5BC 1081-82.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – Az élet Fejedelme számára az volt a legsúlyosabb fegyelem, melynek alávetette magát, hogy mint a bukott faj gyermeke, dicsőségét elfátyolozva tartsa. Így mérte össze erejét a Sátánnal. Akit kiűztek a mennyből, elkeseredett küzdelmet folytatott a hatalomért a felett, akire a fenti udvarokban irigy, féltékeny volt. Micsoda tusakodás volt ez! Mégis a közeljövőben meg fogják érteni azok, akik győztek a Bárány vére és bizonyságtételük szava által.

9MR 240.És ők legyőzték azt a Bárány véréért.

10MR 122.És ők legyőzték azt a Bárány véréért.

7BC 911.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – A Sátán azért tesz csodákat, hogy félrevezessen. Legfelsőbbnek fogja hirdetni hatalmát. A gyülekezet úgy tűnhet, hogy már-már elesik, mégsem esik el, hanem megmarad. Miközben a Sionban levő bűnösöket kirostálja az Úr, mint a polyvát elválasztja az értékes gabonától. Borzalmas megpróbáltatás ez, mégis meg kell történnie. Aki a Bárány vére és szavának bizonyságtétele által fokozatosan győzelmet arat, csakis azokat találja majd a hűségesekkel és igazakkal, akiken nincs semmi szeplő, a bűn semmi foltja, akik szájában nem találtatott álnokság… A maradék, amely az igazság iránti engedelmesség által megtisztította lelkét, erőt merít a súlyos próbákból, s a környező hitehagyás között a szentség szépségét láttatja meg (1886, 55. levél).

7BC 974.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – Aki akar, mind győző lehet. Törekedjünk hát buzgón, hogy elérjük a kitűzött célt. Krisztus ismeri gyengeségeinket: naponta hozzá fordulhatunk segítségért. Nem szükséges harminc nappal előre erőt nyernünk. Napról napra kell győzelmet aratnunk (1886, 28. kézirat).
Úgy vállunk győzőkké, ha másoknak segítünk győzni a Bárány vére s bizonyságtételének Igéje által. Isten parancsolatainak megtartása engedelmes lelkületet teremt bennünk, s az ilyen lelkületből fakadó szolgálat kedves az Isten előtt (1908, 236. levél).

7BC 990.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – Némelyek azt gondolják, hogy ez a föld és a mennyei lakóhelyek képezik Isten világmindenségét. Nem így van. Az üdvözült sokaság világról világra fog járni, s idejük jelentős részét a megváltás titkainak kutatásával fogják tölteni. S az egész örökkévalóságban ez a tárgykör folytonosan nyilatkozni fog gondolkodásunk előtt. Elképzelhetetlenek azok előjogai, akik győztek a Bárány vére és bizonyságtételük Igéje által (RH 1886. 03.09).

Hogyan étkezzünk? 147.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. „Népünknek megújulásra van szüksége, különösen az igehirdetőnek és tanítóknak. Utasítottak, hogy szóljak így igehirdetőkhöz és területi vezetőinkhez: Mint Isten munkatársinak a pusztuló lelkek megmentése terén való hasznosságotok jórészben attól függ, hogy legyőzitek-e étvágyatokat. Kerekedjetek az étvágy felelőtlen kielégítésének a kívánása fölé, akkor majd könnyebben tudtok uralkodni szenvedélyeteken is. Akkor majd erősebbek lesznek mind szellemi, mind erkölcsi képességeitek. „És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért…” (Jel 12,11).

Hogyan étkezzünk 167. (CD 186).És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – Krisztus az étvágy területén kezdte el próbáit s közel hat-hétig állt ellen az ember érdekében a kísértésnek. A pusztai hosszúra nyúló böjtöt minden időkre tanításnak szánta az ember számára. Az ellenség tüzes kísértései nem győzték le Krisztust, ami bátorítás minden kísértéssel tusakodó lélek számára. Krisztus lehetővé tette az emberi család valamennyi tagjának, hogy ellenálljon a kísértésnek. Aki istenfélő életet kíván élni, mind győzni tud, a Bárány vére s bizonyságtételének szava által, amint Krisztus is győzött. Az Üdvözítő hosszú böjtje megerősítette őt a próbák elviselésére. Megmutatta az embernek, hogy Ő pontosan ott kezdi el a győzelem kivívását, ahol a romlás elkezdődött – az étvágy területén.

CH 424.És ők legyőzték azt a Bárány véréért.

CH 464.És ők legyőzték azt a Bárány véréért.

EW 114.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – Az Úr megmutatta nekem, hogy a szombattartóknak érdeklődéssel kell kísérniük összejöveteleiket, és igyekezniük kell azokat érdekessé tenni. E tekintetben feltétlenül több érdeklődést és élénkséget kell tanúsítani. Legyen mondanivalója az Úrról a gyülekezet minden egyes tagjának, mert ha így tesznek, megáldatnak. Feljegyzik az emlékezés könyvébe azoknak a neveit, akik nem hagyják el a gyülekezetet, hanem gyakran intik egymást. A maradék nép a Bárány vére és bizonyságtételük szava által fog győzni. Sokan azt várják, hogy egyedül a Bárány vére által győzzenek anélkül, hogy ők maguk is iparkodnának. Láttam, hogy Isten kegyelmesen megajándékozott minket beszélőképességgel. A jó Isten adta nyelvünket is és mi felelősek vagyunk annak helyes felhasználásáért. Dicsőítsük Istent ajkunkkal, beszéljünk hódolattal igazságáról és végtelen kegyelméről és győzzünk bizonyságtételünk szava és a Bárány vére által.

ML 141.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – Étvágyunk vagy ötleteink helyett elveink vezessenek bennünket… Isten iránti hűségünk sokat jelent. Ő igényt tart mindazokra, akik szolgálatában tevékenykednek, és azt kívánja, hogy testüket és lelküket a legjobb egészségi állapotban őrizzük meg. Azt kívánja, hogy minden erőnket és lelki adományunkat alárendeljük isteni irányításának, és oly éberen és gondosan őrizzük meg, amennyire szigorúan mértékletes szokásaink által megtehetjük… Mértékletesség az evésben, ivásban, alvásban és ruházkodásban: képezi vallási életünk nagyszerű alapelveit. A lelkünk szentélyébe bevitt igazság vezetni fog bennünket testünk kezelésében.
Minél lelkiismeretesebben megtartod az egészség törvényeit, annál világosabban felismered a kísértéseket és ellenállsz nekik, és annál tisztábban felismered az örökkévaló dolgok értékét. Vajha az én Uram segítene téged, hogy helyesen használnád fel jelen alkalmaidat és kiváltságaidat, hogy naponta új győzelmeket nyerj, és végül bemehess Isten városába azokkal, akik győztek a Bárány vére és az ő bizonyságtételük beszéde által.

MM 264.És ők legyőzték azt a Bárány véréért.

MM 296.És ők legyőzték azt a Bárány véréért.

8T 291.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – A bűn következtében természetellenes állapotban vagyunk. A hatalomnak, amely visszaállít bennünket szükségszerűen természetfelettinek kell lennie, máskülönben mit sem érne el. Egyetlen hatalom létezik, amely az emberi szívről letépheti a bűn kötelékét, s ez Isten hatalma Jézus Krisztusban. A bűntől csak a Megfeszített vére tisztíthat meg. Egyedül az Ő kegyelme képesít arra, hogy bukott természetünk hajlamainak ellenálljunk, s megszelídítsük azokat. A spiritualista elméletek ezt a hatalmat teszik halhatatlanná. Ha Isten mindent átitató lényeg, akkor minden emberben benne él, s a szentség eléréséhez az embernek csupán a benne lévő erőt kell fejlesztenie.

SC 28-29.És ők legyőzték azt a Bárány véréért. – Lehet, hogy Nikodémushoz hasonlóan mi is azzal áltatjuk magunkat, hogy erkölcsös és szennytelen életmódot folytatunk: s azt hisszük, nem szükséges Isten előtt, közönséges bűnöshöz hasonlóan megalázkodnunk. Azonban, ha Krisztus lelkünkbe világít, akkor felismerjük szívünk bűnös voltát, önző szándékainkat és Isten iránti ellenségeskedésünket, melyek életünk minden egyes cselekedetét beszennyezték. Akkor tudatára jutunk annak, hogy ’minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha’ (És 64,6.) és hogy egyedül Krisztus vére az, amely megtisztít bennünket minden bűnünktől, és amely a szívünket az Ő képmására újítja meg.

NK 14.Az ő életüket nem kímélték mind halálig. – Amikor Isten Lelke feltárta előttem Igéjének nagyszerű igazságait, valamint a múlt és a jövő jeleneteit, azt a parancsot kaptam, hogy mondjam el másoknak is, amit kinyilatkoztatott, és tárjam fel a letűnt korokban folyó nagy küzdelmet; főként úgy mutassam be, hogy megvilágítsa a jövő gyorsan közeledő harcát. E célból igyekeztem kiválogatni és csoportosítani az egyháztörténelem eseményeit, hogy nyomon követhessük azoknak a próbatételt jelentő igazságoknak a kibontakozását, amelyeket a világ a különböző korokban kapott, amelyek fellobbantották Sátán haragját és a világhoz ragaszkodó egyház gyűlöletét. Ezeket az igazságokat megőrizte azoknak a bizonyságtevése, akik „életüket nem kímélték mindhalálig.”

PP 49.Az ő életüket nem kímélték mind halálig. – Ábel meggyilkolása volt az első példa arra az ellenségeskedésre, amelyet Isten a kígyó és az asszony magva között meghirdetett. Az egyik oldalon áll Sátán az alattvalóival, a másikon, pedig Krisztus a követőivel. Az ember bűnén keresztül Sátán hatalomra tett szert az emberiség felett, de Krisztus erejével le tudják igáját rázni. Valahányszor egy ember az Isten Bárányába vetett hit által felhagy a bűn szolgálatával, Sátán haragja fellángol. Ábel szent élete cáfolta Sátánnak azt az állítását, hogy az ember képtelen megtartani Isten törvényét. Amikor Káin a gonosz lélek befolyására rájött arra, hogy nem tudja Ábelt irányítani, annyira felbőszült, hogy megölte. Ha valaki Isten törvényének igazságosságos volta mellett lándzsát tör, bárhol legyen is az, ugyanez a lelkület jut kifejezésre. Mindig ez a lelkület állította fel és gyújtotta meg a máglyát Krisztus tanítványai alatt. Sátán és seregei azért szítanak halmozott kegyetlenkedéseket Jézus követői ellen, mert nem tudják őket hatalmuk előtt meghódoltatni. Ez egy legyőzött ellenség dühe. Jézus minden mártírja győzőként halt meg. Ezt mondja a próféta: „ők legyőzték azt ('ama régi kígyót, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak') a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mindhalálig” (Jel 12:11.9).