A Forrás Média Misszióközpont terjeszti a Boldog Élet Alapítvány kiadásában megjelent könyveket, kiadványokat, folyóiratokat. Célkitűzésünk az, hogy olyan könyveink is az Evangéliumot mutassák be – a tiszta forrásból. Legtöbb kiadványunk válaszokat kíván ad az Istent kereső ember kérdéseire, a kereszténység mindennapi életének problémáira, de megtalálhatók a bibliai próféciákkal kapcsolatos témák is, amelyek Isten utolsó üzeneteiről szólnak az emberiség számára. Emellett igyekszünk olyan kiadványokat is megjelentetni, amelyek az egyház hívő közösségének sorskérdéseiről szólnak.
Mindenkinek sok áldást kívánunk ezen kiadványok olvasásához és terjesztéséhez!
A könyvmissziót a Boldog Élet Alapítványon keresztül lehet támogatni. Az Alapítvány minden adományt szívesen fogad és közhasznú szervezetként visszaigazolást is ad mind a befizetett adományokról, mind az adó felajánlott 1%-áról.

A kiadványok megrendelhetőek:


Boldog Élet Alapítvány

(HU16) 10200854-32511183-00000000

SWIFT Code: OKHBHUHB


A kiadványok megrendelhetők:

 

E-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Telefon: 06-30-227-2944

 

Adószám: 19011022 - 1 - 42

 

 

A Boldog Élet Alapítvány kiadásában megjelent alábbi könyvek

megrendelhetők:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

6

Ted N. C. Wilson

Induljatok el!

 

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája újonnan megválasztott elnökének prédikációja

 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Micsoda kiváltság számunkra, hogy együtt tisztelhetjük Istent az 59. Ge­ne­rál Konferencia ülésszakának utolsó szombatnapján. Hálásak vagyunk az Úrnak azért a sok iránymutatásért, amellyel vezetett bennünket ezen a héten. Mindezért Őt dicsérjük!

A Hetednapi Adventista Egyház a mennybe vezető úton halad, és már majdnem otthon vagyunk. Teljes szívemmel hiszem, hogy Jézus hamarosan eljön. Hadd mondjam el ezt sok más nyelven is…

 

 

Dr. Szigeti Jenő:

Hűség Istenhez - jóakarat az emberhez

 

A vallásszabadság emberi jog, amit nem a törvény ad (legfeljebb biztosít), hanem ez emberségünk integráns része. A vallásszabadsággal, mint emberi joggal toleránsan, mások véleményének tiszteletben tartásával lehet élni. Egymás megbecsülésére van szükség, egymás hitének kölcsönös tiszteletére. Az új egyházügyi törvény nem csupán egy elhibázott politikai lépés, hanem alkalom arra, hogy néhány fontos kérdést végiggondoljunk és megtanuljunk ismét Krisztust követők, keresztények lenni.

Minden egyház közös kihívás előtt áll: Tudunk-e a mai ember mai kérdéseire mai, valós választ adni? Mi hisszük, hogy Istentől feladatot kaptunk: Krisztus adventjének jó hírével akarunk szolgálni az embereknek.

 

 2

Dr. Szigeti Jenő: 

Miért éppen a SZOMBAT?

 

Miért éppen a szombat? Mert ezen a napon hív Isten minket találkozóra. Ha tényleg szeretnék találkozni Vele, nem cserélhetem fel a magam elgondolása szerint ezt a napot valamelyik másikra. Félre kell tennem okoskodásaimat és meg kell fogadnom, amit az Ő Igéje mond. De mit jelent ez a találkozás? Miért fontos számunkra ez az ünnep? Erre felel a Biblia tanításainak feltárásával ez a kis könyv.

Minden szombat egy állomás hazafelé, ahol elszakíthatatlan közösségben leszünk Istennel, egymással és a teremtett világgal. Semmit nem viszünk el a földről, ami rossz, de a teremtés emléknapja, a szombat örökre a mienk marad. Ez a nap – jel, a bennünket váró, értünk cselekvő Krisztus kegyelmének jele. Nélküle szegényebbek lennénk. De felismerjük-e benne Isten kegyelmes ajándékát? Készek vagyunk-e elfogadni a teremtés óta hangzó hívást?

 

Dr. Szigeti Jenő: 

Miért van annyiféle vallás?

 

A kereszténység nem tannak, eszmerendszernek, elméleti igazságok, misztikus titkok hirdetésének indult, hanem egy olyan életformának, ami Isten teremtési rendjének megfelel. Jézus egy, az önzéssel, minden bűn gyökerével szembenálló értékrendet hagyott ránk örökül, ami uralkodás helyett szolgálni akar a másiknak. Mi ebből filozófiát, teológiát, dogmákat, ideológiákat gyártottunk, hogy az uralkodást szolgálatnak lehessen álcázni. Jézus tanításából valláspótlékként működő ideológiák lettek, hamis politikai hitek, amivel a gyakorlati kereszténységet szeretnénk pótolni.

A szerző gondolatai arra kívánnak rávezetni, hogy ne vallásfelekezeteket keressünk, hanem kapcsolatot Jézus Krisztussal és az Ő tanításával, a tiszta igazsággal.

 

Ellen Gould White:

Megújulás és reformáció - 6 lépés a hetedikért

 

A Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezetében 2010-ben megtartott lelki felkészítő sorozat anyaga - összeállítás Ellen Gould White és Ted Wilson írásaiból.

Az egyházon belüli megújulást és reformációt már több mint száz éve sürgeti az Úr. Ted Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának elnöke beiktatásakor egy teljes körű megújulási folyamatot hirdetett meg. Az egyházban sokan komolyan vették ezt a felszólítást, mivel pontosan megegyezik azokkal a gondolatokkal, amelyekért évek óta világszéles mozgalmak keretében imádkozik a közösség nagy része. A Budapest Terézvárosi Gyülekezet ezen felkészülési anyagot alapul véve egy Közösségi Nap alkalmával fejezte ki elhatározását, hogy eleget tesz az Úr felhívásának: „Induljatok el!”

 7

Erdélyi László: 

Egyetemes adventtörténet

 

A Hetednapi Adventista Egyház íróit kezdettől fogva az a szándék vezette, hogy valósághű leírásokban örökítsék meg az adventi üzenettel kapcsolatos történelmi eseményeket, és összegezzék elődeink Biblia-magyarázatait. Azzal, hogy nem rejtjük el a tévedéseket és a csalódásokat sem, csak azt kívánjuk bizonyítani, hogy atyáink küzdelmei és felismerései nagy segítséget jelentettek az utánuk következő nemzedéknek Isten vezetésének megláttatásában. Ilyen alázatos szemlélet teheti hitelessé a prófétikus küldetésről való szilárd meggyőződést is.

Ez a rövid történelmi vázlat csak a sarokköveket – vagy ahogy az elődök nevezték, a pilléreket – helyezi az olvasó elé. A gazdag adventista irodalomban való elmélyülés segít kitölteni a hézagokat. A Nagy Tanító segítségével az olvasó is részese lehet ennek a csodálatos építkezésnek.

 8

Dr. Jean Zürcher:

Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

 

János apostol az Isten népe történelmére vonatkozó, megindító képeket ír le a Jelenések könyvében; az egyház életének rövid áttekintését az apostoli kezdetektől az idők végéig; a sötétség hatalmai és a világosság Fejedelme közötti nagy küzdelem jeleneteit. Bár az Úr láthatatlan, a keresztényeknek tudniuk kell, hogy Ő az arany gyertyatartók között jár - így jelképezi az egyházban való szüntelen jelenlétét.

Annak ellenére, hogy Jézus Krisztus mindig mennyei dicsőségben jelenik meg, János olyannak látja, mint aki „hasonló az ember Fiához”, aki tökéletesen azonosítható a néki adott nevekből, s azokból, amiket Ő magáról mond.

Jézus ezen bizonyságtételét mutatja be az író tanulmányában.

 9

Ócsai Sándor:

Ki az én felebarátom?

 

Ebben a kis füzetben egy képzeletbeli sétára hívom az olvasót Jézus, a Nagy Orvos kórházában. Az irgalmas samaritánus történetében felkeltette érdeklődésemet a történet szerinti vendégfogadó, ahová a samaritánus a sérült embertársát szállította. Az életben is vannak „ vendégfogadók”, és mi történik az odakerülő emberekkel? Több évtizedes lelkészi szolgálatom után elmondhatom, hogy Isten egyháza és gyülekezete is „vendégfogadó” hely, ahová az irgalmas samaritánus – a mi Megváltónk – viszi a lelki beteg és sérült, meggyengült embereket.

Ez egy gyógykezelő hely mindazok számára, akiket megtört az élet, akiket Sátán megsebesített, akik érzik, hogy valami (valaki) hiányzik az életükből. Azok menedéke, akiket Valaki megtalált: van emberük, és vannak segítőik. És vajon kik ezek a segítők? Erről gondolkodjunk el közösen. (Ócsai Sándor)

 10

Clifford Goldstein: Amerika a próféciában

 

CLIFFORD GOLDSTEIN elemző jellegű könyvében párhuzamokat von Ellen White: „A nagy küzdelem” című könyve és a korunk történelmében beteljesedő prófétai kijelentések között. Két feltörekvő hatalom bontakozik ki egyre markánsabban. Az egyik oldalon a római pápa világossá tette szándékát, hogy ismét felveszi nemzetközi szerepét, ahogy az megfelel Róma egykori hagyományainak. A másik oldalon pedig, az Amerika által meghirdetetett Új Világrendnek egyre erőteljesebb célja az amerikai érdekek és értékek átültetése a világba. Ahhoz, hogy az Egyesült Államok megformálhassa a próféciában megrajzolt képet, már csak egy lépés kell: a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania, hogy az egyház az államhatalmat is saját céljainak szol-gálatába állítsa. A könyv elénk tárja a kommunizmus összeomlását, a pápaság feltörését, az Egyesült Államokat, mint a világ egyetlen szuperhatalmát, a virágzó spiritizmust, az Új Jobboldalt, a katolikusok és protestánsok közötti egyetértést. Mindezek a fejlemények önmagukban, egyenként is jelentőségteljesek, azonban a tény, hogy mindezek egy időben történnek, komolyan elgondolkodtató. Az irányvonal egyértelmű, és az események tovább haladnak…

 11

Erdélyi László:

Isten utolsó kegyelmi üzenete

 

Az Úr folyamatosan, lépésről lépésre tárja fel előttük utolsó kegyelmi üzenetének időszerűvé vált részeit. Az első üzenettel mintha egy nagy épületbe vezetné az Úr az ő népét, amelyben több szoba van, s ezek a szobák egyenként nyílnak meg egymás után, miután egy szoba már teljesen feltárta titkait a látogató előtt. Ugyanezt teszi az Úr a második és a harmadik angyal üzenetével is. De ezeknek a termeknek kulcsa az Úrnál van. A még fel nem nyílt ajtó előtt megfontoltan kell hirdetnünk a próféciát. Nehogy a „saját magyarázat” kerüljön elő-térbe, ami sokat árt az üzenethirdetés hitelességének, és az evangélium ügyének, másrészt pedig idő előtti, szükségtelen bajokat okozhat. Ugyanakkor közömbösségünk miatt nem vehetjük észre a nyitott ajtót, amelyet az Úr feltárt előttünk, s elmulaszthatjuk az időszerű felhívást. Sokkal nagyobb szükségünk van arra, hogy jól lássuk feladatunkat, küldetésünket, és így az Úr mindig ajkunkra fogja adni a megfelelő üzenetet - akkor, ha a helyünkön vagyunk! Nem szabad előre szaladnunk, de vigyázzunk, le ne maradjunk a prófécia vonatjáról!

 12

Erdélyi László: 

Krisztus a közbenjárónk

 

Ebben a kis füzetben a Krisztusra mutató nagy ünnepekre utalunk néhány mondatban. Mit jelentenek ezek a Krisztus-központú ünnepek a keresztény ember számára? Olyan-e az ünneplésünk, amely magában hordozza az emlékezés üzenetét? Mit mond számunkra Karácsony, Nagypéntek, Húsvét? Mit üzen Jézus második eljövetelének ígérete? Ezen kívül van Jézus Krisztusnak egy különleges szolgálata, amit a Szentírás így nevez: „FŐDOLOG”.

Mit jelent ez?

Erről akarunk szólni, mert ami Isten részéről kiemelten fontos dolog, arról feltétlenül beszélni kell!

 13

Clifford Goldstein:

1844 - egyszerűen

 

Az 1844-ben megkezdődött vizsgálati ítéletről szóló tanítás, az adventizmus teológiai pillére, mint egy poros maradvány, úgy fekszik az adventista családok könyvszekrényében. Tudjuk, hogy ott van. Mindnyájan tudjuk, de senki nem aggódik miatta. Valójában nem is tudjuk, mit kezdjünk az 1844-es üzenettel. Nem vagyunk biztosak abban, mit is jelent, vagy talán nem is akarjuk igazán tudni. Azonban, ha ez a téma egyszer eltűnik, akkor eltűnik az adventista egyház is.

Nem a teológia vált meg bennünket, és annak megértése sem ment meg minket. Azonban 1844 üzenete vagy igaz, és akkor az igazságot hisszük, vagy hamis, és hazugságot fogadtunk el, és hirdetünk. Lehetséges, hogy megtért, igaz hívő életet élő adventista vagy, de ha hited nem az 1844-es tanításon alapul, akkor az utolsó időkben, mint száraz levelet a fáról, úgy sodorhat el a forgószél. Hiszen, ki volna kész meghalni, vagy csupán szenvedni is egy olyan üzenetért, amelyben kételkedik? Ezért tanulmányozzuk e könyvet, 1844 megértését - egyszerűen.

 14

J. Reynolds Hoffman:

Hogyan fejeződik be Isten műve?

 

2000 év elteltével a világ lakosságának többsége még nem hallotta az evangéliumot! El nem végzett feladataink egyre sokszorozódnak, képtelenség ezzel lépést tartani – ezt el kell, hogy ismerjük. Elengedhetetlennek látszik tehát, hogy másképp próbálkozzunk, mint eddig. Mit tegyünk hát: dolgozzunk keményebben; áldozzunk rá több pénzt; találjunk ki új jelmondatokat; fejlesszünk ki okosabb munkarendet? Mit csináljunk?

E. G. White ezt írja: „Tudtotokra kell adjam, hogy a munka utolsó szakaszában Isten olyan módszerekkel fog dolgozni, amely az eddig megszokottól merőben eltér, és meg sem közelíti az emberi elképzeléseket.” Közvetlenül az Úr eljövetelét megelőzően nagymérvű változás áll majd be Isten egyháza, a szőlőskert munkásai között. A feladat marad ugyanaz: a hamisságtól mentes igazságnak - Isten igazi üzenetének - hirdetése. A szőlőskert a régi, a szüret ugyanaz, ám a munkások között lényegi változás történik: „A tizenegyedik órában ezrek látják majd meg és fogadják el az igazságot…” Kik ezek a tizenegyedik órai munkások, és hol vannak? Erre keressük a választ.

 15

Erdélyi László:

Új világrend - kényszerpályán?

 

A világ egén kirajzolódó új világrend egysége – legalább is szándékban – egyre nyilvánvalóbb kényszerpályája az emberiségnek. Olyan szoros az összefonódás, hogy a formálódó „új világrend” képviselői ma már egymás nélkül képtelenek megvalósítani céljaikat. Bár úgy tűnik, együtt sem megy. A világban bárhol jelentkező problémák hatása elől egyetlen nemzet sem menekülhet. A Jelenések könyve 13. és 17. fejezetében négy, illetve öt olyan „hatalommal” találkozunk, amelyből úgy formálódik ki a próféciák Jézus második eljövetelét megelőző nagy, Isten ellenes koalíciója, ahogy a színes nyomtatásnál a négy+egy alapszín egymásra nyomásakor fokozatosan felismerhetővé válik a kép minden részlete. Úgy tűnik, hogy a „nyomó klisék” már készen vannak, és az egymásra illesztésük is folyamatban van. Lényegében már valamennyi ismert előttünk.

Kik ők, és mi a szerepük a világtörténelemben?

 16

Ócsai Sándor:

Az embert kereső Isten

 

Jézus tanításainak egyik gyöngyszeme, a „tékozló fiú példázata”, mint egy megindító novella nyújt bátorítást és vígaszt a fáradt emberi szíveknek. Mi, a huszonegyedik század elején élő keresztények is távol kerülhetünk Istentől. Történetünk intő példái bemutatják az Istentől való eltávolodás veszélyét és fájó következményeit, ugyanakkor láthatjuk a boldog hazaérkezés útját. Az út végén - - bármilyen messziről is érkezünk - az Atya mindannyiunkat visszavár.

A kis könyv a "Válaszok napjaink kérdéseire sorozatban jelent meg, és kapható a gyülekezetben, valamint megrendelhető postán is.

 17

Lewis R. Walton:

Jéghegy! Előre!

 

Lewis R. Walton e témával egy olyan fejtegetésbe kezdett, amelyet minden hetednapi adventistának gondosan kellene mérlegelni. Mi, adventisták általában úgy gondoljuk, hogy a veszély mindig kívülről jelentkezik, mi pedig majd egységes frontot alkotva szembeszállunk vele és úrrá leszünk rajta. Alapvető jóhiszeműségünk miatt szinte teljesen készületlenek, kiszolgáltatottak vagyunk a belülről leselkedő veszélyekkel szemben. Ellen White hasznos tanításként jellemezte a krízist, amely közösségünket a huszadik század kezdetén a J. H. Kellogg vezette mozgalom által megrázta, mint a „bukás Alfája”, és előre megmondta, hogy végül az „Omega” válság is bekövetkezik.

Ez a könyv világosan bemutatja azt, hogy az egyház válságának jéghegyével az ütközést nem lehet kikerülni. Ha nem akarjuk megismételni a múlt hibáját, akkor tanulnunk kell azokból. „Megállni az igazság védelmében, amikor a többség elpártol tőlünk, az Úr harcait harcolni, amikor a győztesek kevesen vannak - ez lesz a mi próbánk” - írta Ellen White.

 18

Erdélyi László:

Sátán utolsó nagy csalása - A döntő vereség

 

Sátán legnagyobb és utolsó csalásáról szólunk ebben a füzetben, amely a "Napjaink kihívásai az adventista hívők előtt" c. sorozatban jelent meg. Sátán legnagyobb csalása az lesz, amikor Krisztust fogja utánozni, és jelenlegi főpapi szolgálatát igyekszik eltakarni az emberek szeme elől. Legutolsó csalásával pedig attól a térképtől és iránytűtől akarja megfosztani Isten népét, amelynek segítsége nélkül nem tudnának eligazodni az utolsó nagy küzdelemben.

Az írás mottója Pákolitz István gondolata: "DE AZÉRT...Mindenki mindig ellene mond a gonosznak; még ellenségünknek sem kívánunk semmi rosszat;de azért nem lenne egészen hiábavaló, ha tetten lehetne érni, - hol, - mikor, - hogyan rontódik el a jó.

 19

Erdélyi László:

Meglássátok, valaki el ne hitessen titeket!

 

A Jelenések könyvében bemutatott négy angyal erőfeszítése, és a világ négy táján tornyosuló szelek – háborús feszültségek – közötti erőegyensúlyi helyzet jelzi azt a hatalmas méretű küzdelmet, amely Földünkért és annak lakosaiért folyik. A prófétikus kép érzékelteti azoknak az erőknek az iszonyatos erőfeszítését, amelyek a világ elpusztítására törnek. A másik oldalon pedig látható Isten angyalainak a gonoszt féken tartó erőfeszítése. Ha a két ellentétes tábor erőfeszítését külön választjuk, és csak a gonosz erőire irányítjuk figyelmünket, úgy érezzük, az események nagyon előre szaladtak, és bármikor bármi megtörténhet. Ámde ott
van az a másik erő, amely útját állja a gonosz hatalmának, és lefékezi a rombolás folyamatát. Az Úr lefékezi a gonosz tevékenységét, mégpedig egészen meghatározott céllal, mert ő „hosszan tűr érettünk”.

Isten célja az, hogy minél több embert megmentsen az örök élet számára. A döntő kérdés, melyet fel kell tennünk önmagunknak: Mi gyakorol reám nagyobb hatást: a világban végbemenő gyors változások, a négy angyal erőfeszítése, vagy az, a tény hogy a vizsgálati ítéletben a nevemre is sor került vagy sor fog kerülni?

 20

Erdélyi László:

Róma és az Egyesült Államok kapcsolata az ökumené hátterében

 

- adventista szemmel nézve -

Jézus visszajövetele váratlanul lepi meg a világot, és az azt megelőző események is rövidre szabott próféciai mozaikokból állnak össze. És a végső „nagy látványosságnak” „egy órát” szab a prófécia. Mi, emberek, sokszor szeretnénk gyorsítani az eseményeket, de az irányítás hatalma nem a mi kezünkben van. De a nem reánk bízott jövendölések helyett tegyünk egy vázlatos visszatekintést a múltba, a jelen eseményeinek jobb megértése érdekében, néhány figyelmet érdemlő esemény és megnyilatkozás segítségével. A végső felvonás megjövendölése sem a mi dolgunk. Sokkal inkább azt kell tisztán látnunk, ami a legszükségesebb dolog, amit ezekben az időkben tennünk kell.

Reméljük, ez a tanulmány segít abban, hogy a jelen eseményeinek további tanulmányozása és megértése által kiegyensúlyozottabb legyen krisztusvárásunk és prófécia szemléletünk.

 21

Erdélyi László:

Szombat és vasárnap az Ige mérlegén

 

Csak az Úrral való szoros kapcsolat és állandó gyakorlat által tehetünk szert arra a képességre, hogy eligazod-junk az utolsó idők nagy vallási zűrzavarában. A hűséges krisztusvárókban a várakozás belső feszültsége megmarad egészen Jézus visszajöveteléig. De bármennyire felfokozott is ez a várás, a józan fegyelem szorítójában kell azt tartanunk, mivel Sátán provokációja is állandóan jelen van, úgy amint provokálta Jézust is, a megkísértés pusztájában. Sátán megtévesztő hadműveleteket szervez, mesteri módon. Beveti Krisztus hasonmását. Előre megjövendölt próféciai mozzanatokat jelenít meg, játszik Isten népének idegzetével, mert a hosszantartó feszültség alkalmas lehet a meggondolatlan cselekvésre vagy az ébrenlét elvesztésére. Amit azonban legfontosabb tudnunk: Üdvösségünk érdekében nem az a fontos, hogy mennyire ismerjük Sátán manővereinek részleteit, hanem az, hogy készen vagyunk-e az Úrral való találkozásra. Fegyelmezett magatartásra van szükség, éber figyelemre. Nem szabad engedni a hisztériakeltésnek, de a „ráérünk még” veszélyes szemléletének sem.

 22

Dr. Szigeti Jenő:

"Urunk, taníts minket imádkozni"

 

„Mindennek a vége már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok” 1Pét 4,7.

Az imádság olyan beszélgetés Istennel, ami nem őt változtatja meg, hanem engem. Istennek nincs szüksége a szépen fogalmazott szavaimra, nekem van őrá szükségem, mert benne, vele kapcsolatban vagyok ember igazán. Isten hív bennünket, mert beszélgetni akar a szívünkkel.

Nem új Mi Atyánkot akar tanítani, hanem vágyat akar ébreszteni a szívünkben a vele való közösségre. Azt akarja, hogy így vele járó, szüntelenül imádkozók legyünk, akik életüket Isten tenyerébe helyezték, hogy Jézus az ég felhőiben értünk jöhessen.

 23

V. W. Schoen:

Istennek emberekre van szüksége

 

„A világnak ma rendíthetetlen emberekre van szüksége, akik sohasem arra várnak, hogy először sima legyen az út és minden akadály eltűnjön, hanem akik égő lelkesedéssel, igyekezettel az elbátortalanodott munkatársak megbénult erőit új életre keltik; emberekre, akiknek szíve Krisztus szeretetétől hevül, és akik készek Mesterük munkáját felvenni.”

Ajánljuk ezt a keresztény vezetéstudományi könyvet minden kereszténynek, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése és Krisztushoz vezetése érdekében végzett munkára. Ez a köny segít abban, hogy akiben megvan ez a készség, az alkalmas vezetővé váljék az egyházi szolgálatban.

 24

Tony Campbell:

Álmok, amelyek megváltoztatják a világot

 

Tony Campbell, ausztrál lelkipásztor egyik prédikációja, mely igehirdetés nagy hatással volt az őt hallgató gyülekezetre azzal, hogy életünk alapvető kérdésére irányította figyelmünket. Mindannyiunknak van valamilyen álma és gondolatainkban elképzeljük, hogy mit is szeretnénk elérni az életben. Mindennapi rohanásunk közepette álmokat kergetünk, melyek értelmet adnak életünknek, munkánknak, fáradságunknak, kapcsolatainknak és ezáltal válik jellemünk és személyiségünk azzá, amivé formáljuk azt. Amikor az álmok valóra válnak, akkor megmutatkozik, vajon áldására, vagy romlására voltunk - vagyunk - e világnak?

Éppen ezért szól felénk az intés: legyünk nagyon óvatosak és jól gondoljuk meg, hogy mi lesz a szívünk vágya, mert általában azt meg is szerezzük!

Ne feledjük: álmaink megváltoztathatják a világot!

 25

Dr. Hangyás László:

Jézus az ajtód előtt áll

 

Az emberi történelem tele van keresésekkel és az ember napjainkban is utakat keresve fáradhatatlanul próbál Isten felé közeledni.

Számos vallás, illetve sok ember abban hisz, hogy az út az embertől vezet az Istenhez. Valóban mi az igazság? Miként van ez?

Az ember megtalálhatja-e Jézust, és ha igen - hogyan?

Erre keresünk választ, az ajtó előtt álló vacsoravendég titkát és szándékát kutatva.

 26

Erdélyi László:

Elmúló és örökkévaló alkotások

 

Amikor az ember lerombolja a saját maga által épített remekműveket, tönkreteszi az Isten által teremtett természet világát, mint saját létének alapját, s végül megnyomorítja önmagát, a teremtés koronáját, milyen jövőt jósolhat Föld nevű bolygónknak és rajta önmagának? Isten sokkal türelmesebb volt mind ez ideig irántunk, mint ami a józanul gondolkodó tudósok prognózisába már több mint fél évszázad óta belefért. És ez abban mutatkozik meg, hogy a félelmetes előrejelzések ellenére még vagyunk.

Nos, túléltük a 2. évezredet is. De ez a túlélés egyáltalán nem azt jelenti, hogy megszabadultunk a veszélytől is. Mégis, a sötét képbe némi fénysugár szűrődik: egy jobb világ megvalósulásának vágya. De hogyan?

 27

Erdélyi László:

Keskeny út a sztrádán

 

Régen úgy gondoltuk, hogy a keskeny út az valahol embertől nem lakott pusztaságba vezet, és Isten népének ki kell futni a világból a puszta csöndjébe, hogy Jézussal járhasson. De a világ utolért és kiderült, hogy a keskeny út legnehezebb szakasza kényelmesnek tűnő életkörülményeink között vezet. Erdélyi László könyve erről a sztrádán vezető nehéz szakaszról szól. Laodicea mai küzdelmei között ad az olvasónak útikalauzt a mennyei Jeruzsálem felé.

 28

Ellen G. White:

Krisztus zászlóvivői

 

A nagy küzdelem című könyv első felét adtuk ki az Advent Irodalmi Műhellyel közösen. Ez a tizennyolc fejezet a kereszténység első századaitól kezdve, a nagy advent mozgalomig mutatja be azt, hogy Isten hogyan gondoskodott a sötét középkoron át is a világosság üzenetének megőrzéséről és hirdetéséről. Minden korszakban talált olyan hűséges zászlóvivőket, akik a felismert igazságokat megalkuvás nélkül, akár életük árán is torzítatlanul adták tovább az embereknek. E zászlóvivők örököseinek tekintjük magunkat, ezért példájukat tanulmányoznunk kell, erőt és hitet merítve belőlük. A könyv gazdag képillusztrációkkal került kiadásra.

 29

Erdélyi László:

Világíts!

 

"Ha Isten éltet, ezt a kötetet nyolcvanadik születésnapomra adom át olvasóimnak, főképpen gyülekezeti használatra. Mint reaktivált gyülekezeti lelkész, ezzel is szeretném kifejezni Isten iránti hálámat végtelen ajándékaiért, amelyeket életem és szolgálatom során Tőle kaptam.

A versek nagy részét egy-egy bibliai történet vagy valamilyen aktuális és tipikus jelenség ihlette, ezért mindegyik olyan, mint egy-egy rövid prédikáció."

 30

Arthur G. Daniells:

Krisztus a mi igazságunk

 

Daniells testvér 1901-ben lett a Generál Konferencia elnöke, és az elkövetkezendő húsz év folyamán olyan missziós programot épített ki, amelyhez hasonló nem volt azóta, hogy az első keresztények a világot meghódították. Ez alatt a húsz év alatt az advent misszió elterjedt az egész világon. A „Krisztus a mi igazságunk” c. könyv ezekkel a szavakkal kezdődik: „Krisztus a mi igazságunk – a Szentírás legjelentősebb üzenete”. Ez a gondolat lassanként mottóvá vált a gyors és szokatlan terjeszkedés éveiben. Szeretnénk, ha ez újra megismétlődne.

 31

Dr. Gottfried Oosterwal:

Misszió egy megváltozott világban

 

Ez a könyv a Terézvárosi Könyv Misszió megrendelésére kinyomtatott első kiadvány. A Budapest Terézvárosi Gyülekezet ezt a könyvet missziós elképzelése alapjának tekinti. Imaórák keretében egy évig tanulmányoztuk és elemeztük Oosterwal testvér tanácsait, és missziós terveinket ennek segítségével alakítottuk ki.

Ajánljuk ezt a könyvet minden olyan kereszténynek és gyülekezetnek, akik felvállalják a korunknak szóló kihívást a világ evangélizálásával kapcsolatban és szeretnék megújítani a misszióról vallott korábbi nézeteiket.

 32

Erdélyi László:

Taníts meg engem reád tekinteni

 

A KERESZTÉNY MŰVÉSZETI ESTEK keretében került bemutatásra ez a verseskötet. A költői est Erdélyi László lelkész testvér 60 éves szolgálatának megemlékezése és a megjelent verseskötet bemutatója is volt egyben.

A kötethez az előszót Nyári István írta, aki a költői estet is rendezte.

 33

Erdélyi László:

"Ő nékem választott edényem"

 

100 éve született id. Szigeti Jenő

Egy NB1-es focista „pályaváltása” a lelkészi szolgálatra.

Mi történik, ha Isten veszi kezébe egy életsors irányítását?

 34

Dr. Szigeti Jenő:

Miért engedi meg Isten?

 

...a háborúkat, a természeti csapásokat, az ártatlan emberek szenvedését és halálát? Ezt a kis missziós füzetet, a gyülekezet tagjainak véleménye alapján állította össze dr. Szigeti Jenő.  

Sokan írták le erről a kérdésről véleményüket, amelyeket feldolgoztunk, és közösen megbeszéltünk.

Ez a Gyülekezet első saját missziós füzete.

 35

Erdélyi László: 

Megtalálni helyemet Isten nagy világrendjében 

- Gyarmati Béláné életrajza

 

Igaz történetsor egy hívő asszony életéből, amelyben valósággá válik Isten oltalma a megásott sír és a kivégzőosztag puskacsöve előtt is.

 

©ForrásMédia Stúdió 2014

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

Web: www.forrasmedia.hu

E-mail: info@forrasmedia.hu

Telefon: 06 30 651 0936

 

Impresszum

Kapcsolat

Hírlevélre feliratkozás

Médiaajánlat

 

facebook-icon  youtube-icon  twitter Google+

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand