3T 571.Leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes. – Sátán aknamunkáját ügynökökön át fogja végezni. Az olyan lelkészek, akik gyűlölik Isten törvényét, felhasználnak majd minden eszközt, hogy eltántorítsák majd az embereket az Isten iránti hűségtől. Legelkeseredettebb ellenségeink a vasárnapünneplő adventisták közül kerülnek ki. Teljesen eltökélték szívükben, hogy hadat viselnek azok ellen, akik megtartják Isten parancsait és a Jézus hitét. Ezek azt tartják, hogy erény, ha kimondják, leírják, és cselekedeteikkel is kifejezésre juttatják ellenünk irányuló keserű gyűlöletüket. Ne várjunk tőlük igazságos bánásmódot. Az ördög, őrjöngő gyűlöletet csihol bennük azok ellen, akik megtartják Isten parancsait. Rosszindulatú és hamis beállítás lesz a sorsunk, rosszul ítélik majd meg indulatainkat, cselekedeteinket, ki fogják kezdeni jellemünket. Ilyen módon nyilvánul meg a Sárkány haragja. De azt is láttam, hogy a legkevésbé se csüggedjünk el. Erőnk Jézusban, Védőügyvédünkben rejlik. Ha alázatosan Istenben bízunk, és erősen ragaszkodunk ígéreteihez, akkor kegyelmet és mennyei bölcsességet ad, hogy elviseljük Sátán mindennemű cselvetéseit, és győztesként kerüljünk ki.

8T 100.Leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes. – Aki nem virraszt, nem lehet boldog keresztény. Aki győz, annak virrasztania kell, mert Sátán megfeszíti minden erejét, hogy világi bonyodalmakkal, tévedésekkel és babonasággal elrabolja Krisztus követőit. Nem elég elkerülnünk a virrasztó veszélyeket és a veszedelmes következetlen lépéseket. Szorosan Krisztus oldala mellett kell haladnunk, az önmegtagadás és az áldozathozatal ösvényén. Ellenséges területen járunk. Akit a mennyből kivetettek – nagy hatalommal szállt le. Foglyul igyekszik ejteni a lelkeket. Ha nem vigyázunk szüntelen, könnyen áldozatul esünk számtalan csalásnak.

8T 162. Leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes.Testvérem, legyen az Úr Izrael Istene a tanácsadód. Sátán leszállt nagy hatalommal, hogy mindenféle gonosz csábítással működjön. Támaszkodj erősen Krisztusra. Fáradhatatlanul dolgoztál eddig, hogy jó eredményeket érj el. Ne kezdj most hibákat elkövetni. Soha, soha el ne próbálj mozdítani egyetlen tájékozódási pontot sem, amit az Úr népének adott. Az igazság szilárdan, megalapozottan áll az örök Kősziklán, - olyan alapon, melyeket vihar és szélvész soha el nem mozdíthat.

7T 141. Leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes.A nagy küzdelem, melyet a menny pitvaraiban Sátán indított meg hamar, nagyon hamar, örökre eldől! Rövidesen a föld minden lakójának, vagy a mennyei kormány mellett, vagy ellene kell állást foglalnia. Mint soha még, Sátán a csaló hatalmát gyakorolja, hogy félrevezessen és elpusztítson minden vigyázatlan lelket. Isten felszólít minket, ébresszük fel az embereket, hogy készüljenek el a küszöbön álló nagy döntésre. Figyelmeztessük a romlás szélén állókat. Isten népe minden erejével szálljon szembe Sátán hamisságával. Sátán erődeit rombolja le. A széles világon minden ember előtt – aki azt figyelembe veszi – világossá kell tenni a nagy közdelemben kockán forgó elveket, melyektől a lélek örök sorsa függ. Közel is, távol is értessük meg az emberekkel ezt a kérdést: a nagy hitehagyót követed-e Isten törvénye iránti engedetlenségeddel, vagy követed Isten Fiát, aki kijelentette: „Megtartottam Atyám parancsolatait.”

4T 210. Leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes.Az utolsó időkben élünk. János így kiált fel: ’Jaj a föld és a tenger lakósainak, mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van’. Az ilyen veszélyes időben Krisztus az egyedüli menedék. Az ördög titkon, a sötétben ügyködik. Csalárdan elvonja a Krisztus követőit a kereszttől, és önző maguk kényeztetésébe meg gonoszságba tereli őket.

ChS 51.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

3BC 1142-43.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Dávid átlag ember volt. Történelme tanúságos az örök győzelmekre törekvő ember számára. Életében két hatalom küzdött az elsőbbségért. A hitetlenség összegyűjtötte erőit, és elpróbálta takarni Dávid elöl az Isten trónjáról ragyogó fényt. A harc napról-napra folyt szívében. Sátán minden talpalatnyi földért megküzdött, melyet az igaz cselekedetek erői elfoglaltak. Dávid tudta, mit jelent fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói ellen küzdeni. Időnként elkerülhetetlennek tűnt az ellenség győzelme. Végül mégis a hit győzedelmeskedett és Dávid örvendezett az Úr megmentő hatalmának.
A Dávid küzdelmein minden Krisztus követőjének át kell esnie. A Sátán leszállt nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van. A harc a mennyei mindenség szeme láttára folyik. Angyalok állnak készen Isten szorongatott harcosai mellett bontani zászlót az ellenség ellen, és a győzelem és az öröm énekét tenni ajkukra.

ChS 157-58.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

KP 112.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Sátán már a mennyben is vádaskodott. Az ember bukása óta ezt teszi a földön is. A föld történelme vége felé, pedig hatványozottan vádaskodik. Látja, hogy kevés az ideje, ezért még buzgóbban végzi csaló és romboló munkáját. Dühösen nézi azt a népet, amely ha gyenge és bűnös is, tiszteli Jahve törvényét. Sátán nem akarja, hogy engedelmeskedjenek Istennek. Örömét leli gyarlóságaikban, és minden egyes léleknek csapdát állít, hogy tőrbe csalja, és elszakítsa Istentől. Vádat és kifogást emel Isten ellen, és mindazok ellen, akik igyekszenek Isten akaratát irgalommal és szeretettel, részvéttel és megbocsátással teljesíteni a földön.

CT 414.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

JÉ 540.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – A világon minden mozgásban, háborgásban, nyugtalanságban és izgalomban van. Az idők jelei vészjóslóak. Az eljövendő események előrevetítik árnyékukat. Isten Lelke visszavonul a földről. A tengeren és a földön egymást követik a szerencsétlenségek. A viharok, földrengések, tüzek, áradások, gyilkosságok egyre gyakoribbak. Ki ismeri a jövendőt? Hol van a biztonság? Nincs semmiben bizonyosság, ami emberi vagy földi. Az emberek gyorsan felsorakoznak egy zászló, egy jelvény alá, amelyet kiválasztottak. Nyugtalanul várakoznak és figyelik vezetőik buzgalmait. Kevesen vannak azok, akik éberen várakoznak Uruk megjelenésére, és munkálkodnak is azért. Az embereknek egy másik csoportja az első nagy hitehagyó lábnyomát követi és fővezérsége alatt menetel. Csak kevesen hiszik szívükkel és lelkükkel azt, hogy van pokol, amelyet el kell kerülnünk és van menny, amelyet el kell nyernünk.
A válság fokozatosan lopakodik ránk. A nap ragyog az égboltozaton, miközben bejárja szokásos körútját, és a menny még mindig hirdeti Isten dicsőségét. Az emberek még mindig esznek és isznak, ültetnek és építenek, nősülnek és férjhez mennek. A kereskedők még mindig vásárolnak és eladnak. Az emberek még mindig küzdenek egymás ellen, mert versengenek a magasabb helyért. A szórakozások kedvelői még mindig elözönlik a színházakat, a lóversenyeket, a szerencsejátékok poklait. Az embereken még felülkerekedik a nagyobb izgalmat nyújtó események utáni vágyakozás. A próbaidő, a kegyelmi idő azonban már a vége felé közeledik, és mindenkinek a sorsa örökre eldől. Sátán látja, hogy az ideje rövid. Minden erejét és lehetőségét beveti annak érdekében, hogy az embereket becsaphassa, megtéveszthesse, megkötözhesse és megigézhesse, míg a próbaidő, a kegyelmi idő le nem telik, véget nem ér, és az irgalom ajtaja örökre be nem csukódik.

EW 46.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – A szomorúság és próbák napjaiban igen szükséges, hogy egymást erősítsük és bátorítsuk. Sátán kísértései ma sokkal nagyobbak, mint valaha, mivel tudja, hogy ideje kevés s nemsokára minden egyes lélek ügyében végleg döntenek: vagy az életre vagy a halálra. Ma nem szabad kísértések, csalódások és megpróbáltatások súlya alatt összeroskadnunk, hanem minden szenvedésben ki kell tartanunk, és bíznunk kell Jákob hatalmas Istenében. A jó Isten megmutatta nekem, hogy kegyelme elegendő minden kísértésünkben; és bár ezek a kísértések sokkal nagyobbak lesznek, mint valaha, mégis legyőzhetjük őket, ha kitartóan bízunk Benne.

EW 268.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Sátán kihasználta Júdás önző és kapzsi természetét és arra indította, hogy zúgolódjék, mikor Mária Jézusra öntötte a drága kenetet. Júdás nagy pazarlást látott a dologban és kijelentette, hogy sokkal helyesebb lett volna a kenetet eladni, és az árát a szegények között szétosztani. A valóság az volt, hogy nem is annyira a szegényekkel törődött, mint inkább fényűzésnek vélte a bőkezű ajándékot. Júdás csak annyira becsülte Mesterét, hogy néhány ezüstpénzért eladja. És láttam, hogy azok között, akik vallják, hogy Uruk eljövetelére várakoznak, szintén sokan vannak: Júdások. Sátán irányítja őket, anélkül, hogy tudnák. Isten elítéli az önzésnek és fösvénységnek legcsekélyebb fokát is és utálja még az imáját és tanítását is azoknak, akik ápolják magukban gonosz jellemvonásaikat. Sátán látja, hogy csak nagyon kevés ideje van, és ezért minden igyekezetével azon van, hogy az embereket önzőbbé és kapzsibbá tegye, és azután ujjong, ha látja, hogy sikerült tervét keresztül vinni. Ha az illetők szemei megnyílnának, akkor látnák Sátán pokoli győzelmét, mint ujjong felettük, és hogy nevet azok ostobaságán, akik csábításának engednek, és csapdájába esnek.

FE 354-55.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

NK 12-13.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. „A jó és a rossz közötti nagy küzdelem hevessége egészen az idők végéig fokozódik. Sátán minden korban kinyilvánította, hogy haragszik Krisztus egyházára. Isten pedig kegyelmével és Lelkének hatalmával megerősítette népét, hogy megtudjon állni az ördög hatalmával szemben. Krisztus apostolai a lélek különleges világosságát kapták, amikor hirdetniük kellett az evangéliumot a világnak, és le kellett irniük a későbbi korok számára. Az egyház végső szabadulásának közeledtekor azonban Sátán még nagyobb erővel dolgozik. Leszáll, és „nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van” (Jel 1212,). „A hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival” (2Thess 2,9) fog dolgozni. Ez a lángelme, aki egykor az Isten angyalai között a leghatalmasabb volt, hatezer éven át, teljes erejével csalt és pusztított. Sátán e küzdelmes korszakok alatt szerzett minden ügyességét, ravaszságát és tökélyre vitt kegyetlenségét latba veti Isten népe ellen a végső harcban. E vészterhes időkben Krisztus követőinek figyelmeztetniük kell a világot az Úr második ádventjére; és egy olyan népet kell felkészíteniük, amely meg tud állni „szeplő nélkül és hiba nélkül” (2Pét 3,14) Krisztus előtt, amikor eljön.  Ebben az időben legalább annyira szükség lesz Isten kegyelmének és hatalmának különleges megnyilatkozására, mint amennyire szükség volt az apostoli korban…
A végső küzdelemben Sátán ugyanezt a taktikát követi, ugyanazt a lelkületet tanúsítja és ugyanazért a célért dolgozik, mint minden előbbi korban. Ugyanaz ismétlődik majd meg, azzal a különbséggel, hogy a jövő küzdelmét olyan felfokozott tempó fogja jellemezni, amilyennek a világ soha nem volt tanúja. Sátán csalása szövevényesebbek, támadásai eltökéltebbek lesznek. Ha lehetséges volna, tévútra vinné még a választottakat is (Márt 13,22).

NK 554.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – János apostol látomásban egy erőteljes hangot hallott a mennyből, amely ezt kiáltotta: „Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van” (Jel 12:12). Félelmetesek azok a jelenetek, amelyek a mennyei hangot erre a kiáltásra kényszerítik. Amint az idő rövidül, Sátán haragja egyre nő. Csaló és pusztító munkája a nyomorúság idején fog tetőzni.
Nemsokára félelmes természetfölötti jelenségek lesznek az égen, a csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a föld királyaihoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatájában. Közreműködésükkel Sátán uralkodókat, és alattvalókat egyaránt elámít. Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelennek meg, és a világ Megváltóját megillető címre és imádatra tartanak igényt. Csodákat tesznek, gyógyítanak; és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek a Szentírás bizonyságtételének ellentmondanak.

2 SG 277.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.

1T 178.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. Sátán leszállt nagy hatalommal, tudja, hogy kevés ideje van. Angyalai tevékenyek, és Isten népének jókora hányada eltűri, hogy az ördög álomba ringassa őket. A felhő visszatért és rátelepedett a gyülekezetre. Láttam, hogy csakis komoly erőfeszítéssel és fáradhatatlan imával lehet megtörni a varázst.

1T 210.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Láttam Isten népének erőtlen állapotát. Láttam, hogy nem Isten hagyta el őket, hanem ők hagyták el Istent, váltak langyossá. Náluk van az igazság elmélete, de hiányzik belőlük üdvözítő, megmentő hatalma. Ahogy közeledünk az idő végéhez, az ördög nagy haraggal száll le közénk, mert tudja, hogy kevés ideje van. Különösen a maradék ellen fordítja hatalmát. Hadat fog viselni ellenük, megosztásukra és szétszórásukra fog törekedni, hogy elgyengüljenek, és le tudja győzni őket. Isten népe viselkedjék körültekintően, és húzzák az igát egyesült erővel. Legyenek egy akaraton, egy véleményen, és akkor igyekezetük nem tékozol, hanem erőteljesen láthatóvá válik, és építeni fogják a jelen igazság ügyét. Rendet kell tartanunk, és közösen kell rendet tartanunk, máskülönben a Sátán ki fogja használni az alkalmat.

1T 302.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Lesznek, akik abban a kísértésben esnek, hogy Istentől származónak tartják a csodákat. Betegek fognak meggyógyulni szemük láttára. Csodák történnek majd előttünk. Készen állunk-e az előttünk álló próbákra, amikor majd Sátán hazug csodái leplezetlenebbül kerülnek a színre? Sokakat csapdába fog ejteni, és fogságba hurcol. Ha eltérnek Isten világos rendeleteitől és parancsolataitól, ha hisznek a mesékben, sokan egyengetik maguk előtt az utat, hogy bevegyék ezeket a hamis csodákat. Most valamennyiünknek törekednie kell felfegyverkezni a küzdelemre, amelyben rövidesen részt kell vennünk. Az Isten szavába vetett hit, az Ige imádkozó tanulmányozása és gyakorlatban való átültetése lesz Sátán hatalma ellen a pajzsunk, és Krisztus – vére által – győzőkké tesz minket.

1T 430.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. Sátán erőfeszítései ma hatalmasabbak, mint bármikor azelőtt, mert tudja, hogy kevés ideje van a félrevezetésre. Hull testvér, láttam, hogy igen megsebezted magad, amikor feltártad gyengeségedet, és elmondtad kétségeidet Sátán ügynökeinek. Lépre csaltak lágy szavakkal és ékes beszéddel, és a legmeggondolatlanabb módon kitetted magad Sátán támadásainak. Hogyan is tehetted, hogy így ártottál magadnak, és hoztál gyalázatot Isten szavára? Vakmerően Sátán csataterére rohantál és nem csoda, hogy értelmed oly buta és érzéktelen. Sátán ügynökein át már megmérgezte a levegőt, amit beszívsz. Sátán angyalai már megüzenték földi ügynökeinek, hogy hogyan bánjanak veled. Pedig egyike vagy azoknak, akiket Isten elhívott, hogy az élők és a holtak között állj. Az egyik őrálló, akit Sión falára állított, hogy elkiáltsa népének az éjszaka óráját. Súlyos felelősség nehezedik rád. Ha elbuksz, nem egyedül buksz el, mert Sátán ügynökének fogad, hogy lelkeket vezess a halálba.

2T 160-61.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.„Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik? Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé?… Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában” (Jakab 2,5-6. 14-17). Hihetitek a teljes igazságot, de ha nem ültetitek át letetetekben az elveit, hitvallástok soha meg nem ment. Az ördög is hisz és reszket. Sőt lázasan tevékenykedik. Tudja, hogy kevés ideje van, azért száll le nagy haraggal, hogy a hitével összhangban szorgalmazza gonosz munkáját. Isten hitvalló népe azonban nem támasztja alá cselekedeteivel a hitét. Hiszik, hogy bár rövid az idő, mégis olyan mohón kapnak a világ kincsein, mintha a világ ezer évig úgy maradna, amint van.

3T 327-28.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Sohasem volt nagyobb szükség a kertelés nélküli figyelmeztetésekre, intésekre és határozott, egyenes viselkedésre, mint éppen most. A Sátán leszállt nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van. Tetszetős mesékkel árasztja el a világot, és még Isten népének is az van ínyére, ha sima dolgokat szólnak nekik. Nem iszonyodnak a bűntől és a vétektől. Közölték velem, hogy Isten népének határozottabb, eltökéltebb erőfeszítést kell tennie, hogy visszaszorítsa a befurakodó sötétséget. Isten Lelke szigorú tevékenységére van szükség, még jobban, mint valaha. Le kell rázunk a közönyt, mert pusztulásunkhoz fog vezetni, ha ellene nem állunk. Az ördög erősen, uralkodva tud hatni a gondolkodásra. Igehirdetőket és egyháztagokat fenyeget a veszély, hogy a sötétség hatalmasságainak oldalán találják őket. Manapság nincs semleges álláspont. Vagy határozottan a jó, vagy határozottan a rossz oldalán állunk. „Aki velem nincs, ellenem van, s aki nem velem gyűjt, tékozol.”

3T 407.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Figyeljünk fel Isten Fiának alázatos életére. Jézus a fájdalmak férfia volt, aki tudta, hogy mi a szenvedés. Szemléljétek megszégyenítését, Gecsemánéban elszenvedett gyötrelmét és tanuljátok meg tőle a lemondást. Ínséget szenvedünk? Krisztus, a menny Ura volt, mégis ínségben élt. Hanem az Ő nélkülözése miértünk történt. A gazdagok közé sorolnak minket? Őt is oda sorolták. De Ő érettünk egyezett bele, hogy szegény legyen, hogy az Ő szegénységével gazdagodhassunk meg. Krisztusban a lemondás öltött testet. Áldozata nem csupán annyiból állt, hogy elhagyta a menny királyi udvarait, hogy gonosz emberek hurcolták, mint bűnözőt a bíróságra és bűnösnek kiáltották ki, nemcsak abból állt, hogy mint gonosztevőt adták Őt halálra, hanem a világ bűneinek súlyát is Ő viselte. Krisztus élete megszégyeníti közönyünket és hidegségünket. Közel érkeztünk az idők végéhez, mikor Sátán nagy haraggal leszáll, mert tudja, hogy kevés ideje van. Mindenféle gonosz csábítással mesterkedik azok vesztére, akik elkárhoznak. Isteni Vezérünk a mi kezünkre bízta a harcot, hogy erőteljesen folytassuk azt. Huszadrészét sem végezzük annak, amit megtehetnénk, ha ébren lennénk. A munkát a könnyű élet szeretete és annak a magunkat megtagadó lelkületnek a hiánya tartja vissza, amelyre pedig Üdvözítőnk a maga életével hagyott példát.

4T 557.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Mit is lehet mondani, mit is lehetne tenni, hogy meggyőződést élesszünk mindazok szívében, akik kapcsolatban állnak ezzel a fontos intézménnyel? Hogyan lehetne rávezetni őket, hogy felismerjék és érezzék a veszélyt, ha helytelenül cselekszenek, hacsak mindennapos élményre nem tesznek szert az Isten dolgaiban? Az orvosok helyzete olyan, hogy ha hitükkel megegyező hatást gyakorolnak, akkor mindenkire átalakító erővel tudnak lenni, aki csak kapcsolatba kerül a kórházzal. Ez a világon az egyik legkitűnőbb hittérítő terület. Azok, akik felelős állásokat töltenek be, mind ismerjék meg Istent, és mindenkor nyerjenek fényt a mennyből. A kórház történelmében soha nem volt olyan fontos időszak, mint most. Soha, amikor annyi minden fordult meg a kockán. Az utolsó napok veszedelmei környékeznek meg mindenkit. A Sátán leszállt nagy hatalommal, mindenféle föltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséretében, meg mindenféle gonosz csábítással is azok vesztére, akik elkárhoznak, mert tudja, hogy kevés ideje van. A világosságnak most feltétlenül tündöklőbben kell ragyognia szavainkból és viselkedésünkből a sötétségben levő ösvényre.

5T 297.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Minél közelebbről vesszük szemügyre az őskeresztény egyház történetét, s ismerjük fel, milyen ravaszul igyekezett Sátán elgyengíteni és elpusztítani, annál jobban ellene tudunk állni ármányainak s szembenézni a küszöbönálló veszedelmekkel. Azokban az időkben élünk, amikor olyan nagy gyötrelem lesz, amilyen még nem volt, a világ kezdetétől mind máig. „Jaj a föld és a tenger lakósainak, mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.” Isten azonban határokat szabott elé nem léphet túl rajtuk. Legszentebb hitünk ez a korlát. S ha felépítjük magunkban a hitet, akkor biztonságban leszünk: a Mindenható gondjaiban. „Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakósait.”

5T 428-29.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Minél felelősebb valakinek az állása, annál elengedhetetlenebb, hogy a helyes légkörrel vegye körül magát. Akit Isten különleges munkára választott, az a Sátán célpontjává válik. A kísértések majd egymás sarkát tapossák, mivel éber ellenségünk tudja, hogy tetteik alakító hatást gyakorolnak mások útjára. Az utolsó idők veszélyei között járunk. A Sátán leszáll nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van. Mindennemű gonosz csábítással törekszik azok vesztére, akik elkárhoznak, de a menny nyitva áll mindenki előtt, aki Istenbe bízik. Mindannyiunk egyetlen biztonsága az, ha Jézusban kapaszkodunk, és nem engedjük, hogy bármi elválasszon bennünket a hatalmas segítőtől.

5T 644-45.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Battle Creeki tevékenységünk során nem ütötte fel fejét a vakbuzgóság. Tudtuk, hogy a legkörültekintőbben őrizkednünk kell tőle: mert az ellenséget csakis az elégíti ki, ha némelyeket a végletekbe tud hajszolni. Ezzel nagyobb kárt okozhat, mintha nem is lett volna lelki ébredés. Tudjuk, hogy addig még sohasem esett meg vallásos megújulás anélkül, hogy a Sátán mindenképpen meg nem próbálta volna beékelni magát. Ezekben az utolsó időkben pedig még tüzetesebben tör erre. Tudja, hogy csak rövid ideje van, ezért megkísérel mindenféle gonosz csábítást, hogy Isten ügyében tévedést és hamis nézeteket vetítsen, és hamis álláspontokra taszítsa az embereket.

5T 676-77. Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. Sohasem volt égetőbb szükség a rettenthetetlen figyelmeztetésre és intésre… mint ma. A Sátán leszállt nagy haraggal, mert tudja, hogy csak rövid ideje van. Elárasztja a világot kellemes mesékkel, Isten népe pedig kedveli a sima beszédet… Tudtomra adták, hogy Isten népének szilárdabban és eltökéltebben kellene szembesülnie a betolakodó sötétséggel. Isten Lelkének szemet nem hunyó tevékenységére van ma szükség, mint soha azelőtt.

6T 31-32.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – A tábori összejövetel az egyik legfontosabb tevékenységünk. Az egyik leghatásosabb mód arra, hogy felkeltsük az emberek figyelmét és elérhessünk valamennyi embercsoportot az örömhír megívásával. Korunk az élénk izgalmak kora. Nagyravágyás és könyökölés, élvezethajszolás és pénzszerzés köti le az embereket. A Sátán tudja, hogy rövid az ideje, ezért csatasorba állítja valamennyi eszközét, hogy félrevezesse, képzelgésekre késztesse, lekösse és elbűvölje az embereket mindaddig, míg a próbaidő le nem jár, míg a könyörület ajtaja örökre be nem zárul. A mi feladatunk az, hogy átadjuk az egész világnak – minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek – a harmadik angyal megmentő igazságait. Fogas kérdés volt azonban az, hogy hogyan érjük el az embereket a népesség nagy központjaiban. A templomokba nem engednek be minket. A városokban költségesek a nagy termek, s a legtöbb esetben kevesen jönnek el még a legszebb előadótermekbe is. Azok beszélnek ellenünk, akik nem ismernek minket. Az emberek nincsenek tisztában reménységünk okaival, azon kívül vakbuzgónak tartanak minket, akik tudatlanul szombatot ünneplünk a vasárnap helyett. Nem tudtuk hogyan is törjünk át a világiasság és az előítélet korlátjain, s hogyan tárjuk az emberek elé a szemünkben annyira fontos igazságot. Az Úr utasított minket, hogy a tábori összejövetel az egyik legfontosabb mód, amelynek segítségével eleget tehetünk a kötelességünknek.

KP 112.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Sátán már a mennyben is vádaskodott. Az ember bukása óta ezt csinálja a földön is. A föld történelme vége felé, pedig hatványozottan vádaskodik. Látja, hogy kevés az ideje, ezért még buzgóbban végzi csaló és romboló munkáját. Dühösen nézi azt a népet, amely ha gyenge és bűnös is, tiszteli Jahve törvényét. Sátán nem akarja, hogy engedelmeskedjenek Istennek. Örömét leli gyarlóságaikban, és minden egyes léleknek csapdát állít, hogy tőrbe csalja, és elszakítsa Istentől. Vádat és kifogást emel Isten ellen, és mindazok ellen, akik igyekszenek Isten akaratát irgalommal és szeretettel, részvéttel és megbocsátással teljesíteni a földön.

8T 223. Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. Abban a korban élünk, amikor különleges veszedelem fenyegeti a fiatalokat. A Sátán tudja, hogy hamar eljön a világ vége, s eltökélten kihasznál minden lehetőséget, hogy a fiatal férfiakat és nőket szolgálatába szorítsa. Félrevezetésükre sokféle fortélyt eszel ki. Gondosan fontoljuk meg Pál apostol szavait: „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük, és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr” (2Kor 6,14-18).

9T 16.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. Sátán szorgalmasan tanulmányozza a Bibliát. Tudja, hogy kevés ideje van, s minden ponton igyekszik lerombolni az Úr munkáját. Lehetetlen leírni Isten népének élményét, akik majd akkor élnek, amikor keveredni fog a mennyi dicsőség és a múlt üldözésének ismétlődése. Az Isten trónjáról előtörő fényben járnak majd. A menny és a föld között megszakítás nélkül érintkezés áll majd fenn. Sátán gonosz angyalaitól körülvéve azt állítja majd, hogy ő az isten és mindenféle csodákat művel, hogy ha lehet, tőrbe ejtse majd a választottakat is. Isten népe nem talál biztonságot a csodatevésben, mert a Sátán utánozni fogja a véghezvitt csodákat. Isten kipróbált és megvizsgált népe a 2Mózes 31,12-18-ig terjedő versekben foglalt jelben leli hatalmukat. Az élő Igén kell állást foglalniuk: „Meg van írva.”Ez az egyetlen alap, amin biztonságosan megállhatnak. Akik megtörték Istennel kötött szövetségüket, Isten és remény nélkül lesznek azon a napon.”

TM 464-65.Úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. – Isten ismételten megmutatta nekem, hogy népe ezekben az utolsó napokban nem bízhat emberekben, mert biztonsága nem emberektől függ. Az igazság hatalmas kardja nyers kövekként kihozta őket a világból, hogy kifaragtassanak, egyengettessenek, csiszoltassanak a menny épülete számára. A faragást a próféták végzik feddésükkel, intelmükkel, figyelmeztetéseikkel és tanácsaikkal azért, hogy a mennyei Mintára alakíthassanak. Ez a Vigasztaló különleges műve, hogy átformálja a szívet és a jellemet, hogy emberek az Úr útján járhassanak.
1845 óta Isten népének veszedelme több ízben feltárult előttem. Isten megmutatta nekem a maradék körül tornyosuló veszélyeket az utolsó napokban. Ezeket a veszélyeket egészen a jelen ideig szemlélhettem. Félelmet keltő események előtt állunk. Az Úr eljön, nagyhatalommal és dicsőséggel. Sátán tudja, hogy bitorolt hatalmának nemsokára örökre vége. Utolsó alkalma, hogy a világot uralja, most nyílik számára, ő pedig eltökélten hozzálát, hogy a föld lakosait elpusztítsa. Akik hiszik az igazságot, legyenek hűséges őrállók az őrtornyon, vagy pedig Sátán olyan tetszetős érveket sugall nekik, ők pedig olyan véleményt nyilvánítanak, amellyel elárulják szentséges, szent megbízatásukat. Sátán ellenségeskedése minden jóakarat ellen, mindinkább nyilvánvalóvá válik, mialatt erőit egyesíti lázadása utolsó művében. A lelkek, akik nem teljesen adták át magukat Istennek, s akiket Isten ereje nem őriz, azok Sátánnal szövetkeznek a menny ellen, csatlakoznak hozzá a világegyetem Uralkodója elleni harcban.