberi indulatokat. Mivel az „így szól a Szentírás” szavakkal nem tudnak a bibliai szombat képviselői ellen semmit sem felhozni, ezért az erőszak eszközével lépnek fel. A törvényhozók meghajolnak a vasárnaptörvény követelései előtt, hogy ezzel népszerűségre tegyenek szert, és pártfogásban részesüljenek. De azok, akik félik Istent, nem fogadhatják el a Tízparancsolat egyik előírását, sértő intézményt. Ezen a csatatéren vívja meg utolsó nagy harcát az igazság a tévelygéssel. Nem lehet kétség a harc kimeneteléről. Ma is, mint Eszter és Márdokeus korában, az Úr megvédi igazságát és népét.

1Szem 157.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Az a munka (mű), amelyet az Úr ezekben az időkben ránk bízott, hogy az embereknek az igazi világosságot, mint a megváltás és az engedelmesség próbakövét hirdessük, az Isten parancsolata és a Jézus hite.”

1Szem 368.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Parancsolattartó embereknek nevezzük magunkat, de nem ismerjük eléggé az isteni törvény messze ható alapelveinek hatalmas mélységét. Nem fogjuk fel annak szent jellegét. Sokan, akik az igazság tanítóinak vallják magukat, nem rendelkeznek világos látással az Isten törvényének tanítása terén, mert nincs élő ismeretük az Úr Jézus Krisztusról (1894, 1o3. levél).

2Szem 85.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Isten parancsolatai és Jézus bizonyságtétele, ez az az üzenet, melyet hirdetnünk kell a világban. Isten Igéje nem elmélet, hanem a gyakorlatban ültetendő igazság. Világossága a napsugarakhoz hasonlóan mindenhová behatol. Megvilágosít minden embert, aki olvassa, érti és gyakorolja tanításait. „Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja: és megadatik néki Jak 1,5. (1894, 103. levél).

2Szem 110-11.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Az a feladatunk, hogy hirdessük Isten parancsolatait és Jézus krisztus bizonyságtételét- „Készülj Istened elé!” (Ámos 4,12) –ezt az üzenetet kell a világ elé tárnunk. Ez számunkra is személyes figyelmeztetést jelent. Isten felszólít, hogy tegyünk félre minden terhet és a bennünket oly könnyen megkörnyékező bűnt. Testvérem, az a feladatod, hogy felvedd Krisztus igáját. Gondoskodj róla, hogy házad a sziklára épüljön! Ne kockáztasd örök életedet! Lehet, hogy már nem éled meg az előttünk álló veszélyt rejlő eseményeket. Életünk egyetlen percre se nincs biztonságban. Nem kellene-e minden pillanatban vigyáznod? Nem kellene-e alapos önvizsgálatot tartanod és elgondolkodnod azon, hogy mit tartogat számodra az örökkévalóság?

1T 223.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Csakis olyan név felel meg, ami összhangban áll hitvallásunkkal, kifejezi hitünket, és különleges népnek jelöl meg bennünket. A Hetednapi Adventista név meg nem szűnő intés a protestáns világ számára. Itt a válaszvonal Isten imádói és azok között, akik a fenevadat imádják, és felveszik jegyét. A nagy vita Isten parancsolatai, és a fenevad követelményei között folyik. A sárkány azért visel hadat a szentek ellen, mert megtartják Istennek mind a 10 parancsolatát. Ha lebocsátják a lobogót, és feladják hitük különleges vonásait, a sárkány békébe fogja hagyni őket. De felkeltik haragját, mert magasra merészelik emelni a zászlót, és kimerik bontani a lobogót a protestáns világ ellen, amely a pápaság intézményét imádja.

1T 337.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.K. vén tudja, ilyen lelkület lakik benne. Egyesíti erejét a sárkány seregével, ellenzi Isten parancsolatainak és a Jézus hitének magtartóit. Nagy küzdelem áll előtte. A szombatról ugyanaz az álláspontja, mint a hetednapi baptistáké. Válaszd el a szombatot az üzenetektől és rögtön erejét veszti. Amikor viszont a harmadik angyal üzenetével kapcsolódik össze, olyan hatalom kíséri, amely meggyőzi a hitetleneket és kételkedőket és hatalommal hozza ki őket, hogy álljanak, éljenek, növekedjenek és virágozzanak az Úrban. Ideje, hogy Wisconsiban megtalálja álláspontját. „Ki tart az Úrral?” A hűségeseknek, a tapasztaltaknak ezt kellene kiáltaniuk minden helységben. Isten elvárja, hogy kijöjjenek és elszakadjanak a különböző hatásoktól, ami elválasztja őket egymástól és az igazság nagy alapzatától, melyre isten az Ő népét vezeti.

6T 395.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Feladatunk az, hogy naggyá és dicsőségessé tegyük Isten törvényét. Be kell bizonyítanunk Isten szent Igéjének igazságát. Fel kell magasztalnunk a Szentírást, mint az élet szabályát. Tökéletes szelídséggel, a kegyesség lelkületével és Isten szeretetével kell felhívnunk az emberek figyelmét arra a tényre, hogy az Úr Isten a menny és a föld teremtője, s hogy a hetedik nap az Úrnak szombatja.
Az Úr nevében kell előrehaladnunk, zászlóját kibontanunk, Igéjét javasolnunk. Mikor a hatóságok megparancsolják majd, hogy hagyjuk abba ezt a tevékenységet: Amikor megtiltják majd, hogy hirdessük Isten parancsolatait és a Jézus hitét, akkor lesz szükséges azt mondanunk, amit az apostolok mondtak: „Vajon igaz dolog-e Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg, mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk” (Csel 4,19-20).

8T 117.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Isten parancsolata és a Jézus hite egységet alkotnak. Mindkettőt világosan be kell mutatni a világnak.
Isten szava bemutatja a harmadik angyali üzenet hirdetésének követelményeit: „Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elmébe, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatinak megőrizőivel, és akinél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel.12,17). A vonakodás, hogy engedelmeskedjen Isten parancsolatai-nak, s az eltökélt gyűlöletet táplálja a parancsolatok hirdetői ellen, a sárkányt a legkeseredettebb harca vezeti Isten parancsolattartó népe ellen. A sárkány minden erejét beveti ellenük. „Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, hogy senki ne vehesse, se el ne adhasson, hanem, csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma” (Jel 13,16-17).

9T 231.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.A maradék egyház nagy vizsgára és nyomorúságba fog kerülni. Akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, azok érezni fogják a sárkánynak és seregeinek dühét. Sátán alattvalóinak tekinti a világot, s a hitehagyó egyházakban magához ragadja a hatalmat. De akad kis csoport, amely ellene áll fensőbbségének. Ha el tudná törölni őket a föld színéről, diadala teljes lenne. Ahogy a pogány nemzeteket befolyásolta, hogy pusztítsák el Izraelt, úgy fogja a közeljövőben felkavarni a föld gonosz hatalmait, hogy semmisítsék meg Isten népét. Mindenkitől meg fogják követelni, hogy Isten törvényét áthágó emberi rendeleteknek engedelmeskedjenek. Akik hűek maradnak Istenhez és kötelességükhöz, azokat el fogják árulni „szülők, testvérek, rokonok és barátok” (Luk 21,16).

TM 57-58.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Felhívom mindazokat, akik állításuk szerint az igazságban hisznek, felhívom mindnyájukat, hogy hittestvéreikkel egységben járjanak. Ne adjatok alkalmat a világnak, hogy bennünket szélsőségeseknek tartsanak, hogy széthúzás van közöttünk, mert az egyik ezt, a másik azt tanítja. Kerüljétek a széthúzást. Mindenki óvakodjék, vigyázzon, hogy a résnek építője legyen, ahelyett, hogy a falon állva törést ejtsen rajta. Legyen mindenki óvatos, ne panaszkodjék az egyetlen nép ellen, amely betölti a maradék népről adott leírást, nevezetesen: „megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hité”, s akik magasra emelik az életszentség színvonalát ezekben az utolsó napokban.

TM 114.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele, azaz a Prófétaság Lelke, immár birtokunkban van. Isten Igéjében felértékelhetetlen drágagyöngyök vannak. Akik az Igét kutatják, tartsák tisztán, világosan elméjüket. Ne engedjék, hogy étvágyukat ínyenckedés rontsa meg, ne hódoljanak kedvteléseiknek evésben ivásban.

TM 117.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Krisztus látomást adott Jánosnak: Isten parancsolatait és Jézus hitét tárta eléje. Ez határozottan hirdetnünk kell minden nemzetnek, népnek és nyelvnek. Babilon szimbóluma alatt bemutatott egyházak úgy tárulnak elénk, mint amelyek lelki magaslatukról lebuktak, s üldöző hatalommá váltak azokkal szemben, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. János ezt az üldöző hatalmat, bárányszarvú állatnak látja, amely úgy szól, mint a sárkány.

TM 133.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Világosan láthatjuk, hogy a mi Urunk és Üdvözítő Jézus Krisztusunk megjelenésekor csak két csoport létezik majd. Melyik csoportba kívánunk tartozni? „Íme eljövök hamar” mondja Krisztus „és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.” Ez a parancsolatok megtartóinak a sorsa. Vajon ne kívánkozzunk-e mindannyian abba a csoportba, amelynek joga van az élet fájához, s akik a kapukon át beléphetnek a városba?

TM 206.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Isten törvénytartó népe a közeljövőben szorult helyzetbe kerül, ám akik a világosságban járnak és terjesztették a világosságot, tapasztalni fogják, hogy Isten közbelép értük. Amikor minden a legfélelmetesebbnek látszik, Isten akkor mutatja meg hatalmát hűségesei érdekében. Ha nemzetünk, amelynek érdekében Isten olyan csodálatosan közbelépett, kiterjesztette föléje mindenhatóságának pajzsát, de feladja a protestáns elvet, ha törvényhozása által támogatja Róma katolicizmusát, nevezetesen korlátozza a vallásszabadságot, akkor majd Isten is érezteti hatalmát őszinte hívei érdekében. Róma zsarnoksága tapasztalható lesz, ám Krisztus a mi mentsvárunk.

TM 410.Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. – Mindazáltal biztosan áll Isten alapzata. Ismeri az Úr az övéit. A megszentelt lelkész szájában nem találtatik álnokság. Olyan világos, mint a nappal, mentes a gonoszság minden foltjától. A megszentelt lelkészkar és a sajtó olyan hatalommá válik, hogy az igazság világossága eljut e szerencsétlen nemzedékhez. Testvéreim, világosságra, több világosságra van szükségünk. Fújjátok a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót a szent hegyen. Gyűjtsétek össze az Úr seregét, megszentelt szívvel, hogy halljátok, mit mond az Úr az Ő népének, mert fokozott világosságot ad azoknak, akik meghallgatják. Fegyverkezzenek, álljanak harcba, - az Úr segítségére a hatalmas ellen. Isten száll síkra Izraelért. A hazug nyelvek elnémulnak. Angyalok keze veri le az ellenük megtévesztő terveket. Sátán erődítései nem diadalmaskodhatnak. A harmadik angyal üzenetét siker koronázza. Ahogyan az Úr seregének Vezére lerombolta Jerikó falait, úgy arat diadalt az Úrnak törvénytartó népe. Minden ellenálló ellen vereséget szenved. Egyetlen lélek se panaszkodjék Isten szolgáira, akik mennyei üzenettel jöttek hozzájuk. Ne keressetek bennük hibákat, mondván: „Nagyon határozottak, kemény beszédeket szólnak.” Lehet, hogy keményen szólnak, de vajon nem szükséges-e? Isten majd megcsendíti a hallgatók fülét, ha nem fogadják el szavát vagy üzenetét. Megbélyegzi azokat, akik ellenállnak Isten szavának.

LLM 33.Akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.

1Szem 25-26.Akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.Mégis, most, amikor figyelmeztető és feddő bizonyságtételt küldök számotokra, sokan csupán White testvérnő véleményének tartják azokat. Pedig ezzel Isten Lelkét bántják meg. Nagyon jól tudjátok, hogyan jelentette ki magát Isten a jövendölés Lelkén keresztül. Elvonult előttem a múlt, a jelen és a jövő. Arcokat mutatott meg nekem, akiket azelőtt soha nem láttam, hanem évekkel később ismertem fel őket, amikor találkoztam velük. Az előzőleg tudomásomra hozott tárgyak élénk emlékei gyakran álomból ébresztettek fel. Éjszakákon átírtam leveleket, amelyek földrészünk másik feléből a válság idejére érkeztek meg, és súlyos veszedelemtől óvták meg Isten ügyét. Évek óta ez volt a kötelességem. Felülről jövő erő késztetett, hogy helytelenítsek és megrójak gonoszságokat, amelyeket azelőtt elképzelni sem tudtam. Mennyei vagy földi erőtől származik-e tehát az elmúlt 30 év munkássága?

18 MR 24.Akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.