5T 575-6.A neve Isten igéjének neveztetik. – Krisztus mondja: „Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és  én is abban. A miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én általam.” (Ján 6,53-57). Hányan eszik Krisztus testét, hányan isszák Krisztus vérét azok közül, akik Igéjének és hitének munkásai? Hányan fogják fel ezt a titkot? Maga a Megváltó magyarázza meg. „A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” (Ján. 6,63)Isten Szavának bele kell szőve lennie azok jellemében, akik hisznek abban. Csak az a hit élőhit, amelyik felfogja, és magába szívja az igazságot, míg csak lényének részévé, életének és tetteinek indítékaivá nem válik. Jézus az Isten Igéje. Elfogadta Atyjának törvényeit, a törvények elveit életébe szőtte, a törvény lelkületét nyilvánította ki és bebizonyította azok jótékony hatalmát a szívben. János mondja: „És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal”. (Ján. 1,14). Krisztus követőinek részt kell venniük Krisztus tapasztalataiban. Magukba kell itatniuk Isten Szavát. Krisztus erejétől az Ige másává kell lenniük. Tükrözniük kell az Isten jellemvonásait. Enniük kell az Isten Fiának testét, inniuk vérét, máskülönben nincs bennük élet. Krisztus lelkületének és munkájának tanítványai lelkületévé és munkájává kell válniuk.

5BC 1131.A neve Isten igéjének neveztetik.Ami a beszéd a gondolat számára, az Krisztus a láthatatlan Atya számára. Ő az Atya kinyilatkoztatása – Isten Igéje a neve. Isten elküldte Fiát a világra, istenségét emberi természettel feddte el, hogy az ember a láthatatlan Isten képmását viselhesse. Krisztus ismertette meg az Atya szavait és jellemét, hatalmát és dicsőségét, természetét és tulajdonságait. Az istenség lágyító, csillapító fénnyel villant át a Fiú emberi voltán. Ő testesítette meg Isten törvényét, ami az Atya jellemének a tükre (1899, 77. kézirat).