EW 230-1. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt. – Az angyal fenségében a mennyből jött alá Jánoshoz és arca isteni dicsfényben ragyogott. Isten egyházának történelméből mély és megrendítően érdekes jeleneteket tárt fel János előtt és bemutatta neki azokat a veszélyes küzdelmeket, melyeket Krisztus követőinek kell megvívniuk. Midőn az apostol szemlélhette az egyház végső szabadulását, a jelenet fensége annyira elragadta, hogy mélységes megilletődéssel és tisztelettel az angyal lábaihoz omlott, hogy őt imádja. Ám a mennyei követ azonnal felemelte s gyengéden megfeddvén, így szólt hozzá: „Meglásd, ne tedd, mert íme én is szolgatársad vagyok neked és atyádfiainak, akiknél van a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd! Mert a Jézus bizonyságtétele: a prófétaság lelke.”
Az angyal megmutatta Jánosnak a mennyei várost elbűvölő szépségével és káprázatos dicsőségével. Az apostol túláradó elragadtatásában újra az angyal lábaihoz borult, hogy azt imádja. Oly hamar megfeledkezett az iménti intelemről. Másodszor is hallotta a gyengéd figyelmeztetést: „Meglásd, ezt ne tedd, mert én is a te szolgatársad vagyok és atyádfiaié, a prófétáké s azoké, akik megtartják e könyv beszédeit, az Istent imádd!”

Ev 255-60.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.A vég közel. Az utolsó figyelmeztetés a világhoz mindinkább hangzik. Tehát mindinkább fontossá válik, hogy akik elfogadják az igazságot, világosan megértsék a Bizonyságtételek lényegét és befolyását, melyet Isten gondviselésében a harmadik angyal művével összekapcsolt kezdettől fogva (5T 654 1889).
Hajdan Isten a próféták és az apostolok által szólt az emberekhez. Napjainkban lelkének Bizonyságtételei által, szól hozzájuk. Még soha Isten olyan komolyan nem oktatta népét, mint ahogyan most egy részt, akaratát illetőleg, másrészt arra nézve, hogy milyen utat járnak (5T 661. 1889).
Lelkészeink gyakran elhanyagolják művének e fontosságait: az egészségügyi reformot, a lelki ajándékokat, a rendszeres adakozást s a missziós munka nagy ágait. Munkájuk által ugyan sokan magukévá teszik az igazság elméletét, de az idő megmutatja, hogy sokan nem állnak meg a próbákban. A lelkész az alapra polyvát, fát és szénát helyezett, melyek a kísértés tüzében mind elégnek (RH 1878. dec. 12).
White testvérnő bizonyságtételeit ne helyezzük homloktérbe. Isten Igéje a tévedhetetlen mértékegység. A bizonyságtételek nem foglalják el az Ige helyét. Minden hívő legyen nagyon óvatos; ezt a kérdést gondosan kezelje, s ha már eleget mondott tartson szünetet. Álláspontjainkat mindig az Írással igazoljuk, s minden álláspontunkat, melyeket igazságnak fogadunk el Isten kinyilatkoztatott Szavával, igazoljuk (1890, 12. levél).
Minél többet szemléljük Isten Igéjének ígéreteit, annál fényesebbekké válnak. Minél inkább gyakoroljuk őket, annál jobban értjük is meg. Álláspontunk és hitünk a Biblián alapul. Soha egyetlen lelket se vegyünk fel azzal, hogy a Bizonyságtételek a Biblia fölé helyezzük (1894, 7. kézirat).
Isten Igéje elegendő, hogy megvilágítsa a leghomályosabb elmét is, s mindenki megértheti, aki érteni akarja. Mindezek ellenére sokan, akik állítják, hogy Isten Igéjét tanulmányozzák, mégis legvilágosabb tanításaival ellenkező életet folytatnak. Ezért, hogy sem férfiak sem nők ne mentegetőzhessenek, Isten világos és éles bizonyságtételeket ad, hogy azok visszavezessék őket az Igéhez, melynek követését mellőzték. Isten Igéje telve általános elvekkel, melyek alapján tökéletes életmódra juthatnak. A Bizonyságtételek pedig általánosak vagy személyesek arra szolgálnak, hogy figyelmüket különlegesen ezekre az elvekre irányítsák (5T 663-64. 1889).
A Bibliát csak kevéssé szívlelki meg; az Úr tehát egy csekélyebb, kisebb fényforrást adott, hogy férfiakat és nőket a nagyobb világossághoz vezesse (CE 37. 1902).
X testvér nem vitatkozik az ellenkezőkkel. A Bibliát olyan világosan magyarázza, melyből kitűnik, hogy aki ellentmond, az Isten Igéjének mond ellene.
Péntek este és szombat délelőtt a lelki ajándékokról beszélt, különösen a Prófétaság Lelkéről. Akik az előadásokon jelen voltak, mondják, hogy a tárgyat világosan, hatásosan adta elő. (1906, 388. levél).
X testvér tanítása közben kimutatta, hogy a Prófétaság Lelkének fontos része van az igazság megalapozásában. Midőn munkáját befejezte, felszólított engem, hogy beszéljek a hallgatósághoz (1906, 400. levél).
Utolsó látomásomban, melyet Battle Creekben kaptam, Isten megmutatta, hogy … ban  helytelen utat vettünk a látomásokat illetően az ottani gyülekezet szervezésének idején. Többen ….ben Isten gyermekei voltak, de kételkedtek a látomásokban. Mások már nem ellenkeztek, de azokra nézve nem mertek határozott álláspontot elfoglalni. Néhányan kételkedtek, s arra elegendő okuk is volt. A hamis látomások és fanatikus megnyilatkozások, s azok nyomorult gyümölcsit hatással voltak …i ügyünkre, hogy gyanúperrel éljenek mindazzal szemben, amit látomásoknak neveznek. Mindezt tekintetbe kellett volna venni, hogy bölcsen járjunk el. Akik még sohasem láttak látomásban levő egyént, s akiknek személyes tapasztalatai a látomások hatásáról nincsenek, azokkal nem kell vitatkozni. Azokat nem kell megfosztani a gyülekezethez tartozás előjogaitól, ha különben keresztény életmódjuk helyes és jó keresztény jellemet építettek ki.”
Megmutatatott, hogy némelyek elfogadnék a látomásokat, ha megítélhetnék a fát gyümölcseiről. Mások kételkedő Tamáshoz hasonlítanak; nem hiszik a kiadott Bizonyságtételeket, sőt mások bizonyítékai alapján sem tudják elhinni, hanem maguk akarnak látni és megbizonyosodni. Ezeket nem szabad mellőznünk, hanem nagy türelemmel és testvéri szeretettel kell lennünk irányukban, amíg a szempontjuk kialakul, s megalapozódnak mellette vagy ellene. Ha a látomások ellen küzdenek, melyeket nem ismernek; ha ellenkezésükkel annyira jutnak, hogy ellenzik azt, amiről meg sem győződtek, ha megsértőnek, amikor az istentiszteleten a látomásokról beszélnek azok, akik hiszik, hogy az Istentől van, és a benne adott utasításokból vigasztalást merítenek – akkor a gyülekezet tudhatja, hogy az ilynek rossz úton vannak (1T 327-29. 1862).
Lelkészek, (nem adventisták) megkezdték szólamaikat, különösen White testvérnő ellen. Ezzel csak önmaguknak ártanak. Családok körében elhelyeztem a Világ reménye, Közdelem az igazságért, Pátriárkák és próféták és Krisztus a mi igazságunk című könyveinket; amíg a lelkészek ellenem dolgoznak, beszélek írásaim által az emberekkel. Hiszem, hogy lelkek térnek meg az igazsághoz. Most hajlítjuk őket a „törvényhez és a bizonyságtételekhez”.  Ha nem ezek szerint élnek, akkor nincs hajnaluk (1899, 217. levél).
A Bizonyságtételek gyümölcseikről ítéljétek meg. Tanításainak milyen a szelleme? Befolyásuknak milyen az eredménye? Akik kívánják, megismerkedhetnek e látomások eredményeivel…
Isten vagy tanítja egyházát, megfeddi hibáit, erősíti hitét, vagy nem. Ez a mű vagy istentől ered vagy nem. Isten semmit sem tesz Sátánnal közösen. Munkám vagy Isten pecsétjét viseli, vagy az ellenség bélyegét. Ebben a dologban nincs középút. A Bizonyságtételek vagy Isten Lelkétől származnak vagy az ördögtől (5T 671. 1889).
Követnünk kell a Prófétaság Lelke által adott utasításokat. Szeretnünk kell és engedelmeskednünk az időszerű igazságnak. És megóv bennünket attól, hogy családok áldozataivá váljanak. Isten, Igéje által szólt hozzánk. A gyülekezetnek szóló Bizonyságtételek által szólt hozzánk s ama könyvek által, melyek megvilágosították előttünk jelen kötelességeinket, s azt az állapotot, melyet el kell fogadnunk most” (8T 298. 1904).

EW 143.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. – ez nincs meg magyarban

PP 326.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. – Krisztus volt az, aki a próféták által szólott népéhez. Péter apostol a keresztény egyházhoz írt levelében azt mondja, hogy a próféták az eljövendő üdvösség felől prófétáltak, „Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennük levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről” (1Pét 1:10-11). Krisztus hangja az, amely az Ótestamentum útján hangzik felénk: „[...] Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke” (Jel 19:10).

1T 569-70.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. „?????? Nincs meg

TM 114.A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele, azaz a prófétaság lelke, immár birtokunkban van. Isten Igéjében felértékelhetetlen drágagyöngyök vannak. Akik az Igét kutatják, tartsák tisztán, világosan elméjüket. Ne engedjék, hogy étvágyukat ínyenckedés rontsa meg, ne hódoljanak kedvteléseiknek evésben ivásban.