BO 26.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Krisztus megtisztelte a házastársi viszonyt azzal is, hogy a közte és megváltottai közötti kapcsolat egyik jelképévé tette. Ő maga a vőlegény, az egyház a menyasszony, akiről mint választottjáról ezt mondja: „Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned!” (Énekek 4:7.)

2NL 164.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

RH 1899 JAN 17.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

BROADI 1846 ÁPR 6.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

1T 69-70.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Miután megcsodáltuk a templom szépségét, kiléptünk és Jézus elment a városba. Nemsokára újra hallottuk dallamos hangját: „Jöjjetek én népem. Kijöttetek a nagy nyomorúságból, ahol akaratomat végeztétek. Gyertek vacsorázni. Mert felövezem magam, és kiszolgállak tieteket.” Aleluját kiáltottunk, és beléptünk a városba. Szín ezüst asztalt láttam, sok mérföldnyi hosszút, szemünk mégis belátta az egészet. Láttam az élet fájának gyümölcsét, mannát, mandulát, fügét, gránátalmát, szőlőt és sok más gyümölcsöt. Megkértem Jézust, hadd ízleljem meg a gyümölcsöt. Ő azonban leintett. „Most még ne. Akik esznek a föld gyümölcséből, nem térnek többé vissza a földre. De nemsokára – ha hűséges leszel – enni fogsz az élet fájának gyümölcséből, és iszol a forrás vizéből. Most vissza kell térned és beszámolni arról, amit itt láttál. Akkor az egyik angyal gyengéden lehozott ebbe a sötét világba. Néha azt gondolom, hogy képtelen vagyok továbbra is elviselni ezt a földi életet. A földön minden olyan sivár. Nagyon elhagyottnak érzem magam, mert jobb világot láttam. Bárcsak szárnyam lenne, mint a galamboknak, akkor elszállhatnék és megnyugodhatnék.

6T 412.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – A lelkészi hivatásban nincs helye a tétlenségnek. Isten szolgái lássák el az igahirdető munkáját, végezzék el szolgálatukat. Ne legyenek restek, hanem mint Isten szavának magyarázói, a végsőkig fejtsék ki erőiket, hogy kötelességtudóak legyenek. Soha abba ne hagyják a tanulást. Tartsák ébren lelküket a munka szentsége s hivatásuk súlyos felelőssége iránt, hogy soha, sehol ne mutassanak be Istennek nyomorék áldozatot, olyan égőáldozatot, mely nem került se tanulásba, se imába. Az Úrnak élénk lelki életet élő emberekre van szüksége. Minden munkás elnyerheti a magasságból az erő adományát s hittel és reménnyel haladhat előre az ösvényen, amerre Isten szólítja. A fiatal megszentelt munkásban Isten szava lakozik. Eleven, buzgó és hatalmas lesz, s Isten igéjében a tanácsadás kiapadhatatlan forrásra talál.
Isten ezt a népet hívta el, hogy közölje a világgal Krisztus közeli eljövetelének üzenetét. Hirdetnünk kell az örömhírt, a Bárány lakomájára szóló utolsó meghívást. Helységek ezreinek, ahol eddig még nem hallották, meg kell hallaniuk az üzenetet. Újra megkérdezem ifjainkat: Hát nem Isten hívott el az üzenet hangoztatására?

7T 54.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Az Úr tudtomra adta, hogy művét azzal a lelkülettel kell folytatni, amellyel elkezdték. A világot figyelmeztetnünk kell, kapcsolatok be új területeket. Területre terület után kell behatolnunk. A kapott parancs: „Új területeket kapcsolatok be.” Népünknek világosabb és határozottabb bizonyságot kell tennie üzleti tevékenységével, állásfoglalásával a meg nem mentett világ iránt.
A Föld történelmének utolsó napjaival kapcsolatban ránk ragyog a nagy világosság. Ne engedjük, hogy a bölcsesség és az erő hiánya lelki vakságunkról tanúskodjanak. Isten hírnökei hatalommal legyenek felruházva. Mélyebben kell tisztelnünk az igazságot, mint most tesszük. Az Úr ünnepélyes, szent figyelmeztetésének üzenetét hirdetnünk kell a legnehezebb terülteken, a legbűnösebb városokban – mindenhol, ahol még nem pirkadt a 3. angyal üzenetének világossága. Mindenkinek át kell adnunk az utolsó meghívást a Bárány menyegzői lakomájára.
Az üzenet hirdetése folyamán Isten szolgáinak sokféle zavarba ejtő körülményekkel kell megküzdeniük s számos akadályon áthágniuk. Néha a munka csak lassan halad majd, mint amikor úttörőink a Battle Creek-i, Oaklandi, s más intézményeket alapították. De tegyünk meg mindnyájan minden tőlünk telhetőt, tekintsük az Urat erősségünknek, kerüljük el az önzést, s jó munkánkkal legyünk mások áldására.

TM 235.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – A konkoly és a búza most még összevegyülnek, ámde az egyetlen Kéz, amely szétválaszthatja őket, egyenként helyükre állítja. Akik az igazság világosságát élvezték, hallották az intő üzenetet, hallották a menyegzőre szóló meghívást, - gazdák, kereskedők, ügyvédek, hamis pásztorok, akik elhallgattatták a nép lelkiismeretét, hűtlen őrállók, akik nem fújták a kürtöt, vagy nem törődtek az idővel, - mindazok, akik nem engedelmeskedtek Isten országa törvényeinek, nem is lesz joguk, helyük ott. Akik pedig mentséget kerestek arra, hogy a világtól el ne különüljenek, azok a világgal együtt tőrbe esnek. Saját választásuk szerint keveredtek a konkoly közé. Hasonló a hasonlót követi, még a törvényszegésben is. Rettenetes egybeolvadás. Emberek, saját akaratukból az első lázadóhoz csatlakoznak, aki megkísértette Ádámot és Évát Édenben, hogy áthágják Isten törvényét. A konkoly szaporodik, mert konkolyt vet. Részüket is együtt veszik el a bűn gyökerével, - az ördöggel.

CT 340-1.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

MM 333-4.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.

1Szem. 102.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – A Newcastle-i összejövetel első szombatjának éjjelén álmomban a gyülekezetben voltam, és a Lélek befogadásának jelentőségéről és szükségességéről beszéltem. Az volt üzenetem lényege, hogy nyissuk meg szívünket a Szentlélek előtt. Egy alkalommal Krisztus azt mondta tanítványainak: "Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok." Véges befogadóképességük korlátozta Jézust. Nem tárhatta fel előttük azokat az igazságokat, amelyeket annyira vágyott kinyilatkoztatni, mert amíg szívük zárva volt azok előtt, addig törekvése hiábavaló lett volna. Mielőtt teljességgel megérthették Krisztus leckéit, el kellett nyerniük a Szentlelket. „Ama Vigasztaló pedig - mondta Krisztus, - a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” (Jn 14:26).
Álmomban egy őrálló állt egy fontos épület ajtajánál, és minden bebocsátásra várót megkérdezett: „Befogadtad a Szentlelket?” Mérőszalag volt a kezében és csak kevesen, igen kevesen nyertek bebocsátást az épületbe. „Emberi mérték szerint nem vagy magas” - mondta. „De ha - kapott ismereteidnek megfelelően - teljes férfiúságra jutottál Krisztusban, akkor meghívást fogsz nyerni arra, hogy Krisztussal együtt részt vegyél a Bárány menyegzői vacsoráján. Örökkévaló korokon át sem fogod abbahagyni a számodra készített menyegző áldásairól való tanulást.”

1Szem. 335.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Az ember számára lehetetlen, hogy megváltsa magát. Becsaphatja magát ezt illetően, de akkor sem tudja megváltani saját lelkét. Egyedül Krisztus igazságossága szolgálhat üdvösségére - az pedig Isten ajándéka. Az a menyegzői ruha az, melyben örömmel fogadott vendégként jelenhetsz meg a Bárány menyegzői vacsoráján. Kapaszkodj hiteddel Krisztusba késedelem nélkül, akkor új teremtés és világító fényforrás leszel Jézusban.
Krisztus neve „az Úr a mi igazságunk” és hit által mindenkinek úgy kellene hívni őt: „az Úr az igazságom”. Amikor hittel megragadjuk Isten ajándékát, Isten dicsérete száll ajkunkra és képesek vagyunk így szólni másokhoz: „Íme az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29.) El fogjuk tudni mondani az elveszettnek a megváltási tervet illetően, hogy amíg a világ a bűn átka alatt volt, az Úr megmutatta irgalmát az elveszett, reménytelen bűnösnek, és megmutatta kegyelmének értékét és jelentését. A kegyelem érdem nélküli jutalom. A bűnről mit sem tudó angyalok nem tudják milyen az, amikor kegyelmet gyakorolnak velük, de bűnösségünk szükségessé teszi, hogy az irgalmas Isten kegyelmet gyakoroljon velünk. Isten kegyelme küldte el Megváltónkat, hogy minket, mint elszéledt vándorokat megkeressen és visszahozzon a nyájba.

3BC 1162.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Gyermekek jöjjetek Jézushoz. Adjátok Istennek a tőletek telhető legbecsesebb áldozatot. Adjátok neki szíveteket. Ő szól hozzátok, mondván: „Fiam, leányom add nekem a te szívedet. Még ha vérpiros lesz is bűnöd, fehérré teszem, mint a hó; mert véremmel tisztítalak meg. Családom tagjaivá, a mennyei király gyermekeivé fogadlak titeket.  Vegyétek, fogadjátok el bűnbocsánatomat, békémet; ingyen adom.  Igazságosságommal, isteni jellememmel, mennyei öltözékkel fogadlak be, s alkalmassá teszem a Bárány menyegzőjének lakomájára. Mikor ima, őrködés, Igém szorgalmas tanulmányozása által isteni jellemben öltöztök, magas színvonalat érhettek el. Megértitek az igazságot, jellemeteket Isten jó hatása alakítja, mert ez az Isten akarata a ti megszentelődésetek (YI 1892. jún. 30).

7BC 985-6.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.A gyülekezet a menyasszony, a Bárány felesége. Minden igazi hívő Krisztus testének része. Krisztus úgy tekinti népének iránta való hűtlenségét, mint a feleség férje iránti hűtlenségét. Ne felejtsük el, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk (1902, 39. levél).
A gyülekezet a menyasszony, a Bárány felesége. Tartsa hát magát szentnek, tisztának, elkülönülten. Sohase engedjen meg magának balgaságokat; hiszen a királynak menyasszonya. Mégsem veszi eszébe magasztos helyzetét. Ha megértené mindenestől dicső lenne belülről. (1901, 177. levél)
A gyülekezet Krisztus jegyese, s tagjainak Vezetőjükkel egyazon igát kell hordoznia. Isten figyelmeztet, hogy ne szennyezzük be ruhánkat (1898, 123 ½.  Levél).

Gyermeknevelés 270.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Az étkezés legyen a társalgás és a felüdülés ideje. Kerüljük mindazt, ami megterhelhet, vagy felizgathat bennünket. Ápoljuk a minden jó adományozója iránti bizalmat, szeretetet és hálát. Beszélgetésünk legyen vidám, a gondolatok olyan kellemes folyama, amely felemel, és nem fáraszt.
Az asztal semmiképpen ne legyen olyan hely, ahol a szülők valamilyen értelmetlen, felesleges dolog megkövetelésével lázadást ébresszenek a gyermekben. Az egész család fogyassza ételét örömmel, s gondoljanak arra, hogy akik Istent szeretik, és az Ő parancsolatait megtartják, részt vesznek majd a Bárány menyegzői vacsoráján Isten országában, ahol maga Jézus látja vendégül őket.

KP 212-13.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.A menyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, foltnélküli jelleme. Az egyház „tiszta és ragyogó fehér gyolcsba” öltözik, amelyen nincs „szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle”. A fehér gyolcs - ahogy a Szentírás mondja – „a szenteknek igazságos cselekedetei” (Jel 19 : 8; Ef 5 : 27), azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójaként.
Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen szeretettel ragaszkodtak mennyei Atyjukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár, Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a fénypalást lelki öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak Istentől, és az őket körülölelő fény eltávozott. Szégyellve mezítelenségüket, egymáshoz varrt fügefalevelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni.

KP 284(286).Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – A példázatbeli okos szüzek lámpájukhoz tartalék olajat is hoztak. Lámpájuk lángja fényben égett a várakozás egész ideje alatt, és növelte a vőlegény tiszteletére gyújtott világosságot. A fény szétáradt a sötétben, és fokozta a világosságot, amely a vőlegény házához, a menyegzői ünnepséghez vezető útra hullott.
Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A Szentlélek Isten Igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az Ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének - Krisztus jellemének - vissza kell tükröződnie követőiben. Így dicsőítik meg Istent, és megvilágítják a Vőlegény házához, Isten városához, a Bárány menyegzői vacsorájához vezető utat.

JÉ 118.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Mind az Ó-, mind az Újszövetség felhasználja a házassági kapcsolatot a Krisztus és népe között fennálló gyöngéd és szent egység szemléltetésére. Jézus gondolataiban az esküvői szertartás öröme előremutatott arra a boldog napra, amikor menyasszonyát hazaviszi atyja házába, és a megváltottak a Megváltóval együtt ülnek le a Bárány menyegzői vacsorájához. Így szól: „Amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni. [...] Nem neveznek többé elhagyatottnak, [...] hanem így hívnak: én gyönyörűségem; [...] mert az Úr gyönyörködik benned” (Ésa 62: 5.4). „Örül terajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked” (Sof 3:17). Amikor János apostol mennyei dolgok látomását kapta, így írt: „És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. [...] Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak” (Jel 19:6.7.9).

EÉ 266-67.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Krisztus és gyülekezete között a viszony nagyon szoros, mély és szent. Ő a Vőlegény, a gyülekezet a mennyasszony. Ő a Fej, a gyülekezet a test. Ebből következik, hogy a Krisztussal való kapcsolat magában foglalja az Ő gyülekezetével való kapcsolatot is.

EW 251.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Jézus elküldte angyalait, hogy a csalódottak figyelmét a mennyei templomban lévő szentek szentjére irányítsák, amelybe bement, hogy megtisztítsa a szentélyt, és engesztelést szerezzen Izraelért. Jézus kijelentette angyalainak, hogy akik Őt megtalálták, azok megértik azt a művet, amelyet végez. Láttam, hogy Jézus mialatt a mennyei szentek szentjében tartózkodik, eljegyzi magának az új Jeruzsálemet; és mihelyt bevégzi művét a szentek szentjében, mint király száll alá a földre, hogy magához vegye azokat a hűséges lelkeket, akik türelmesen várták visszatérést.

EW 279-80.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Isten rámutatott arra az időpontra, midőn a harmadik angyal üzenete lezárul. Istennek ereje pihent meg népén. Befejezték munkájukat s felkészülten vártak a megkísértés órájára. Elnyerték a késői esőt, illetve az Úr színe elöl jövő felüdülést és az élő bizonyság újból felelevenedett. Az utolsó figyelmeztető üzenet mindenütt elhangzott és a földnek lakóit, akik nem voltak hajlandók azt elfogadni, nagy haragra ingerelte.
Láttam, hogy a mennyben az angyalok ide és tovasiettek. Egy angyal, kinek oldalán tintatartó volt, visszatért a földről és jelentette Jézusnak, hogy munkáját befejezte és a szenteket megszámlálta és elpecsételte. Ugyanekkor megpillantottam Jézust, amint a Tízparancsolatot tartalmazó frigyszekrény előtt szolgált, és ledobta a tömjénezőt. Felemelte kezeit és fennhangon mondja: „Elvégeztetett”. Az egész szent angyali sereg levetette koronáját, midőn Jézus ünnepélyesen kijelentette: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is: és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.”
Minden egyes esetet eldöntöttek vagy életre, vagy halára. Mialatt Jézus a szentek szentjében szolgált, végrehajtatott az ítélet az igaz holtakon és azután az élő igazakon. Krisztus átvette országát, meghozta népéért az engesztelő áldozatot s eltörölte népének bűnét. Teljes volt a menny alattvalóinak száma. A Bárány menyegzője megtörtént s az egész ég alatt minden hatalom, erő és uralom Jézusnak adatott át, és az üdvösség örököseinek. Jézus uralkodik, mint királyok Királya és uraknak Ura.

NK 380-81.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Dániel próféciája (8:14) szemlélteti azt a jelenetet, amikor Krisztus mint Főpapunk belép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Az Emberfiának az Öregkorú elé lépése - ahogy azt Dán 7:13 mondja el -, és az Úr templomába jövetele - ahogy Malakiás jövendöli -, ugyanaz az esemény. A vőlegénynek a menyegzőre érkezése is ezt szimbolizálja; erről Krisztus a tíz szűzről szóló példázatában beszélt (lásd Mt 25:6).
1844 nyarán és őszén hangzott fel az »Imhol jő a Vőlegény!« kiáltás. Akkor alakult ki a bölcs és a bolond szüzekkel ábrázolt két csoport: az egyik örömmel várta az Úr megjelenését, és szorgalmasan készülődött a vele való találkozásra, a másik pedig félt, és félelemből cselekedett; meg volt elégedve az igazság elméleti ismeretével, de nélkülözte az igazi kegyességet. A példázatban azok, akik a vőlegény érkezésekor „készen valának, bemenének ővele a menyegzőbe”. A vőlegény - e kép szerint - a menyegző előtt jön. A menyegző azt a jelenetet szimbolizálja, amikor Krisztus átveszi országát. A Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely Isten országának fővárosa és jelképe, az angyal „menyasszony”-nak, „a Bárány feleségé”-nek nevezi. Az angyal ezt mondja Jánosnak: „Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét”. „Elvive engem lélekben« - mondja a próféta -, »és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből” (Jel 21:9-10). Világos tehát, hogy a menyasszony a Szent Várost jelképezi, a szüzek pedig, akik kimennek a vőlegény elé, az egyházat szimbolizálják. A Jelenések könyvében a menyegzői vacsora vendégei: Isten népe (Jel 19:9). Ha vendégek, nem lehet menyasszonyként is ábrázolni őket. Krisztus - amint Dániel próféta kijelenti - az Öregkorútól a mennyben »hatalmat, dicsőséget és országot« fog kapni; övé lesz az Új Jeruzsálem, Isten országának fővárosa, „elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony” (Dán 7:14; Jel 21:2). Krisztus az ország átvétele után eljön dicsőségben, mint királyok Királya és uraknak Ura, hogy megváltsa népét, akik „letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal” az országában felállított asztalánál (Mt 8:11; Lk 22:30), hogy részt vegyenek a Bárány menyegzői vacsoráján.

Ev. szolgája 14.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Hirdetni kell a komoly, ünnepélyes, intő üzenetet a legnehezebb területeken, a legistentelenebb városokban, minden helységben, ahol a hármas angyali üzenet fénye még nem virradt fel. Minden egyes léleknek meg kell hallani a hívást a Bárány menyegzőjére. Hirdetni kell faluról falura, városról városra, országról országra a korszerű igazság üzenetét, nem pompával, hanem a lélek erejével. Ha az isteni alapelveket - amelyek Üdvözítőnket késztették lejönni a Földre, hogy szóban és életében azokat kinyilvánítsa - az evangélium egyszerűségében tárják fel, akkor az üzenet hatalma érezteti hatását. Korunkban az örök élet forrásából eredő új életnek kell áthatnia minden munkást. Ó, milyen kevéssé fogjuk fel küldetésünk nagyságát! Komoly, határozott hitre van szükségünk és megingathatatlan bátorságra. Kevés időnk van a munkára, ezért fáradhatatlan buzgalommal kell munkálkodnunk.

MYP 388-9 (ÜI 279-80).Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Azok, akiknek jellemük és vallásos életük mesterkélt, túl könnyen nyúlnak örömök és szórakozások után és befolyásuk másokat is vonz. Néha fiatal férfiak és asszonyok, akik bibliai keresztények akarnak lenni, a rábeszélésnek engedve, részt vesznek a mulatságon. Nem kívánva különcnek tekintetni, természetüknél fogva hajlamosak mások példáját követni, így aztán azok befolyása alá kerülnek, akiknek lelkét és szívét Isten talán még sohasem érintette. Ha az isteni színvonalat illetőleg imádkozva kértek volna vezetést, hogy megértsék, mit mondott Krisztus a kereszténység fájának gyümölcséről, rájöttek volna, hogy ezek a szórakozások tulajdonképpen olyan lakomák, amelyeknek céljuk, hogy visszatartsák a lelket attól, hogy elfogadja a Bárány menyegzőjére szóló meghívást.
Néha előfordul, hogy szórakozó helyek látogatása által eltántoríttatnak olyan ifjak, akik az Úr utjait illetőleg gondos tanítást élveztek, és olyanokkal kerülnek kapcsolatba, akiknek nevelésük és kiképzésük világias jellegű. Sajnos élethossziglani szolgálatra adják el magukat, ha egyesülnek olyan egyénekkel, akikből hiányzik a Krisztuséhoz hasonló lelkület ékessége. Azok, akik Istent igazán szeretik és szolgálják, vissza fognak rettenni attól, hogy a világ színvonalára süllyedjenek, azoknak társaságát választván, akik nem fogadták szívükbe Krisztust. Bátran ki fognak állni Krisztusért, akkor is, ha ez az út az önmegtagadás és önfeláldozás útja.

SD 98.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Istennek adjátok a tőletek telhető legértékesebb ajándékot; adjátok oda szíveteket! Hozzátok fordul, és ezt mondja: „Fiam, leányom, add a te szívedet nékem. Habár bűneitek skarlátpirosak, fehérek lesznek, mint a hó; mert véremmel tisztítalak meg benneteket. Saját családom tagjaivá teszlek benneteket – a mennyei Király gyermekeivé. Fogadjátok el megbocsátásomat, békességemet, melyet bőségesen adom néktek. Igazságosságomban öltöztetlek benneteket – menyegzői ruhába - és elkészítelek benneteket a Bárány menyegzői vacsorájára. Ha igazságomba lesztek öltöztetve, akkor imával, vigyázással, Szavamnak szorgalmas tanulmányozásával magas mércékre juthattok el. Megértitek az igazságot, és isteni befolyás formálja jellemeteket.

SD 368.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Nagydolog győztesnek lenni. Határozottan ellent kell állnunk támadásainak és a gonosz minden erejének. Minden pillanatban legyünk éberek. Egy pillanatra sem szabad szem elöl téveszteni Krisztust és erejét, hogy megszabadíthasson a nyomorúság órájában. Tegyük kezünket az Ő kezébe, hogy megállhassunk erejében.
Ha Krisztus asztalához akartok ülni, és részt venni a Bárány menyegzőjének vacsoráján, akkor különös ruhára van szükségünk, melynek menyegzői ruha a neve, ami a Krisztus igazságának fehér ruhája. Akiknek megvan ez a ruha, azok bemehetnek Isten városába. Ha Jézus nem vágyódott volna annyira, hogy helyet kapjunk azokban a lakásokban, amelyeknek elkészítésére ment azok számára, akik szeretik, nem hozta volna meg azt a nagy áldozatot, nem végezte volna el az előkészületet, hogy boldogok lehessetek, ott ülve asztalánál, élvezni az otthont, amelyet elkészített, megváltott gyermekeinek.

8T 153.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Isten maradék népének ma azzal kell megdicsőíteni Isten nevét, hogy hirdetik a figyelmeztetés utolsó üzenetét, az utolsó meghívást a Bárány menyegzőjének lakomájára. Azaz egyetlen út, Isten várakozásának betöltésére, ha képviselik a jelen igazságot.
Az Úr emberi eszközök által tölti be a jövendöléseket. Világosan megkülönböztetővé tette a szent, örök igazságot az eretnekségektől és képzelgésektől, melyekről Krisztus előre megmondta, hogy az utolsó napokban lesznek a földön.

TM 85.Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. – Sátán megsokasította csalétkeit Battle Creekben, s kísértő csalétkül felhasználja a felületes jellemű, s csak felületes tapasztalatokkal bíró úgynevezett hívő keresztényeket. Ez a csoport mindenkor kész a mulatozásra vagy a sportra, befolyása pedig másokra is hat. Fiatal férfiakat s fiatal nőket, akik a Biblia szerinti keresztény életet akarnak élni, rávesznek arra, hogy csatlakozzanak társaságukhoz, így kerülnek bűvkörükbe. Nem mérlegelték az Isten által megszabott színvonalat, nem imádkoztak, hogy megtudják, mit is mondott Krisztus a keresztény fának jó gyümölcseiről. Nem ismerik fel, hogy ezek a mulatságok a valóságban Sátán lakomái, s arra szolgálnak, hogy visszatartsák a lelkeket, nehogy elfogadják a Bárány menyegzőjére szóló meghívást. Megakadályozzák őket abban, hogy felölthessék a jellem fehér öltönyét, nevezetesen Krisztusnak életszentségét. Fogalmaik összezavarodnak, nem tudják, mi a helyes, s mint keresztények mit is tehetnek. Nem akarnak különcnek feltűnni, s természetesen hajlanak mások példájának követésére. Így kerülnek emberek befolyása alá, akiknek szívét vagy lelkét mennyei Kéz még sosem érintette.