AT 404.(402)Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.„Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül” (Jel. 14, 4). Látomásában látja őket a próféta. Sion hegyén állnak, szent szolgálatra felövezve és fehér gyolcsba öltözve. „A fehér gyolcs: a szentek igazságos cselekedetei.” De mindazoknak, akik követik a Bárányt a mennyben, előbb a földön kellett, hogy kövessék; nem kedvetlenül, bosszankodva, hanem bizalommal telve, készséges, szeretetteljes engedelmességgel, miként a nyáj követi pásztorát.

7BC 964-5.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – A lelki gazdagság nagy árusa várja elismerésedet, hogy felismerd őt (Jel 3,18)… az Üdvözítő közeleg az igazság legnagyobb értékű ékköveivel, mely különbözik minden hitványtól, hamistól. Eljön minden házhoz, kopogtat az ajtón, kínálja kimondhatatlan értékű kincsét. Sürget: Végy tőlem” ( 1894, 66. levél)
A menny értékes árúit ajánlja gyülekezeteinek. Minden egyén hordozza szívén Krisztus megbízását. Testvérem, ilyenek-e gondolataid? „Ezek az éles, határozott szavak nem szólhatnak nekem. Elég jó lelki állapotban vagyok. Lehet, hogy nem él bennem teljes buzgalom és lelkesedés, mint némelyekben. Mégis hiszek az igazságban. Az vegye magára az üzenet, akinek szól. Egyeseknek szükségük van rá.” Te aki így érvelsz, éppen neked szól az üzenet. Míg nyitva állnak előtted a menny drága javai, húzódj közelebb és vedd meg, amit elvesztettél. A szeretet és a hit aranyát, a fehér öltözetet, ami a krisztus igaz jelleme (1892,30/a. levél).
Krisztus olyan aranyat kínál nekünk, mely tűzben megpróbált. A hit és a szeretet aranyát, melyhez nem elegyedik szennyező salak. A fehér ruha a Krisztus igazsága, isteni jelleme; a menyegzői ruha, amelyet egyedül Krisztus adhat. A szemgyógyító ír az igazi lelki látás, melyre oly nagyon szükség van közöttünk, hiszen lelki dolgokat lekileg lehet megítélni (RH 1890. ápr. 1).

Gyermeknevelés 292.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.Egyetlen öltözék van, amelynek a megszerzésére minden gyermek és ifjú törekedjék: a szentek igazságos cselekedetei (Jel 19,8). Ha ez után is olyan buzgón és állhatatosan törekednének, mint az új, divatos ruhák után, akkor csakhamar Krisztus öltözékében járnának, nevüket pedig soha nem törölnék ki az élet könyvéből. Anyák és gyermekeik imádkozzanak így: „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem” (Zsolt 51,12). A tiszta szív és az erős, megújult lélek a jelen életben és az örökkévalóságban is sokkal nagyobb érték, mint megannyi ékszer és drága díszítés. „Boldogok, a kiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják” (Mát 5,8).
Anyák! Tanítsátok gyermekeiteket pontról pontra, szabályról szabályra, hogy Krisztus igazsága az egyedüli öltözet, amelybe befogadják őket a mennybe. Ha ezt viselik, akkor ebben az életben szüntelenül teljesítik kötelességeiket, amivel dicsőítik Istent.

KP 203.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – Az Úr szeretné, ha értékelnénk a csodálatos megváltási tervet, ha felismernénk Isten gyermekeiként kapott szent kiváltságunkat, ha hálás szívvel engedelmeskednénk neki. Szeretné, ha megújultan és boldogan szolgálnánk Őt mindennap. Szeretné, ha szívünk túlcsordulna a hálától, mert beírta nevünket az élet könyvébe, amely a Bárányé, és mert reá - aki törődik velünk - vethetjük minden gondunkat. Azt mondja, hogy örvendezzünk; mert az Úr öröksége vagyunk; mert Krisztus igazsága a szentek által viselt fehér palást, mert megvan az a boldog reménységünk, hogy Megváltónk nemsokára eljön.

KP 212-13.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.A menyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, foltnélküli jelleme. Az egyház „tiszta és ragyogó fehér gyolcsba” öltözik, amelyen nincs „szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle”. A fehér gyolcs - ahogy a Szentírás mondja – „a szenteknek igazságos cselekedetei” (Jel 19 : 8; Ef 5 : 27), azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójaként.
Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen szeretettel ragaszkodtak mennyei Atyjukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár, Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a fénypalást lelki öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak Istentől, és az őket körülölelő fény eltávozott. Szégyellve mezítelenségüket, egymáshoz varrt fügefalevelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni.

EÉ 246-47.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – Helyes, ha szeretjük és kívánjuk a szépet, azonban Isten azt akarja, hogy először a legmagasabbrendű elmúlhatatlan szépséget szeressük és kívánjuk. Az emberi ügyesség legválasztékosabb termékei sem tudják azt a szépséget előállítani, amely összehasonlítható lenne a jellem szépségével. Ez az, ami érték Isten előtt.
Tanítsuk meg az ifjúságot és a kisgyermekeket is arra, hogy azt a királyi palástot válasszák maguknak, amelyet a mennyei szövőszéken szőttek, amely „... tiszta és ragyogó fehér gyolcs...” (Jel 19:8). Ezt fogják a föld szentjei viselni. Ezt a palástot, amely Krisztus feddhetetlen jellemét ábrázolja, ingyen ajánlják fel mindenkinek. Mindazok, akik ezt az öltözetet elfogadják, már itt e földön viselhetik is.
A gyermekek, amikor megnyitják elméjüket a tiszta, szeretetteljes gondolatok számára és szeretetből fakadó, segítőkész cselekedeteket hajtanak végre, akkor felöltöznek az Ő jellemének szép ruháiba. Ez a ruházat széppé és kedvessé teszi őket itt e földön, az eljövendő életben pedig jogcímük lesz a Király palotájába való belépésre.
Az Ő ígérete így hangzik: „... fehérben fognak velem járni; mert méltóak arra” (Jel 3:4).

NK 332-33.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – Azok, akik elfogadták az üzenetet, kimondhatatlan vágyakozással várták Megváltójuk jövetelét. Az idő, amikorra várták, a küszöbön volt. Békés komolysággal várakoztak. Nyugodt szívvel élvezték az Istennel való áldott közösséget. Ez záloga volt annak a békességnek, amelyben Isten dicső országában lesz részük. Akik ilyen reménységgel és bizalommal vártak, nem tudják elfelejteni a várakozás drága óráit. A meghatározott idő előtt néhány héttel már nem sokat törődtek evilági ügyeikkel. Az őszinte hivők gondosan megvizsgálták szívük minden gondolatát és érzését, mint a halálos ágyán fekvő ember, akinek már csak néhány órája van hátra. Nem készültek „mennybemeneteli ruhák”, de mindnyájuknak az a belső bizonyosság volt a fontos, hogy elkészültek a Megváltó fogadására. Fehér ruhájuk lelkük tisztasága volt; a jellem, amelyet Krisztus engesztelő vére a bűntől megtisztított. Bárcsak most is megvolna még Isten állítólagos népénél ez az önvizsgáló lelkület, ez a komoly, őszinte hit! Ha továbbra is az Úr előtt megalázva magukat, tárták volna könyörgéseiket a kegyelem királyi széke elé, sokkal gazdagabb tapasztalatokban lett volna részük. Túl keveset imádkoznak, túl kevesen ítélik el igazán bűneiket, és az élő hit hiánya miatt sokan nélkülözik azt a kegyelmet, amelyet Megváltónk oly gazdagon kínál.

SD 66.Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. – Az ember öröme az Isten törvénye iránti engedelmességében rejlik. Ha az ember engedelmeskedik Isten törvényének, akkor kerítés veszi körül, és távol van a gonosztól.
A kísértő hangja mindenfelől hallható és azt mondja, nem kell megtartanotok Isten törvényét. Ez a Sátán csapdája. Isten hirdette ki a törvényt és az embereknek kötelességük tisztelni azt. Ha ezeket a szabályokat nem tisztelik, nem jutnak el a jellemtökéletességre… amely el van várva tőlük, hogy a királyi család tagjai lehessenek… mert Isten írta fel ezt a tíz szent szabály a kőtáblákra és az Isten bizonyság ládájában őrizte őket. A láda fedelét… kegyelem trónjának nevezték, habár a törvény taposásának zsoldja a halál, mégis hirdethessék a kegyelem megjelenését Jézus Krisztusban, és azt hogy a bűnbánó és benne hivő bűnösnek kegyelmet hozott.
Minden ember reménysége Jézus Krisztusban rejlik, aki elhozta igazságosságának palástját, hogy azzal betakarja azt a bűnöst, aki szeretné levetni szennyes ruháját…A tiszta és szent ruha nem arra készült, hogy bárki akkor vegye fel, amikor a kapunk a városba lép. A városba lépőkön már rajta van Krisztus igazságosságának ruhája… Egyetlen bűnt vagy hibát nem lehet elrejteni, csak azért, hogy a jellem hiányosságai rejtve maradjanak;  egyetlen ruha sem lesz félig kimosva; hanem mindegyik makulátlan és tiszta lesz.
Amikor teljesen engedelmeskedünk Isten törvényének (Amikor életünket teljesen összhangba hozzuk az Isten törvénye iránti engedelmességgel), és Istent legfőbb Vezetőnek fogadjuk el, amikor úgy odasimulunk Krisztushoz, mint megigazulásunk egyetlen reményéhez, akkor Isten Értünk fog munkálkodni. Ez a hit általi megigazulás… Ha Isten törvényeit szorgalmasan tanulmányozzuk és gyakoroljuk, akkor az lehetővé teszik a mennyel való kapcsolatot és megkülönböztethetjük az igazságot a hamisságtól. Az ilyen engedelmes cselekedetek munkálják Isten akaratát érettünk, és életünkbe építi a Jézus Krisztus életében látható igazságot és tökéletességet.